Rettane til menneske med nedsett funksjonsevne

Oppdatert 09.07.2024

FN-konvensjonen om rettane til menneske med nedsett funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motverke diskriminering på grunn av nedsett funksjonsevne. Eit prosjekt i perioden 2023–2025 skal gjere kommunar og Statsforvaltaren betre rusta til å bruke konvensjonen i sitt daglege arbeid. 

Personar med funksjonsnedsettingar blir oftare enn andre utsette for brot på menneskerettane. Målet til regjeringa er at alle skal vere likestilte i samfunnet. Alle skal kunne delta, bidra og leve frie, sjølvstendige liv. 

Norske kommunar har ei plikt til å følgje menneskerettskonvensjonane som Noreg har slutta seg til, mellom anna CRPD. Statsforvaltaren og kommunane skal jobbe aktivt for å nå likestilling for personar med funksjonsnedsetting.

Kompetansen skal opp

I 2023 starta eit nasjonalt prosjekt som skal få Statsforvaltaren og kommunane til å innarbeide CRPD i oppgåvene sine. Målet er at kommunane og statsforvaltarane skal få auka kompetanse om korleis dei kan oppfylle menneskerettane for personar med funksjonsnedsetting.

CRPD skal brukast aktivt hos statsforvaltarane og i kommunane, i kommunens planstrategi, kommuneplanen og i malverket for vedtak. CRPD skal vere synleg i saksbehandlinga av saker som gjeld personar med funksjonsnedsetting og vere rettleiande når vi utformar og yter tenester til denne gruppa.

Statsforvaltaren skal hjelpe kommunane

Statsforvaltaren skal hjelpe kommunane gjennom kompetansehevande tiltak og rettleiing når det gjeld bruken av CRPD. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har laga ein rettleiar om CRPD, som kan vere til god hjelp for kommunane og vise veg når det gjeld korleis konvensjonen skal brukast. Det er også laga teikningar og filmar som kan brukast til refleksjon, desse er nyttige å bruke for å forstå og bruke CRPD i praksis.

Alle kommunar skal vere med innan 2025

Bufdir har mål om at alle kommunar skal vere involverte i prosjektet, gjennom opplæring frå Statsforvaltaren i løpet av prosjektperioden 2023–2025. Kommunane bestemmer sjølv korleis dei ønskjer å organisere arbeidet i samband med den nasjonale utrullinga av CRPD-prosjektet.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 12.03.2024

FNs konvensjon om rettighetene til personer med funksjonsnedsettelse: Nytt e-læringskurs om CRPD lansert

Nå kan din kommune bli bedre på likestilling for personer med funksjonsnedsettelse. Et nytt e-læringskurs gir ansatte i kommunene verktøy til å ivareta menneskerettighetene i praksis.

Kommunene har en viktig oppgave i å sikre menneskerettighetene til personer med funksjonsnedsettelse. Disse rettighetene er nedfelt i FNs konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne (CRPD). Det nye e-læringskurset skal bli et viktig verktøy for å øke likestillingene i landets kommuner. Kurset er utviklet av Bufdir i bredt samarbeid med kommuner, interesseorganisasjoner og statlige organer.

Statsforvalteren i Trøndelag deltar i samarbeid med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i et prosjekt for implementering av CRPD i alle kommuner i perioden 2023-2025.


Publisert 01.09.2023

Webinar om CRPD og valg og politisk deltagelse

Deltagelse i det politiske og offentlige liv er omfattet i artikkel 29 i CRPD konvensjonen, og gir personer med funksjonsnedsettelse rett til å delta fullt og helt i styringen av samfunnet. Statistikk viser at personer med funksjonsnedsettelse i Norge stemmer ved valg og deltar i organisasjoner og foreninger i like stor grad som alle andre. Likevel er personer med funksjonsnedsettelse ofte underrepresenterte i folkevalgte organer. Å delta i demokratiet og å få være med å bestemme over samfunnsutviklingen er viktig, både for at man som individ skal kunne utvikle egne meninger i møte med andre, og påvirke samfunnet rundt seg. Det er også viktig for samfunnet at vi har et mangfold av stemmer med ulike livserfaringer som er med på å forme samfunnet vi lever i.

For ressurser om dette, se lenker til webinar og digital veileder i menyen til høyre på denne siden.

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et prosjekt i perioden 2023-2025 gir alle kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.


Publisert 31.05.2023

Arbeid med implementering av CRPD FN-konvensjonen i Trøndelag 2023-2025

FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD - Convention on the Rights of Persons with Disabilities) skal sikre lik tilgang til menneskerettighetene for personer med funksjonsnedsettelse. Konvensjonen beskriver hvordan myndighetene skal jobbe for å sikre menneskerettighetene slik at alle kan delta i samfunnet.


Publisert 10.05.2022

CRPD: om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen har et mål om at alle skal være likestilt i samfunnet, og at alle kan delta, bidra og leve frie, selvstendige liv. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) skal bidra til å motvirke diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Et pilotprosjekt gir utvalgte kommuner opplæring og støtte i hvordan de kan bruke konvensjonen i sitt arbeid.

De 8 kommunene i Trøndelag som deltar er:Frøya, Trondheim, Midtre Gauldal, Orkland, Ørland, Malvik, Frosta, Namsos