Omsorgstjenester

Oppdatert 10.12.2021

Kommunene har ansvar for å sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Omsorgstjenester skal organiseres slik at den enkelte så langt som mulig kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfull tilværelse i fellesskap med andre. Tjenestene skal utformes i samråd med brukeren. Statsforvalteren fører tilsyn og kontroll med de kommunale tjenestene. 

Flere typer omsorgshjelp

Hjelp til den enkelte kan gis som råd og veiledning, hjemmehjelp, hjemmesykepleie, personlig assistanse eller annen praktisk hjelp, støttekontakter, og avlastning eller lønn til personer med særlig tyngende omsorgsarbeid.

Omsorgsbolig er ikke omsorgshjelp

Tildeling av omsorgsbolig er ikke hjemlet i helse- og omsorgsloven, og er altså i utgangspunktet en ordinær utleiebolig. Kommunen yter tjeneste og hjelp til den som ikke klarer seg selv, i slik bolig på lik linje som i vanlige hjem.

Du kan klage på omsorgshjelp

Du kan klage dersom du mener at du ikke får de omsorgstjenestene du har krav på, eller dersom du er uenig i kommunens vurdering av ditt behov. For at den som har fattet det vedtaket du er uenig i, skal få anledning til å endre sitt standpunkt, skal du sende klagen til kommunen. Dersom klagen ikke når fram, blir den sendt videre til Statsforvalteren for endelig avgjørelse. I en av lenkene til høyre finner du mer informasjon om hvordan du kan klage på helse- og omsorgstjenester.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 19.08.2020

Matematikk kurs for kommende sykepleiere

Gratis nettbasert matematikk-kurs for deg som vil bli sykepleier


Publisert 16.07.2020

Tildeling av tilskudd på rus-, psykisk helse-, og volds feltet - 2020

Fylkesmannen i Trøndelag har på følgende tilskuddsordninger tildelt kommunene i fylket


Publisert 10.06.2020

Praktisk erfaringer ved  Korona utbrudd i barnebolig

Utsåsen barnebolig var blant de første i landet med smitteutbrudd i denne type virksomhet. For at andre skal lære av deres erfaringer presenterer vi her deres veileder, og en samtale med avdelingsleder Jostein Johansen hvor han forteller om noen av  deres erfaringer.


Publisert 27.05.2020

Tildeling av tilskudd til kompetanse og innovasjon på helse - og omsorgsområdet

Kommunene i Trøndelag har i 2020 over kr. 44 millioner som skal benyttes til Kompetanse og innovasjon i helse- og omsorgstjenestene.


Publisert 24.03.2020

Korona - utviklingshemmede

Utviklingshemmede kan ha behov for særlig oppfølging i tiden fremover. På initiativ fra Helsedirektoratet har derfor Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, Stiftelsen SOR og NAKU sammen med Helsedirektoratet utviklet nettsider om personer med utviklingshemming og koronavirus.

 


Publisert 02.03.2020

Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Helsedirektoratet har lyst ut muligheter for å søke om tilskudd for å jobbe med tiltak for å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltagelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

NB! Ny søknadsfrist - 1 april. Har du behov for ytterligere utsettelse ta kontakt med Helsedirektoratet.

christina.hildonen@helsedir.no

 


Publisert 21.02.2020

Styrket akuttmedisinsk beredskap i Røyrvik kommune - evaluering

Røyrvik kommune har siden 2017 gjennomført et prosjekt hvor kommunen har jobbet med å innføre en styrket akuttmedisinsk beredskap.

I 2020 skal det avklares om tiltaket kan videreføres i ordinær drift.


Publisert 28.10.2019

"Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene

Nasjonalt velferdsteknologiprogram inviterer til webinar om "Behandling av personopplysninger ved bruk av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene" den 31. Oktober kl 11.30-13.00


Publisert 08.10.2019

Personer med funksjonsnedsettelse - en ressurs

Sysselsettingsandelen blant funksjonshemmede er betydelig lavere enn i befolkingen totalt. Andelen funksjonshemmede i aldersgruppen 15–66 år som er i arbeid er på 44 prosent, mens andelen i befolkning totalt er på 74 prosent ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse (2. kv. 2018).

Trondheim kommune har med skjønnsmiddeltilskudd jobbet innovativt for å finne gode løsninger for å få flere i jobb. Se eksempler på det her

 


Publisert 24.09.2019

Forsking og innovasjon Skrivekurs for ansatte i helse - og omsorgstjenesten

Gode tjenester i fremtiden vil kreve at kommunen tar i bruk ny kunnskap og nye løsninger. Fylkesmannen, i samarbeid med Overhalla kommune og Senter for omsorgsforskning Midt  setter i gang skrivekurs for å gi kommunene kompetanse til å jobbe kunnskapsbasert med innovasjonsarbeidet innen helse- og omsorgssektoren.

Mere info og påmelding finner du her