Skog og miljø

Foto: Mathis Lunde.

Skogbruksloven regulerer det næringsmessige skogbruket. Formålet med loven er å fremme en bærekraftig forvaltning av skogressursene med sikte på aktiv lokal og nasjonal verdiskapning samtidig som det biologiske mangfoldet, landskapsbildet, friluftslivet og kulturverdiene i skogen sikres.

Bærekraft innebærer å balansere hensynet til økonomisk verdiskapning med hensynet til miljøverdiene, samtidig som framtidsskogen og dens rolle i klimasammenheng sikres for framtidige generasjoner.

Skognæringens egne sertifiseringsordninger

I tillegg til reguleringene i det offentlige lovverket er skognæringen regulert gjennom egne sertifiseringsordninger.

I Norge er i praksis all skogen miljøsertifisert, hovedsakelig gjennom PEFC-sertifiseringen – og noe gjennom FSC-sertifiseringen.

Fra 1.mars 2023 gjelder ny Norsk PEFC Skogstandard.


Publisert 23.06.2023

Godt oppmøte på fagdager om kantsoner i skog

Statsforvalteren i Innlandet gjennomførte fire fagdager om kantsoner i skog rundt i Innlandet i mai.


Publisert 25.02.2022

Miljøtilskudd i skog - 2022

Det er i 2022 bevilget en nasjonal ramme til miljøtiltak i skogbruket. Skogeiers søknadsfrister er 1. oktober.


Publisert 25.02.2022

Kantvegetasjon langs vassdrag må bevares

Trær, busker og andre planter langs elver, bekker og vann sørger for at et herlig mylder av arter trives i og langs elvekanten. Fisk er avhengige av trær og planter langs elvekanten. Trær og greiner som henger utover elva, kaster skygge og sørger for at vannet ikke blir for varmt. Alger trives i sollys, så kantvegetasjonen bidrar også til å hindre framvekst av alger.


Publisert 24.03.2021

Miljøtilskudd i skog - 2021

På samme måte som i fjor er det for 2021 bevilget og øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket. Skogeiers søknadsfrister er 1. september og 1. november.


Publisert 09.09.2020

Miljøtilskudd i skog - skogeiers søknadsfrist er 1. november

Ivaretakelse av nøkkelbiotoper, rovfuglreir og tiurleiker er formål som kvalifiserer for miljøtilskudd til skogeier. Det er usikkert om nåværende ordning med nasjonal tilskuddskvote opprettholdes i 2021.