Boligsosialt arbeid

Den sosiale boligpolitikken i Norge skal forebygge at folk får boligproblemer, og gi hjelp til dem som ikke selv klarer å skaffe og beholde en egnet bolig. Målet er at alle skal kunne skaffe seg og beholde en egnet bolig.

Ansvar og oppgaver i det boligsosiale arbeidet er fordelt på flere sektorer og forvaltningsnivåer. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere. Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres.

Statsforvalteren har blant annet ansvar for å samordne oppgaver og virkemidler på tvers av sektorer, koordinere regionale fora for boligsosiale problemstillinger, og veilede og legge til rette for at kommunene tar boligsosiale hensyn i en helhetlig kommunal planlegging.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 22.08.2023

Vi behandler klager etter ny boligsosial lov

Statsforvalteren er klageinstans for enkeltvedtak som en kommune fatter etter lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.


Publisert 22.08.2023

Informasjon om ny boligsosial lov

Stortinget vedtok 20. desember 2022 en ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet, gjerne kalt boligsosial lov. Loven gjelder fra 1. juli 2023.