Økonomisk sosialhjelp

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Dersom du søkjer om sosialhjelp, må du først ha utnytta moglegheitene dine til å sørgje for deg sjølv, eller du må ha utnytta dei økonomiske rettane dine, for eksempel trygderettane. Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det finst rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Statsforvaltarens oppgåver

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Du sender då klaga til Nav, som sender henne vidare til Statsforvaltaren.

Statsforvaltaren har eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving. Denne rådgivingstenesta er ofte lagd til det lokale Nav-kontoret, og tenesta blir gitt i tråd med lov om sosiale tenester. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir


Publisert 10.09.2021

Når pengene ikke strekker til

Den som ikke klarer å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp på Nav-kontoret i kommunen der man oppholder seg. Statsforvalteren fører tilsyn og behandler klagesaker, for å se til at du får det du har krav på.


Publisert 09.08.2021

Behandling av klagesaker om sosiale tjenester som haster

Klagesaker om sosiale tjenester er viktige for dem saken gjelder. Vi behandler derfor alle saker så raskt vi kan, vanligvis i rekkefølgen de kom inn til oss. Noen saker haster likevel mer enn andre. Disse sakene prioriterer vi først.


Publisert 05.08.2021

Kan NAV stenge deg ute fra NAV-kontoret?

Det lokale NAV-kontoret tilbyr viktige velferdstjenester som midlertidig botilbud og sosialhjelp. De sosiale tjenestene er samfunnets siste sikkerhetsnett, og NAV må derfor sikre at tjenestene er tilgjengelige for alle som kan trenge hjelp.


Publisert 19.04.2021

Bruk av «inntil-vedtak» er i strid med gjeldende regelverk

Flere NAV-kontor har hatt en praksis der de innvilger sosialhjelp uten at det samtidig utmåles et konkret stønadsbeløp, enten ved bruk av såkalte «inntil-vedtak» eller ved at stønaden utbetales etter regning. Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå bekreftet at en slik praksis er i strid med gjeldende regelverk.


Publisert 15.07.2020

Når skal NAV-kontoret holde åpent?

Økonomisk sosialhjelp og de andre sosiale tjenestene skal være tilgjengelige for alle som kan trenge dem. Det påvirker også muligheten til å ha reduserte åpningstider.


Publisert 29.06.2020

Hva skal NAV-kontoret gjøre hvis de delvis endrer eget vedtak etter å ha fått en klage?

Når NAV-kontoret får en klage på et vedtak om sosiale tjenester, for eksempel økonomisk sosialhjelp, kan de opprettholde avgjørelsen sin, oppheve avgjørelsen sin eller endre avgjørelsen sin. Hvis de opprettholder avgjørelsen sin, skal de sende saken til Fylkesmannen for klagebehandling. Hva skal de gjøre hvis de bare endrer deler av avgjørelsen sin?


Publisert 29.06.2020

Kan NAV overføre en søknad om sosiale tjenester til en annen kommune?

Hovedregelen er at det er den kommunen der hvor tjenestemottakeren oppholder seg, som har ansvar for å yte tjenester etter sosialtjenesteloven. Søknader om sosiale tjenester kan unntaksvis overføres til en annen kommune på nærmere bestemte vilkår.


Publisert 31.03.2020

Nødvendige utgifter til internett når opplæringen foregår digitalt

Mange er i en situasjon hvor de nå må være hjemme med barn som skal gjennomføre skolearbeid. Hvordan skolene organiserer undervisningen kan være forskjellig, men i de fleste tilfeller vil elevene ha behov for tilgang til internett for å kunne følge undervisningen hjemmefra.


Publisert 27.03.2020

Introduksjonsfilm til ny veileder

Fylkesmannen i Trøndelag har nå produsert introduksjonsfilm til veilederen for behandling av saker om økonomisk stønad i unntakstilstanden som skyldes koronavirus.


Publisert 18.03.2020

Kommunene må fortsatt ivareta de sosiale tjenestene

Flere NAV-kontor i Trøndelag stenger nå for publikumsbesøk, for å redusere risikoen for spredning av koronavirus. På samme tid får kontorene svært mange henvendelser fra personer som er permittert eller trenger annen arbeidsrettet oppfølging. Samtidig må NAV-kontoret gi sosiale tjenester til dem som trenger det.