NAV-kontorene er i 2023 tildelt over 11 millioner kroner til utviklingstiltak for styrking av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til utvikling av sosiale tjenester som er hjemlet i sosialtjenesteloven.

Publisert 11.04.2023

Det er et overordnet mål for tilskuddet at tjenestetilbudet skal være helhetlig og samordnet tilpasset brukers behov. Gjennom nye arbeidsmetoder og samarbeidsformer skal brukerne oppleve økt kvalitet i tjenestene, og derigjennom bedring i levekår.

Målgruppen for ordningen er sosialt og økonomisk vanskeligstilte som har behov for sosiale tjenester, og andre som står i fare for å komme i en vanskelig livssituasjon.

I Trøndelag har vi 18 kontor inne i ordningen. Fem av disse er nye tiltak for 2023, mens resten er videreføringer.

Til høyre finner du en oversikt over tiltak i Trøndelag og to landsoversikter.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.