Helse, omsorg og sosialtjenester

Alle som trenger det, skal få gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunene og helseforetakene (sykehusene) som tilbyr disse tjenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtjenestene. Mye av tilsyns- og kontrollarbeidet gjøres av Statsforvalteren.

Vis mer


03.02.2021

Korona i Trøndelag

Råd og informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.

Klikk her for å finne kart over smitten i Trøndelag, lenker og informasjon fra Statsforvalteren.

24.09.2021

Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.


17.09.2021

Fagsamling om utsatt ungdom for NAV-kontorene i Trøndelag

Arbeids- og velferdsdirektoratet har gitt NAV Trøndelag og Statsforvalteren i Trøndelag i oppdrag å samarbeide om kompetansehevende tiltak og legge til rette for erfaringsutveksling om oppfølgning av utsatt ungdom.


17.09.2021

Innfører nedjustert TISK i kommunene

Fra 27.september innføres nedjustert TISK i kommunene. Når det blir aktuelt å gå over til "En normal hverdag med økt beredskap", vil nedjustert TISK opprettholdes i en overgangsperiode på om lag fire uker.


14.09.2021

God vaksinedekning i Trøndelag

Hele 91,4 prosent av alle trønderne over 18 år er vaksinert med første vaksinedose mot koronaviruset. Dermed har Trøndelag høyest andel førstedosevaksinerte over 18 år i hele Norge.


10.09.2021

Når pengene ikke strekker til

Den som ikke klarer å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp på Nav-kontoret i kommunen der man oppholder seg. Statsforvalteren fører tilsyn og behandler klagesaker, for å se til at du får det du har krav på.


07.09.2021

Lansering av veileder: Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming (webinar)

Helsedirektoratet inviterer til webinar 21. september om den nye veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming»


07.09.2021

Najonal veileder for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet har utarbeidet en nasjonal veileder for gode helse- og omsorgstjenster


07.09.2021

Konkluderer med lovbrudd

Frøya kommune brøt helse- og omsorgstjenesteloven da en beboer i et kommunalt bofellesskap ble alvorlig skadd under bading. Statsforvalteren konkluderer med lovbrudd på systemnivå og på grunn av manglende opplæring, samt feil ved sikkerhetsutstyret.  


06.09.2021

Tilskudd til kommunalt rusarbeid – restmidler for 2021 - 2. UTLYSNING

Politisk ledelse i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har besluttet at restmidler fra tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid kap. 765.62 skal lyses ut på nytt så raskt som mulig, og under dagens regelverk


Flere nyheter Få nyhetsvarsel