Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


03.02.2021

Korona i Trøndelag

Klikk her for å finne kart over smitten i Trøndelag, lenker og informasjon fra Statsforvalteren.

Råd og informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.

26.01.2022

Kommunalt kompetanse og innovasjonstilskudd 2022

Målet med denne tilskuddsordningen er å styrke kommunenes evne og mulighet til å utvikle bærekraftige og gode helse- og omsorgstjenester, og å gi en tydelig prioritet til noen av de viktigste framtidsutfordringene kommunene står ovenfor på helse- og omsorgsfeltet.

Tiltaket bidrar også til oppfyllelse av delmål 3.4 i FNs bærekraftmål. Midlene skal bidra til at kommunene setter i verk kompetansehevende tiltak og nybrotts- og utviklingsarbeid ut fra lokale forutsetninger og behov.


25.01.2022

Testing erstatter smittekarantene for nærkontakter

Smittekarantene på 10 døgn kan erstattes med daglig testing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Forskriftendringen gjelder fra og med midnatt, natt til 26. januar.


25.01.2022

Tilskudd til Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende, og bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.


25.01.2022

Ekspertkurs i økonomisk rådgivning

I samarbeid med Statsforvalternes regionkontakter, arrangerer Arbeids- og velferdsdirektoratet ekspertkurs for økonomiske rådgivere ved landets NAV-kontor. Deltakerne på kurset bør ha god kunnskap om fagfeltet økonomisk rådgivning etter sosialtjenesteloven.  ​​​​​​​


14.01.2022

Webinar om rettigheter til personer med funksjonsnedsettelse

Helsedirektoratet arrangerer webinar om ivaretakelse av rettigheter for personer med funksjonsnedsettelser og deres familier under pandemien.


13.01.2022

Regjeringen letter på tiltakene

Det ventes høye smittetall i ukene som kommer, og det vil fortsatt være behov for nasjonale tiltak. Men som samfunn tåler vi viruset bedre, det kan derfor gjøres flere lettelser.


07.01.2022

Mobilisering mot ensomhet

Helsedirektoratet  tildeler tilskudd for Mobilisering mot ensomhet. Søknadsfrist 01.02.22

 


07.01.2022

Styrking og utvikling av helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratet utlyser tilksudd til styrking og utvikling av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Kommuner som ikke allerede har innvilget treårig tilskudd for perioden 2021-2023 kan søke om tilskudd.

 


07.01.2022

Aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Helsedirektoratet lyser ut aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel