Fattigdomsbekjempelse

Oppdatert 20.12.2023

Det er en viktig samfunnsoppgave å jobbe for at Norge skal være et land med små forskjeller og minimal fattigdom. Viktige tiltak for å bekjempe fattigdom er en skole som utjevner sosiale forskjeller og et åpent arbeidsliv med plass til alle. 

Det er mennesker som står utenfor viktige sosiale arenaer på grunn av dårlig økonomi eller dårlige levekår. Regjeringen ønsker å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller igjennom. 

Kommunene skal forebygge sosiale problemer og bedre levekårene for vanskeligstilte ved å sikre mer likeverdige vilkår for barn som vokser opp i fattige familier. Gjennom tilbud om sosiale tjenester, råd, veiledning, økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram, skal kommunene arbeide for at den enkelte skal kunne klare seg selv. 

Statsforvalteren skal bidra til økt kompetanse i kommunene

Sosialtjenesteloven er samfunnets siste sikkerhetsnett og retter seg mot de vanskeligst stilte. Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes praktisering av sosialtjenesteloven. Statsforvalteren skal bidra til å øke kvaliteten på de sosiale tjenestene i kommunene, gjennom tiltak som øker kompetansen og regelverksetterlevelsen. Statsforvalteren skal i sin innsats for å medvirke til god forståelse for og riktig praktisering av sosialtjenesteloven, blant annet bidra til at kommunene sikrer tilgjengelighet til tjenestene, gjør individuelle vurderinger i den enkelte sak og sikrer at barneperspektivet er ivaretatt. Vi driver også klagesaksbehandling. 

Tilskudd for å bekjempe fattigdom

I samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektoratet forvalter Statsforvalteren tilskuddsordninger som skal stimulere til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene. Alle kommuner kan søke om tilskudd. Statsforvalteren og Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav) velger ut hvilke kommuner som skal få tilskudd. En viktig målsetting med ordningen er å bidra til nytenking og utvikling av nye arbeidsmåter som kan gi mindre fattigdom og hindre at grupper blir stående utenfor sosiale arenaer.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 07.05.2024

NAV-kontorene er i 2024 tildelt til sammen over 12 millioner kroner til utviklingstiltak for styrking av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven.


Publisert 11.04.2023

NAV-kontorene er i 2023 tildelt over 11 millioner kroner til utviklingstiltak for styrking av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven.


Publisert 11.07.2022

NAV-kontorene fikk over 11 millioner kroner gjennom tilskuddsordningen

I overkant av 11 millioner kroner er fordelt til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontorene i Trøndelag for 2022


Publisert 15.01.2019

Økte sosialhjelpsutgifter

Kommunenes utgifter til sosialhjelp øker i store deler av Trøndelag. Det viser en kartlegging Fylkesmannen har gjennomført.


Publisert 09.01.2018

Tilskudd til sosiale tjenester i NAV/kommunene - 2018

Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontoret , barnefattigdom og til oppfølgingstjenester i bolig.