Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


03.02.2021

Korona i Trøndelag

Klikk her for å finne kart over smitten i Trøndelag, lenker og informasjon fra Statsforvalteren.

Råd og informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.

28.10.2021

Invitasjon til informasjonsmøte om fagnettverk i hverdagsrehabilitering

Statsforvalteren samarbeider med Utviklingsenteret for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag om oppstart av fagnettverk i hverdagsrehabilitering. Det inviteres til informasjonsmøte tirsdag 9. november kl.14:30-15:00


28.10.2021

Dialogmøter med kommuner om rus, psykisk helse og vold

Et tverrsektorielt oppdrag. Statsforvalteren i Trøndelag har et utviklingsoppdrag hvor vi skal bidra til en forbedret og samordnet innsats på psykisk helse, rus og voldsfeltet bla. ved å bistå kommuner i planarbeid og understøtte lokal tjenesteutvikling. Statsforvalteren skal også identifisere kommuner og tjenester som kan ha risiko for mangelfull måloppnåelse.


15.10.2021

Oppretter brukerråd

Retten til å bestemme over seg selv er noe alle mennesker ønsker. Men brukermedvirkning i tjenestene til mennesker med utviklingshemming har ofte vært mangelfull, derfor oppretter vi et brukerråd.


13.10.2021

Nettverk "Barn som pårørende"

Kommuner som ønsker å utvikle arbeidet sitt for «Barn som pårørende» inviteres til å delta i et regionalt fagnettverk.

Påmelding innen 07.11.2021 her:

Læringsnettverk - barn som pårørende (pameldingssystem.no)

 


13.10.2021

Invitasjon til webinar for regionalt nettverk om forebygging av selvmord og selvskading i Trøndelag

Statsforvalteren skal bistå kommunene i det tverrsektorielle arbeidet med forebygging av selvmord i tråd med ny «Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020–2025)».


11.10.2021

Ledige verv i kontrollkommisjonene for psykisk helsevern i Trøndelag

Statsforvalteren har i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å rekruttere og oppnevne medlemmer til kontrollkommisjonene i det psykiske helsevernet.

I Trøndelag er det 5 kontrollkommisjoner for psykisk helsevern. I tillegg er det en nasjonal kommisjon for personer dømt til tvungen omsorg. Det er nå fire ledige verv i kontrollkommisjonen for Sykehuset Namsos, med søknadsfrist snarest og senest innen 11.11.21.


06.10.2021

Webinar om handlingsplaner mot vold i nære relasjoner og krisesenterveilederen- faglig veileder for innholdet i krisesentertilbudet

Forebyggende voldsarbeid har hatt et økende fokus hos sentrale myndigheter den senere tid, og krever en tverrfaglig bevissthet i kommunens tjenesteyting. 


05.10.2021

Selvbestemmelse for personer med psykisk utviklingshemming – Tvang og makt

Invitasjon til fagdag med tema selvbestemmelse for personer med utviklingshemming - tvang og makt 

18 november 2021 klokken 09.00 - 15.30 på Scandic Hell 

Påmeldingfrist 05.11.2021


01.10.2021

Grensene åpner natt til 6.oktober

Regjeringen har besluttet at alle grenseoverganger i Norge åpner samtidig ved midnatt natt til 6.oktober.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel