Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Miljøtiltak


13.04.2021

Kven er Rogaland sin kandidat til Nasjonal kulturlandskapspris 2021?

Har du gode forslag kan du senda dei til Statsforvaltaren før 23. april. Landbruks- og matdepartementet, Landbruksdirektoratet og Stiftelsen Norsk Kulturarv samarbeider årleg om tildeling av Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen.


09.04.2021

NIBIO presenterer konsekvensar av nytt gjødselregelverk

NIBIO har nyleg vurdert konsekvensane av ei eventuell innstramming av gjødselregelverket. Torsdag 22. april presenterer dei rapporten som ligg bak. Presentasjonen blir open for alle interesserte i Rogaland, men krev påmelding.  


29.03.2021

Anslår konsekvensane av auka spreiearealkrav

NIBIO har på oppdrag frå Landbruks- og matdepartementet vurdert konsekvensane av ei eventuell innstramming av gjødselvareregelverket. Etablering av biogass blir peika på som aktuell løysing, og NIBIO vurderer dei samfunnsøkonomiske kostnadane til å ligge mellom 7 587 – 12 814 millionar kroner. Kor stor effekt auka spreiearealkrav har for vassmiljø er usikkert.


16.03.2021

Korleis skal vi ta vare på vatnet i Rogaland?

Ny regionalplan for vassforvaltning er til høyring, og Rogaland fylkeskommune held fem digitale høyringsmøte der organisasjonar, etatar og næringsliv kan kome med innspel til planen. Landbruket er i planen peika som ei av dei viktigaste årsakene til dårleg vassmiljø i fylket.   


10.03.2021

Treng du ein vipedisk til gjødslinga?

Vinterkulda er på hell og våren er i anmarsj. I år kan gardbrukarar som har vipereir på si eng få ein vipedisk til å leggja over reira under våronna. Prøveordninga i fjor ga gode tilbakemeldingar, og i år vil fleire kunne nytta seg av tilbodet. 


22.02.2021

Krafttak mot piggtråd

I 2021 har Statsforvaltaren inngått eit samarbeid med kommunane i Rogaland og bondelaga for å motivere gardbrukarar til å fjerne piggtrådgjerde.Prosjektet er kalla «piggfrie gardsbruk 2021». Målsettinga er å fjerne gamal og/eller ståande piggtråd i landbruket. Gardbrukaren blir honorert med tilskot og rabatt ved innkjøp av piggfri stålwire.


14.12.2020

Færre søker om dreneringstilskot

Med unytta midlar frå 2019 og ei tildeling på 10 millionar hadde Rogaland 18,4 millionar kroner disponibelt til dreneringstilskot i 2020. Potensialet for mange gode tiltak var dermed stort, men prognosane for løyvingar i år viser at berre ein tredjedel av desse vil bli nytta.


11.12.2020

Flyttar skulehuset tilbake til start

Eirik Moe i Mokleiv er med i satsinga på utvalde kulturlandskap (UKL) i Suldal kommune. Med støtte frå UKL-midlane har arbeidet med å flytte eit gamalt skulehus frå Litlehamar til Mokleiv starta. Målet er å bevare skulehuset i den krinsen det var bygd for, og nytte bygget mellom anna som informasjonssenter for UKL-Suldal.


07.12.2020

Kommunane tar tak i miljøutfordringa gjennom SMIL-ordninga

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal motivere aktive bønder til frivillig innsats for å ta vare på kulturlandskapet og biologisk mangfald, samt hindre ureining. Rogalandsbøndene og kommunane har i 2020 tatt ansvar for å redusere ureining frå landbruket.


25.11.2020

Kurs i avfallshandtering for landbruket

Ein ny undersøking frå Norwegian Research Centre (Norce) konstaterer at 70 prosent av plasten i norske lakseelvar er rundballplast. Landbruket bør difor ta meir ansvar for sikre at plast og anna landbruksavfall blir handsama på rett vis.