Barnehage og opplæring

Oppdatert 10.12.2021

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

16.08.2022

Feil informasjon om midlertidig godkjenning av barnehager

Utdanningsdirektoratet har dessverre gått ut med feil informasjon om at kommunen kan få mulighet til å godkjenne barnehager og barnehageplasser midlertidig, og at de kan nedskalere barnehagetilbudet når det ikke lenger er behov for det.


05.08.2022

BASIL - Resultatregnskap fra private barnehager

Alle private barnehager skal hvert år levere resultatregnskapsskjema i BASIL.
Kommunene skal ha kontrollert og godkjent skjemaene innen 17. oktober 2022.


02.08.2022

Barnets beste i skolemiljøsaker

Å ta hensyn til barnets beste er et rettslig prinsipp ved alle handlinger som berører og angår barn. Hvordan kan vi jobbe med dette i skolemiljøsaker? Det har Statsforvalteren i Innlandet laget to kortfilmer om.


26.07.2022

Nytt til skolestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter for SFO og skole som gjelder fra oppstart høsten 2022


26.07.2022

Nytt til barnehagestart høsten 2022

Her finner du en oversikt over endringer og nyheter som er gjeldende fra start av nytt barnehageår fra høsten 2022


25.06.2022

Kommunalsjefsamling Velferd Innlandet

Vi inviterer til kommunalsjefsamling Velferd Innlandet.


07.06.2022

Bærekraftig velferdsapparat i kommunene og fylkeskommunen – i lys av endringer i velferdstjenestene - Webinar

01.08.22 endres velferdslovgivningen om sammarbeid, utvikling og tilrettelegging av kompetanse i laget rundt barnet/eleven.


24.05.2022

Filmer om barnehagemiljø

Statsforvalteren i Innlandet har laget fire filmer om psykososialt barnehagemiljø.


11.05.2022

Psykososialt barnehagemiljø - Oppsummering av samling på Hamar 3.mai

Trygt og godt barnehagemiljø var tema for samlingen med barnehagesektoren i Innlandet på Hamar 3.mai.


02.05.2022

Det er snart på tide å sette standpunktkarakter i grunnopplæringen!

En standpunktkarakter skal være uttrykk for den samlede kompetansen eleven har i faget ved avslutningen av opplæringen.


25.04.2022

SePU-konferansen 2022 - Aktør i egen læring

Konferansen skal være en møteplass hvor deltakerne inspireres til å ta nye steg i forbedring av læring og læringsmiljø. Konferansen tar opp aktuelle tema sett i forhold til regional kompetanseutvikling for barnehage og skole.


30.03.2022

Gratis webinar: Kompetansepakke om trygt og godt skolemiljø

Skoleledere og skoleeiere i Innlandet, nå er kompetansepakkene for trygt og godt miljø i skole og på SFO klare.


10.03.2022

Midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever 2022

Kommunene kan søke om midler til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen.


27.01.2022

Svømmetilskudd for barnehager 2022

Kommuner, frivillige organisasjoner og barnehager kan også i 2022 søke Statsforvalteren om tilskudd til svømmeopplæring i barnehager.


25.01.2022

Innlandsstatistikk lanseres

Statsforvalteren i Innlandet har jobbet sammen med gode samarbeidspartnere om Innlandsstatistikk. 25. januar lanseres nettsidene som vil være en viktig fakta- og kunnskapsbank for hele Innlandet.


17.01.2022

Kommunene skal igjen bestemme tiltaksnivået i skole og barnehage

Regjeringen opphever det nasjonale forskriftsfestede gule og røde tiltaksnivået som ble innført før jul. Barnehager og skoler skal fortsatt drive smittevernfaglig forsvarlig, noe som betyr minimum grønt nivå. Hvis kommunen ut fra den lokale situasjonen vurderer at det er nødvendig med et høyere tiltaksnivå enn grønt, må de beslutte dette lokalt.


13.01.2022

Kompetanepakke om trygt og godt skolemiljø

Denne kompetansepakken skal hjelpe ansatte og ledere i skolen til å øke sin kompetanse om trygt og godt skolemiljø.


12.01.2022

Kompetansepakke om barnehagemiljø

Barnehagen skal arbeide kontinuerlig for å fremme helse, trivsel, lek og læring for barn i barnehagen, og sørge for at barn har et trygt og godt barnehagemiljø.


28.12.2021

Ei hjelpande hand

I dei to pandemiåra har vi sett kor fort vi kan bli avhengige av ei hjelpande hand. Når omikron eller andre ting kastar om på kvardagen vår og gjer livet vanskeleg, er det godt å vete at vi i Innlandet har mange som skal gi hjelp – inna helse, skule, barnevern og NAV. Frå nyttår skal fleire av desse jobbe tettare saman for å sikre ei god oppvekst for barna våre gjennom oppvekst-reforma. For – ein god barndom betyr noko for heile livet.


22.12.2021

Nytt fra nyttår 2022

Her finner du en kort oversikt over endringer og nyheter for barnehage og skole.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel