Barnehage og opplæring

Oppdatert 17.03.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

30.05.2023

Standpunktkarakterer i grunnopplæringen

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.


25.05.2023

Lovendringer - Rett til barnekoordinator

For å styrke oppfølgingen av utsatte barn, unge og deres familier, ble det med virkning fra 1. august 2022 vedtatt bestemmelser om samarbeid, samordning, barnekoordinator og individuell plan.


24.05.2023

H.K.H Kronprinsessen besøker Lillehammer under Litteraturfestivalen

H.K.H Kronprinsesse Mette Marit kommer fredag på besøk til Nordre Ål skole og Norsk Litteraturfestival på Lillehammer. 


08.05.2023

Erfaringskonferanser - Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

I samarbeid med Utdanningsdirektoratet inviterer Statsforvalteren i Oslo og Viken til regionale konferanser med faglig påfyll, inspirasjon og deling av erfaringer.


03.05.2023

Nominasjon til Dronning Sonjas skolepris 2023

Vi oppfordrer skoleeiere til å foreslå kandidater blant grunnskoler og videregående skoler i Innlandet.


03.05.2023

Sluttkonferanse for Pilot for programfinansiering

Tre år går fort! Pilot for programfinansiering avsluttes i juni, og vi ferier tre års innsats! 


02.05.2023

Utvidet søknadsfrist - Svømmetilskudd barnehage 2023

Det er  fortsatt mulig å søke tilskudd til svømmeopplæring i barnehager.
Statsforvalteren har per 2. mai fortsatt tilgjengelige tilskuddsmidler.


27.04.2023

Tema «utenforskap» skapte stort engasjement under årets Treffpunkt Innlandet

Statistikken viser at 46 000 mennesker står utenfor utdanning og arbeidsliv i Innlandet. Hvordan skal vi klare å skape et mer inkluderende samfunn? Dette var tema under årets Treffpunkt Innlandet der kommune- og stortingspolitikere og fagfolk fra offentlig forvaltning møttes for å få innsikt i og diskutere tematikken.


30.03.2023

Samling for barnehagemyndigheter og skoleeiere

Statsforvalteren i Innlandet ved Barnehage og opplæring inviterer til en felles samling for barnehagemyndighet og private og offentlige skoleeiere, på Scandic Lillehammer hotell 30. - 31. august.


23.03.2023

Samling for barnehagemyndigheter og skoleeiere

Statsforvalteren i Innlandet ved Barnehage og opplæring inviterer til en felles samling for barnehagemyndighet og private og offentlige skoleeiere, på Scandic Lillehammer hotell 30. - 31. august.


23.03.2023

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til webinarer om regelverket i opplæringsloven

Vi har elevens rettsikkerhet som ledetråd når vi inviterer til kompetanseheving på noen utvalgte områder innen opplæringsloven. I tre digitale møter vil vi snakke om bestemmelser knyttet til standpunktkarakterer, spesialundervisning, skoleskyss og skolebytte. Målgruppene for disse webinarene er skoleeiere og rektorer.


06.03.2023

Behandling av søknader om videreutdanning for studieåret 23/24

Barnehage- og skoleeier har nå tilgang til å behandle søknader om videreutdanning i søknadssystemet. Fristen er 15. mars.


22.02.2023

Elevundersøkelsen 2022

Statsforvalteren i Innlandet har mottatt henvendelser om at kommuner/skoler får se færre resultater fra elevundersøkelsen i år. 


21.02.2023

Svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2023

Kommunene kan søke Statsforvalteren i Innlandet om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


10.02.2023

Antall elever som ikke har et trygt og godt skolemiljø øker

Den nasjonale elevundersøkelsen fra 2022 viser at andelen elever som opplever mobbing blir større. Resultatene for elevene i Innlandet følger trenden med en økning på 0,5 til 2,2%.


06.02.2023

Videreutdanning i barnehage og skole

Fra 1. februar er det mulig for ansatte i barnehager og skoler å søke på videreutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet sin studiekatalog. 


03.02.2023

Innlandets skolekonferanse 2023

Intensjonen med Innlandets skolekonferanse er å inspirere og støtte skoler og kommuner/fylkeskommune i arbeidet med å realisere intensjonene i LK20.


24.01.2023

Svømmetilskudd barnehage 2023

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan søke om tilskudd for at barnehagebarn blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter. 


09.01.2023

Tilskuddskonferansen 2023

Tilskuddskonferansen 2023 ble gjennomført fredag 06.01.2023. Presentasjonene og webinaret finner du i denne saken.


20.12.2022

Nytt fra nyttår 2023

Utdanningsdirektoratet har laget en oversikt over hva som er nytt fra 2023 for barnehage og skole.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel