Helse, omsorg og sosialtjenester

Oppdatert 20.12.2023

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

27.05.2024

Bruker og etat 2024 Fremtidens velferdstjenester løser vi sammen

En felles arena mellom interesseorganisasjoner og offentlige etater.

Tema for konferansen er Fremtidens velferdstjenester

 


02.05.2024

Webinar: Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 9, bruk av tvang og makt ovenfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

På bakgrunn av erfaringer gjennom tilsyn og fra dialog med kommunene, tilbyr Statsforvalteren i samarbeid med Habiliteringstjenestene følgende kompetanseheving innen kapittel 9 Helse- og omsorgstjenesteloven: 

 


12.04.2024

Statusrapport om tilrettelagte tjenester for personer med demens sykdom i kommunene i Trøndelag

Rapporten bygger på kommunenes selvrapportering til Helse- og omsorgsdepartementet og Statsforvalteren.


09.04.2024

Faglig fora for ansatte som jobber med forvaltning innen helse og omsorg 2024

Faglig fora er et initiativ som ble påstartet i 2022 fra Statsforvalteren, for økt kvalitet og utvikling i forvaltningsarbeidet innen helse og omsorg i kommunene. Vi ønsker at dette på sikt kan bli et fast samlingspunkt på tvers av kommuner, med noen møtepunkt pr år - og at det er drevet av behov og innspill fra både kommunene og fra statsforvalteren


12.03.2024

FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse: Nytt e-læringskurs om CRPD lansert

Nå kan din kommune bli bedre på likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. Et nytt e-læringskurs gir ansatte i kommunene verktøy til å ivareta menneskerettighetene i praksis.

Kommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Disse rettighetene er nedfelt i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det nye e-læringskurset skal bli et viktig verktøy for å øke likestillingene i landets kommuner. Kurset er utviklet av Bufdir i bredt samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner og statlige organer.

Statsforvalteren i Trøndelag deltar i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i et prosjekt for implementering av CRPD i alle kommuner i perioden 2023-2025.


01.03.2024

Webinarserie om ungt utenforskap

28. februar lanserte KS Trøndelag en webinarserie om ungt utenforskap. – Vi håper den vil gi ny kunnskap og inspirere, sier prosjektleder, Camilla Juul.


20.02.2024, Oppdatert 26.02.2024

Å ta barn på alvor- spennende fagdag om å samtale med barn og unge om sensitive tema

RVTS Midt og Statsforvalteren i Trøndelag inviterer til spennende gratis fagdag 21. mars i samarbeid med dr.polit og spesialpedagog Kari Trøften Gamst. Hvordan kan vi jobbe kunnskapsbasert i møte med barn og unge vi har bekymring for og hvordan kan vi bruke voldsforebyggende verktøy? Dette er noe av programmet for dagen.


23.01.2024

Skjønnsmidler til uforutsette og særskilte forhold

Statsforvalteren fordeler en del av skjønnsrammen til utgiftskrevende forhold av betydning som kommunene selv ikke kan påvirke, og som ikke er fanget opp i den faste delen av inntektssystemet. Dette kan være forhold av uforutsett, midlertidig eller mer langvarig karakter.


17.01.2024

TryggEst, tilskudd til tiltak for kompetanseheving mot vold mot risikoutsatte voksne

Målet med tilskuddsordningen er tredelt

 


12.01.2024

Nasjonal likestillingskonferanse 2024: Likestilte og bærekraftige lokalsamfunn

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) inviterer til Nasjonal likestillingskonferanse 5. mars 2024, i forbindelse med kvinnedagen. Dette er regjeringens årlige konferanse om likestilling mellom kjønn. Tema for konferansen er hvordan vi kan legge til rette for likestilte og bærekraftige lokalsamfunn.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel