Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Dei rettleiande satsane i dei statlege retningslinjene omfattar utgifter til heilt grunnleggjande behov, som mat, klede, kommunikasjon, hushaldsartiklar og hygiene med meir, og tek vidare omsyn til andre sider av dagleglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bustad, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i livsopphaldet, men er ikkje inkludert i dei rettleiande satsane sidan dette er utgifter som varierer mykje. Nav skal ikkje ta omsyn til om familien har barnetrygd når dei vurderer søknader frå familiar med barn.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.01.2023

Kompetansesatsing på de sosiale tjenestene i NAV

Alle Nav-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvalterne.


Publisert 16.12.2022

Ekstra stønad i desember 2022

Stortinget har vedtatt økt tilskudd til kommunene med hundre millioner kroner slik at mottakere av sosialstønad kan få en ekstra utbetaling før jul.


Publisert 16.12.2022

Ny veileder om økonomisk sosialhjelp

Kommunene får nå en veileder som skal gi NAV-kontorene et oppdatert hjelpemiddel for å utøve skjønn og foreta konkrete og individuelle vurderinger.


Publisert 16.12.2022

Lavinntekt og levekår i Norge

På bestilling fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet utarbeides det annet hvert år rapport om tilstand og utviklingstrekk når det gjelder lavinntekt og levekår i Norge. 


Publisert 27.10.2022

Landsomfattende tilsyn med NAV i 2022 og 2023: Barneperspektivet i saker om økonomisk sosialhjelp

I 2022 og 2023 skal vi ha tilsyn med om NAV-kontorene i Trøndelag ivaretar barns behov når familien søker om økonomisk sosialhjelp.

 

 


Publisert 27.10.2022

Klart språk i tekster om sosiale tjenester

Alle offentlige virksomheter skal kommunisere på et klart og riktig språk som er tilpasset mottakeren. Høsten 2022 og våren 2023 deltar vi i språkverksted med alle NAV-kontorene i Trøndelag, der målet blant annet er bedre språk i vedtak og andre tekster om sosiale tjenester.


Publisert 27.10.2022

Risikovurdering av de sosiale tjenestene i NAV

Helsetilsynet har risikovurdert de sosiale tjenestene i NAV, for å finne områder hvor det er risiko for at tjenestemottakere og familiene deres kan oppleve svikt i tjenestene. De har nå gitt ut en rapport som beskriver resultatet av arbeidet.


Publisert 27.10.2022

De sosiale tjenestene i NAV er ikke tilgjengelige nok

Statens helsetilsyn gjennomførte i 2020-21 en landsomfattende undersøkelse av tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i NAV. Helsetilsynet har sammenstilt funnene og anbefaler at kommunene, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet iverksetter tiltak.


Publisert 11.07.2022

Statens veiledende sats for livsopphold

Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022


Publisert 10.09.2021

Når pengene ikke strekker til

Den som ikke klarer å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp på Nav-kontoret i kommunen der man oppholder seg. Statsforvalteren fører tilsyn og behandler klagesaker, for å se til at du får det du har krav på.