Helse, omsorg og sosialtenester

Oppdatert 06.03.2023

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

03.03.2023

Rådslag gir bedre tilbud til de med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer

Vi har forventninger om at rådene blir tatt inn i helsefellesskapenes videre arbeid med å styrke samhandlingen rundt pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, sier Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.


02.03.2023

Rapportering av utgifter til ressurskrevende tjenester til brukere født i 1953 og 1954

Statsforvalteren i Trøndelag ber om særskilt rapportering av påløpte utgifter i 2022 til ressurskrevende helse- og omsorgstjenester til enkeltmottakere født i 1953 eller 1954. Rapporteringen blir brukt som grunnlag for å tildele skjønnsmidler for 2024.


14.02.2023

Invitasjon til digital samling for regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Statsforvalteren skal bistå kommunene i det tverrsektorielle arbeidet med forebygging av selvmord i tråd med ny «Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020–2025) og inviterer til ny samling 23. mars kl. 09:00-11:00.


13.02.2023

Tilbud til voksne med behov for langvarig oppfølging og sammensatte tjenester

Målet med ordningen er å styrke tilbudet til personer med langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og tverrfaglige tjenester fra ulike nivåer og sektorer.


13.02.2023

Tilbud til barn og unge med psykiske plager og problematisk rusmiddelbruk og behov for sammensatte tjenester

Målet for ordningen er å styrke tilbudet til barn og unge som har behov for langvarig, tilpasset og/eller sammensatt oppfølging, herunder FACT-ung team.


01.02.2023

Stedlig tilsyn med Helseplattformen ved St. Olavs hospital

Helsetilsynet og Statsforvalteren i Trøndelag vil i fellesskap gjennomføre stedlig tilsyn ved St. Olavs hospital.


30.01.2023

Kompetansesatsing på de sosiale tjenestene i NAV

Alle Nav-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvalterne.


18.01.2023

Grunnopplæring i kvalifiseringsprogrammet

På denne samlinga går vi gjennom regelverket om kvalifiseringsprogrammet og kvalifiseringsstønad. Kurset er aktuelt for dei som skal jobbe med kvalifiseringsprogrammet, og andre Nav-tilsette som har behov for grunnleggande kunnskap om denne tenesta.


18.01.2023

Opplæring i kvalifiseringsprogrammet

Våren 2023 vil vi som ledd i eit opplegg for eigenvurdering, tilby opplæring for rådgjevarar som jobbar med kvalifiseringsprogrammet, og leiarar som har ansvar knytt til dette. Opplæringa vil skje på Teams.


11.01.2023

Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt.

Tilskuddsordningen er etablert for å styrke kvaliteten i tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg og deres pårørende, og for å bidra til kompetanseoppbygging i kommunene.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel