Omsorgstenester

Oppdatert 13.12.2021

Kommunen har ansvar for tenestetilbodet til alle menneske med behov for pleie- og omsorgstenester, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstenester skal organiserast slik at den enkelte så lenge som råd kan leve og bu sjølvstendig og ha eit aktivt og meiningsfullt liv i fellesskap med andre. Tenestene skal utformast i samråd med brukaren. Statsforvaltaren fører tilsyn og kontroll med dei kommunale tenestene. 

Fleire typar omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan bli gitt som råd og rettleiing, heimehjelp, heimesjukepleie, personleg assistanse eller anna praktisk hjelp, støttekontaktar, og avlasting eller løn til personar med særleg tyngjande omsorgsarbeid.

Omsorgsbustad er ikkje omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbustad er ikkje heimla i helse- og omsorgslova, og er altså i utgangspunktet ein ordinær utleigebustad. Kommunen yter teneste og hjelp til den som ikkje klarer seg sjølv i ein slik bustad, på same måte som i vanlege heimar.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du meiner at du ikkje får dei omsorgstenestene du har krav på, eller dersom du er usamd i korleis kommunens vurderer behovet ditt. For at den som har gjort vedtaket du er usamd i, skal få høve til å endre standpunkt, skal du sende klagen din til kommunen. Dersom klagen ikkje når fram, blir klagen automatisk send vidare til Statsforvaltaren for endeleg avgjerd. 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 21.02.2022

Regional, nett- og samlingsbasert bachelor i sykepleie 2022

Nord universitet tilbyr fra høsten 2022 nytt kull med regional, nett- og samlingsbasert bachelor i sykepleie, tilrettelagt for praksis i nærheten av der du bor. Det er personer bosatt i Namdalen, Innherred, Fosen, Værnes, Meråker og Stjørdal som kan søke på utdanningen, i tillegg til kommunene i Nordland.

Statsforvalteren i Trøndelag og Nordland samarbeider med Nord Universitet om studiet. 


Publisert 15.10.2021

Oppretter brukerråd

Retten til å bestemme over seg selv er noe alle mennesker ønsker. Men brukermedvirkning i tjenestene til mennesker med utviklingshemming har ofte vært mangelfull, derfor oppretter vi et brukerråd.


Publisert 07.09.2021

Najonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenster


Publisert 26.03.2021

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Det er utarbeidet en Kvikk-guiden som gir praktisk veiledning til aktiviteter og vurderinger som er nødvendig ved utprøving og innføring av velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser.


Publisert 11.03.2021, Sist endra 11.03.2021

De fleste kommunene har dagtilbud

Kommunene har plikt til å ha et dagtilbud til personer med demens. De fleste kommunene i Trøndelag har et slikt tilbud, men ikke alle. Det viser en kartlegging som Statsforvalteren har gjennomført. 


Publisert 07.03.2021

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Vi minner om Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten som studieåret 2021/2022 skal ha regional klasse på BI Trondheim.

Søknadsfrist 15 mars


Publisert 13.01.2021

Kurs i matematikk for søkere til lærer– og sykepleieutdanning

Det er nå tilbud om et gratis kurs i matematikk for søkere til lærer– og sykepleieutdanning 

Publisert 07.01.2021

Demensplan 2025

Demensplan 2025 er den tredje nasjonale demensplanen og er regjeringens femårsplan (2021–2025) for å forbedre tilbudet til personer med
demens og deres pårørende. Det overordnede målet er å bidra til et mer demensvennlig samfunn


Publisert 02.12.2020

Oversikt over personer med demens i kommunene i Trøndelag

Aldring og helse -  Nasjonalt kompetansesenter har lansert "Demenskart" hvor man kan finne prognoser for hvor mange i sin kommune som har-  og som vil, utvikle demens i årene fremover. 


Publisert 28.10.2020

Tildeling av tilskudd for å motvirke ensomhet blant sårbare eldre under den pågående koronapandemien.

Det er nå fordelt nesten 34 millioner kroner i Trøndelag for å bidra til å motvirke ensomhet blant eldre.