Kvalifiseringsprogrammet

Oppdatert 08.04.2024

Kvalifiseringsprogrammet skal bidra til at flere med nedsatt arbeids- og inntektsevne og med få eller ingen ytelser fra folketrygden kvalifiserer seg til og kommer ut i arbeid. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav. 

Hvem kan delta i programmet?

Målet med kvalifiseringsprogrammet er å styrke innsatsen overfor personer som er eller kan bli avhengige av sosialstønad over lengre tid. Alle i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- og inntektsgrense og ingen eller begrensede ytelser til livsopphold, kan ha rett til å delta i programmet. Programmet skal være helårlig og på full tid. Deltakelse i et kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Siden denne stønaden er forutsigbar, gir den mottakeren mulighet for å planlegge økonomien sin over tid.  

Kvalifiseringsprogrammet er et viktig tiltak mot fattigdom.

Statsforvalterens oppgaver

Statsforvalteren har flere oppgaver i forbindelse med kvalifiseringsprogrammet. Statsforvalteren skal blant annet

  • føre tilsyn med Nav-kontorene
  • gi opplæring til ansatte ved Nav-kontorene om kvalifiseringsprogrammet
  • sikre forankring i kommunenes ledelse
  • samordne tiltaks- og kompetanseaktiviteter i kvalifiseringsprogrammet mot Nav Fylke
  • gi veiledning, formidle kunnskap og iverksette kompetansehevende tiltak til ledelsen og ansatte ved Nav-kontorene
  • behandle klagesaker 

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 15.05.2023

Nye verktøy for kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og velferdsdirektoratet har lansert nye verktøy i arbeidet med kvalifiseringsprogram. Formålet er å styrke arbeidet med kvalifiseringsprogram i NAV-kontorene, slik at brukere som har rett på tjenesten identifiseres, og får tett oppfølging med et program som er tilrettelagt deres situasjon og behov.


Publisert 11.10.2022

Rapport om hvordan NAV-kontorene jobber med kvalifiseringsprogrammet

Oxford Research har på oppdrag fra Arbeids- og velferdsdirektoratet kartlagt hvordan NAV-kontorene arbeider med kvalifiseringsprogrammet (KVP). Formålet med kartleggingen var å styrke kunnskapsgrunnlaget og bidra til videreutvikling av programmet.


Publisert 18.11.2020

Rapportering om kvalifiseringsprogram, plikten til å stille vilkår om aktivitet og digitalisering av de sosiale tjenestene

Fylkesmannen ber om opplysninger fra Nav-kontorene i Trøndelag innen 15. januar 2021.