Omsorgstjenester

Oppdatert 10.12.2021

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstjenester skal organiseres slik at den enkelte så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene skal utformes i samråd med brukeren. Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med de kommunale tjenestene. 

Flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen yter tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i vanlige hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 21.02.2022

Regional, nett- og samlingsbasert bachelor i sykepleie 2022

Nord universitet tilbyr fra høsten 2022 nytt kull med regional, nett- og samlingsbasert bachelor i sykepleie, tilrettelagt for praksis i nærheten av der du bor. Det er personer bosatt i Namdalen, Innherred, Fosen, Værnes, Meråker og Stjørdal som kan søke på utdanningen, i tillegg til kommunene i Nordland.

Statsforvalteren i Trøndelag og Nordland samarbeider med Nord Universitet om studiet. 


Publisert 15.10.2021

Oppretter brukerråd

Retten til å bestemme over seg selv er noe alle mennesker ønsker. Men brukermedvirkning i tjenestene til mennesker med utviklingshemming har ofte vært mangelfull, derfor oppretter vi et brukerråd.


Publisert 07.09.2021

Najonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenster


Publisert 26.03.2021

Velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser

Det er utarbeidet en Kvikk-guiden som gir praktisk veiledning til aktiviteter og vurderinger som er nødvendig ved utprøving og innføring av velferdsteknologi til barn og unge med funksjonsnedsettelser.


Publisert 11.03.2021, Sist endret 11.03.2021

De fleste kommunene har dagtilbud

Kommunene har plikt til å ha et dagtilbud til personer med demens. De fleste kommunene i Trøndelag har et slikt tilbud, men ikke alle. Det viser en kartlegging som Statsforvalteren har gjennomført. 


Publisert 07.03.2021

Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten

Vi minner om Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten som studieåret 2021/2022 skal ha regional klasse på BI Trondheim.

Søknadsfrist 15 mars


Publisert 13.01.2021

Kurs i matematikk for søkere til lærer– og sykepleieutdanning

Det er nå tilbud om et gratis kurs i matematikk for søkere til lærer– og sykepleieutdanning 

Publisert 07.01.2021

Demensplan 2025

Demensplan 2025 er den tredje nasjonale demensplanen og er regjeringens femårsplan (2021–2025) for å forbedre tilbudet til personer med
demens og deres pårørende. Det overordnede målet er å bidra til et mer demensvennlig samfunn


Publisert 02.12.2020

Oversikt over personer med demens i kommunene i Trøndelag

Aldring og helse -  Nasjonalt kompetansesenter har lansert "Demenskart" hvor man kan finne prognoser for hvor mange i sin kommune som har-  og som vil, utvikle demens i årene fremover. 


Publisert 28.10.2020

Tildeling av tilskudd for å motvirke ensomhet blant sårbare eldre under den pågående koronapandemien.

Det er nå fordelt nesten 34 millioner kroner i Trøndelag for å bidra til å motvirke ensomhet blant eldre.