Psykisk helse og rus

Oppdatert 26.02.2024

Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. Kommunene har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.

Et godt lokalt rus- og psykisk helsearbeid bygger på samarbeidsstrukturer som fremmer helhetlige og koordinerte tjenesteforløp for den enkelte og deres pårørende på tvers av fag, tjenester og sektorer.  Det legges vekt på kapasitet, tilgjengelighet, helhetlige og samtidige tjenester, og kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege tjenestene. Tjenestene skal organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv.

Samtidige lidelser

Personer som har både et rusproblem og en psykisk lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte. Denne pasientgruppen har fått mer oppmerksomhet de siste årene, men det er likevel mye som mangler når det gjelder utredning, behandling og øvrig oppfølging.

Lokalsamfunnet er en viktig arena for rusmiddelforebyggende arbeid. Barnehager, skoler, fastleger, helsestasjoner, arbeidslivet og ulike fritidsarenaer tar del i arbeidet som skal redusere de sosiale og helsemessige skadene av rusmiddelbruk.

Tverrfaglig innsats

Barn og ungdom med foresatte som blir alvorlig syke, skal spesielt ivaretas, også når årsaken er psykiske helseproblemer og/eller rusavhengighet. Kommuner og fylkeskommuner skal koordinere sin innsats overfor barn og unge med sammensatte problemer. Statsforvalteren følger med på denne tverrfaglige innsatsen.

Statsforvalteren oppgaver er rettet mot kommunens tjenestetilbud, også i samhandling med spesialisthelsetjenesten. Oppgavene omfatter kompetansehevende tiltak, nettverksbygging, tilskuddsordninger, kartlegginger og tilsyn. Statsforvalteren er klageinstans om du ønsker å klage på helse- og omsorgstjenester du mottar eller om du mener at du ikke får de helse- og omsorgstjenester du har krav på.

Tvang

Rett bruk av tvang kan gi mennesker verdighet og sikre at den som er alvorlig syk, blir ivaretatt av helse- og omsorgstjenesten også når han eller hun ikke kan samtykke til helsehjelp eller ta ansvar for seg selv.  Her kan du lese mer om dine rettigheter når helse- og omsorgstjenesten bruker tvang.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 10.10.2023

10. oktober er Verdensdagen for psykisk helse

Statsforvalteren er med  i Folkehelsealliansen i Trøndelag der mange organisasjoner samarbeider om å fremme kunnskap om god psykiske helse  i samfunnet


Publisert 22.06.2023

Ny giv for psykisk helse!

Kronikk av: seniorrådgiver Kenneth Ledang, statsforvalteren i Trøndelag


Publisert 05.05.2023

Kartlegging av kommunalt psykisk helse- og rusarbeid i Ressursportal.no

Utvalgte resultater fra den årlige kartleggingen, "Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid" er nå publisert i Ressursportal.no. Portalen er utviklet av Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med kommuner og andre aktører.


Publisert 18.04.2023

Kartlegging av lavterskel psykisk helsetilbud for barn og unge i Trøndelag

Barn og unges psykiske helse er en viktig del av folkehelsearbeidet og regjeringen ønsker å styrke dette tilbudet. Det rettes spesielt fokus på forebyggende tiltak og styrking av lavterskeltilbud i kommunene.


Publisert 03.03.2023

Rådslag gir bedre tilbud til de med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer

Vi har forventninger om at rådene blir tatt inn i helsefellesskapenes videre arbeid med å styrke samhandlingen rundt pasienter med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer, sier Kenneth Ledang, seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Trøndelag.


Publisert 25.10.2022

Våg å snakke om selvmordstanker, det kan redde liv!

I 2021 var det 658 mennesker som tok sitt eget liv i Norge. I regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord «Ingen å miste, 2020-2025» er det satt fokus på mange tiltak. Ett av dem er regionale folkeopplysningskampanjer om selvmordsforebygging. 24. oktober startet folkeopplysningskampanjen i region midt.


Publisert 04.10.2022

Fullt hus på innspillsmøte

Statsforvalteren i Trøndelag inviterte i slutten av september til innspillsmøte om regjeringens arbeid med ny opptrappingsplan for psykisk helse.


Publisert 06.04.2022

Ny opptrappingsplan for psykisk helse- og rusfeltet

Helsedirektoratet arrangerte denne uka det første nasjonale innspillsmøtet for ny opptrappingsplan for psykisk helse- og rusfeltet.


Publisert 26.11.2020

Slik kan du hjelpe barn som er pårørende

Titusenvis av barn i Norge er pårørende til mennesker med utfordringer knyttet til rus, psykisk helse eller annen alvorlig sykdom. Disse barna har lovmessig krav på å få informasjon og nødvendig oppfølging. Det nyreviderte verktøyet Barnespor er laget for helsepersonell, ansatte i NAV og andre voksentjenester, samt personell i barnehager og skoler.


Publisert 13.12.2019

Store mangler innen rus og psykisk helse

Fylkesmannen presentert 5. desember resultatene etter tilsyn med tjenestene til personer med samtidig rusmiddelproblem og psykisk lidelse.