Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstenester likestiller somatisk og psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne. Kommunane har ei sentral rolle i å identifisere, utgreie, behandle og følgje opp personar i målgruppa.

Eit godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid byggjer på samarbeidsstrukturar som fremjar heilskaplege og koordinerte tenester for den enkelte på tvers av fag, tenester og sektorar. Kapasitet, tilgjenge, heilskaplege og samtidige tenester blir vektlagt, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tenestene. Tenestene skal dessutan organiserast og utformast med tanke på eit brukar- og meistringsperspektiv. 

Samtidige lidingar

Personar som har både eit rusproblem og ei psykisk liding brukar ofte rusmiddel på ein øydeleggande måte. Denne pasientgruppa har fått meir merksemd dei siste åra, men det er likevel mye som manglar når det gjeld utgreiing, behandling og anna oppfølging.

Lokalsamfunnet er ein viktig arena for rusmiddelførebyggjande arbeid. Barnehagar, skular, fastlegar, helsestasjonar, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tek del i arbeidet som skal redusere helseskader og negative sosiale konsekvensar av rusmiddelbruk.

Tverrfagleg innsats

Barn og ungdom med føresette som blir alvorleg sjuke, skal spesielt takast vare på, også når årsaka er psykiske helseproblem og/eller rusmisbruk. Kommunar og fylkeskommunar skal koordinere innsatsen overfor barn og unge med samansette problem. Statsforvaltaren følgjer med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunens tenestetilbod, også i samhandling med spesialisthelsetenesta. Oppgåvene omfattar kompetansehevande tiltak, nettverksbygging, tilskotsordningar, kartleggingar og tilsyn. Statsforvaltaren er klageinstans om du ønskjer å klage på helse- og omsorgstenestene du får, eller om du meiner at du ikkje får dei helse- og omsorgstenestene du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi menneske verdigheit og sikre at den som er alvorlig sjuk, blir teken vare på av helse- og omsorgstenesta også når han eller ho ikkje kan samtykkje til helsehjelp eller ta ansvar for seg sjølv. Her kan du rese meir om rettane dine når helse- og omsorgstenesta brukar tvang.

 

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 10.10.2023

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse

Statsforvalteren er med  i Folkehelsealliansen i Trøndelag der mange organisasjoner samarbeider om å fremme kunnskap om god psykiske helse  i samfunnet


Publisert 22.06.2023

Ny giv for psykisk helse!

Kronikk av: seniorrådgiver Kenneth Ledang, statsforvalteren i Trøndelag


Publisert 05.05.2023

Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i Ressursportal.no

Utvalgte resultater fra den årlige kartleggingen, "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid" er nå publisert i Ressursportal.no. Portalen er utviklet av Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med kommuner og andre aktører.


Publisert 18.04.2023

Kartlegging av lavterskel psykisk helsetilbud for barn og unge i Trøndelag

Barn og unges psykiske helse er en viktig del av folkehelsearbeidet og regjeringen ønsker å styrke dette tilbudet. Det rettes spesielt fokus på forebyggende tiltak og styrking av lavterskeltilbud i kommunene.


Publisert 03.03.2023

Rådslag gir bedre tilbud til de med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer

Vi har forventninger om at rådene blir tatt inn i helsefellesskapenes videre arbeid med å styrke samhandlingen rundt pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, sier Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.


Publisert 25.10.2022

Våg å snakke om selvmordstanker, det kan redde liv!

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste, 2020-2025» er det satt fokus på mange tiltak. Ett av dem er regionale folkeopplysningskampanjer om selvmordsforebygging. 24. oktober startet folkeopplysningskampanjen i region midt.


Publisert 04.10.2022

Fullt hus på innspillsmøte

Statsforvalteren i Trøndelag inviterte i slutten av september til innspillsmøte om regjeringens arbeid med ny opptrappingsplan for psykisk helse.


Publisert 06.04.2022

Ny opptrappingsplan for psykisk helse- og rusfeltet

Helsedirektoratet arrangerte denne uka det første nasjonale innspillsmøtet for ny opptrappingsplan for psykisk helse- og rusfeltet.


Publisert 26.11.2020

Slik kan du hjelpe barn som er pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller annen alvorlig sykdom. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging. Det nyreviderte verktøyet Barnespor er laget for helsepersonell, ansatte i NAV og andre voksentjenester, samt personell i barnehager og skoler.


Publisert 13.12.2019

Store mangler innen rus og psykisk helse

Fylkesmannen presentert 5. desember resultatene etter tilsyn med tjenestene til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.