Nyoppretta bistandsteam i saker som gjelder tvang etter HOL §§10-2 og 10-4.

Bistandsteamet skal tre saman når kommunen har behov for å diskutere spørsmål knytet til tvang etter Helse og omsorgstenestelova §§ 10-2 og 10-4.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 22.01.2019

Bistandsteamet er eit rådgivande samarbeidsorgan for kommune og spesialisthelseteneste. Teamet skal gi råd i sakene og vere ein ressurs, og ein moglegheit for kommunane til å rådføre seg i kompelekse saker der tvang blir vurderte. Det skal hjelpe til fagleg forsvarlege og samrodna prosessar i arbeidet med tvangssaker. Teamet blir forventa å opparbeide seg kompetanse, erfaringar og kunnskap om ulike tvangssaker. Dette vil hjelpe til kvalitetssikring og mindre variasjon i bruken av tvang. Bistandsteamet er fleirfagleg samansett, inkludert brukarkompetanse.

Ved behov kan kommunen kontakte bistansteamet på tlf. 90646704.

 

Kontaktpersoner