Forsiktig optimisme på Sørlandssamlinga 2023

Tore Haugum holder foredrag.
Landbruksdirektør Tore Haugum på en tidligere Sørlandssamling. Foto: Øystein Moi / Bondelaget.

Nærmere 300 bønder og andre med tilknytning til jordbruket deltok på Sørlandssamlinga 13.–14. januar.

Publisert 25.01.2023

Selv om det er krevende tider for mange bønder med en kostnadsspiral uten sidestykke, var det mulig å spore en viss optimisme og fremtidstro.

Sørlandssamlinga er det største treffpunktet for næringa på Agder, med mål om å bidra til økt faglig kompetanse i et hyggelig sosialt fellesskap. Etter to korona-avlyste samlinger kunne landbruket i Agder endelig samles igjen.

Temaet for årets samling var matsikkerhet og beredskap. Tore Haugum, landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Agder, hadde første foredrag under fellessesjonen og gav deltagerne et grundig innblikk i statusen for Agderlandbruket. Haugum uttrykte bekymring for at det nå i stadig flere bygder er en eller bare noen få bønder som driver all jorda i området. Slutter disse vil jorda mest sannsynlig gå ut av drift, og det kan være vanskelig å rekruttere inn nye til å ta over. Dette vil få konsekvenser for Agderjordbruket, som særlig innover i landet er preget av mange små og vidt spredte jordlapper.

Robert Mood, generalløytnant, med fortid både fra forsvaret og Norges Røde Kors var opptatt av bonden og jordvernet som en viktig del av matsikkerheten og beredskapen til Norge. Videre fikk forsamlingen blant annet høre et inspirerende foredrag fra Arthur Salte, tillitsvalgt i Norges Bondelag, om å spille hverandre gode, noe som er spesielt viktig i en tid som oppleves som for utfordrende for mange bønder.

Innimellom foredrag om solceller i landbruket, fysisk og psykisk helse og bærekraft fikk også leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming, tid til å fortelle om bøndenes inntekt og den bebudede opptrappingsplanen og hvilke forventninger Bondelaget har til dette. Gimming sa blant annet at Bondelaget kommer til å gi et omfattende høringssvar til den såkalte Grytten-rapporten og at det er helt nødvendig å styrke økonomien i jordbruket for at vi skal opprettholde et levende landbruk i hele landet.