Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

23.11.2022

Velferdsteknologi og fremtidens helsetjenester

Statsforvalteren i Trøndelag og Trøndelagsløftet inviterer til gratis fagdag om velferdsteknologi og fremtidens helsetjenester.

Arrangementet blir en festdag for alle som jobber med velferdsteknologi og digitalisering av helse- og omsorgstjenestene.


10.11.2022

Leve hele livet: Digital veileder for å måle effekt og resultat

Statsforvalteren i Trøndelag har utviklet en veileder for å måle effekter og resultater av lokale tiltak i Leve hele livet-reformen. Denne er nå publisert i en digital versjon som er tilgjengelig på Ressursportal.no.

07.11.2022

Råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp

Helsedirektoratet har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om situasjonen i ukraina, krig, og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet både mot foreldre og folk som jobber med barn.


26.10.2022

Supplerende tildeling - Aktivitetstilbud sårbare eldre

Supplerende tildeling - Aktivitetstilbud til langtidsboende
ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning

I forbindelse med retting i Prop.1 S (2021-2022) for Helse- og
omsorgsdepartementet ble det en omprioritering av midler med økt tilskudd til Aktivitetstilbud og besøksverter. Statsforvalteren i Trøndelag har fått kr 340 000 til supplerende tildeling for tilskuddsordningen "Aktivitetstilbud til langtidsboende ved sykehjem og beboere i omsorgsbolig med heldøgns bemanning", kapittel/-post 0761.68.

Kun søkere med etablerte prosjekter påbegynt under pandemien og tilskudds-finansiert gjennom Tiltakspakke for sårbare eldre kan søke.

Tilskuddet kan benyttes til å supplere vellykkede prosjekter gjennomført i 2022 knyttet til trim, kultur eller sosiale tiltak for beboere. Det kan også benyttes til innkjøp i 2022 av utstyr som trimsykkel, kommunikasjonsteknologi eller annet utstyr for aktivitet ved sykehjem eller omsorgsbolig.


25.10.2022

Våg å snakke om selvmordstanker, det kan redde liv!

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste, 2020-2025» er det satt fokus på mange tiltak. Ett av dem er regionale folkeopplysningskampanjer om selvmordsforebygging. 24. oktober startet folkeopplysningskampanjen i region midt.


04.10.2022

Fullt hus på innspillsmøte

Statsforvalteren i Trøndelag inviterte i slutten av september til innspillsmøte om regjeringens arbeid med ny opptrappingsplan for psykisk helse.


27.09.2022

Smitteverndag i Trøndelag

Smitteverndagen er for kommuneoverleger, smittevernansvarlige i kommuner og helseforetak, institusjoner,  leger og sykepleiere og annet helsepersonell som jobber med smittevern.


27.09.2022

Regionalt støtteapparat for Lev hele livet-refomen

Regionalt støtteapparat for Leve hele livet inviterer til webinar.


06.09.2022

Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg i Trøndelag

Statsforvalteren inviterer til opprettelse av Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning av tjenester innen helse og omsorg i Trøndelag.

Tid: Trondheim 6.12.2022 kl.10-14 eller Steinkjer 8.12.2022 kl.10-14


05.09.2022

Ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i Trøndelag

Statsforvalteren har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

I Trøndelag er det 5 kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. I tillegg er det en nasjonal kommisjon for personer dømt til tvungen omsorg. Det er nå ledige verv i fire av kommisjonene med søknadsfrist 30. september 2022.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel