Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar dessuten hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsetting av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Nav skal ikke ta hensyn til om familien har barnetrygd når de vurderer søknader fra familier med barn.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 30.01.2023

Kompetansesatsing på de sosiale tjenestene i NAV

Alle Nav-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvalterne.


Publisert 16.12.2022

Ekstra stønad i desember 2022

Stortinget har vedtatt økt tilskudd til kommunene med hundre millioner kroner slik at mottakere av sosialstønad kan få en ekstra utbetaling før jul.


Publisert 16.12.2022

Ny veileder om økonomisk sosialhjelp

Kommunene får nå en veileder som skal gi NAV-kontorene et oppdatert hjelpemiddel for å utøve skjønn og foreta konkrete og individuelle vurderinger.


Publisert 16.12.2022

Lavinntekt og levekår i Norge

På bestilling fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet utarbeides det annet hvert år rapport om tilstand og utviklingstrekk når det gjelder lavinntekt og levekår i Norge. 


Publisert 27.10.2022

Landsomfattende tilsyn med NAV i 2022 og 2023: Barneperspektivet i saker om økonomisk sosialhjelp

I 2022 og 2023 skal vi ha tilsyn med om NAV-kontorene i Trøndelag ivaretar barns behov når familien søker om økonomisk sosialhjelp.

 

 


Publisert 27.10.2022

Klart språk i tekster om sosiale tjenester

Alle offentlige virksomheter skal kommunisere på et klart og riktig språk som er tilpasset mottakeren. Høsten 2022 og våren 2023 deltar vi i språkverksted med alle NAV-kontorene i Trøndelag, der målet blant annet er bedre språk i vedtak og andre tekster om sosiale tjenester.


Publisert 27.10.2022

Risikovurdering av de sosiale tjenestene i NAV

Helsetilsynet har risikovurdert de sosiale tjenestene i NAV, for å finne områder hvor det er risiko for at tjenestemottakere og familiene deres kan oppleve svikt i tjenestene. De har nå gitt ut en rapport som beskriver resultatet av arbeidet.


Publisert 27.10.2022

De sosiale tjenestene i NAV er ikke tilgjengelige nok

Statens helsetilsyn gjennomførte i 2020-21 en landsomfattende undersøkelse av tilgjengeligheten til de sosiale tjenestene i NAV. Helsetilsynet har sammenstilt funnene og anbefaler at kommunene, Arbeids- og velferdsdirektoratet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet iverksetter tiltak.


Publisert 11.07.2022

Statens veiledende sats for livsopphold

Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022


Publisert 10.09.2021

Når pengene ikke strekker til

Den som ikke klarer å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp på Nav-kontoret i kommunen der man oppholder seg. Statsforvalteren fører tilsyn og behandler klagesaker, for å se til at du får det du har krav på.