Kommunal styring

Statsforvaltaren skal kontrollere og rettleie kommunane om rettsreglar som gjeld kommunale organ. Dette gjeld både generelle og spesifikke juridiske problemstillingar og spørsmål knytte til økonomireglane. Statsforvaltaren skal dessutan formidle signal frå departementa til kommunane. 


09.03.2020

Koronaviruset: Her held du deg oppdatert

Råd og informasjon finn du på Folkehelseinstituttets nettsider og på helsenorge.no.
Her finn du lenker, informasjon, kontaktar hos oss – og korona- og vaksinasjonskart for Rogaland. 

24.09.2021

Har kommunestruktur noko å sei i arealplanlegginga?

Statsforvaltaren har nyleg skrive samarbeidsavtale med Vista Analyse AS knyta til utfordringar med oppdelt kommunestruktur i byområde. I oppdraget inngår også det å sjå på effektar knyta til arealutviklinga.


21.09.2021

Bærekraftsuka 2021: Webinar om økonomisk modell med Vista Analyse

Statsforvalteren i Rogaland har gitt Vista Analyse AS i oppdrag å utvikle en økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur i byområder og gevinster av å samle byområdet til en felles kommune.


08.09.2021

Vista Analyse AS utvikler økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur

Statsforvalteren i Rogaland har valgt Vista Analyse AS til å utvikle en økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur i byområder. Modellen skal inkludere nettogevinster av å samle byområdet til en felles kommune. Modellen skal kunne brukes på aktuelle byområder i hele landet, men blir i dette prosjektet testet ut på to byområder i Rogaland, byområdet på Nord-Jæren og byområdet på Haugalandet.


03.09.2021

Kommunene kan nå sende søknad om godkjenning av kommunal garanti via nasjonalt skjema

Statsforvalteren behandler søknader om å godkjenne økonomiske garantier som kommunene gir til lag og foreninger, organisasjoner, private barnehager m.fl. etter Kommunelovens § 14-19. Det er nå laget et nasjonalt skjema som kommunene kan bruke for å sende inn disse søknadene til Statsforvalteren.


21.07.2021

Ingen kommunar i Rogaland har liten økonomisk handlefridom

KS har også i år gjort ein analyse av i kva grad kommunane i landet har økonomisk handlefridom. Analysen er gjort på konserntal for 2020. Kommunane er delt inn i tre kategoriar: kommunar med avgrensa økonomisk handlefridom (raude), kommunar med moderat økonomisk handlefridom (gule) og kommunar med større grad av økonomisk handlefridom (grøne). I Rogaland er dei fleste kommunane grøne, men vi har fem kommunar i fylket som er gule.


23.06.2021

Anskaffer økonomisk modell for beregning av merkostnader ved en oppdelt kommunestruktur i byområder

Det er Statsforvalteren i Rogaland som står for anskaffelsen. Formålet er å gi kommunene, i tillegg til Storting og regjering og samfunnet for øvrig, et godt diskusjonsgrunnlag gjennom en modell som klargjør og dokumenterer merkostnader ved et oppdelt byområde, og som i tillegg får fram økonomiske gevinster som kan bli muliggjort ved en struktur der byområdet er samlet i en kommune.


12.05.2021

Revidert nasjonalbudsjett 2021 og Kommuneproposisjonen 2022 - viktige hovedpunkt

Revidert nasjonalbudsjett 2021 (RNB) og Kommuneproposisjonen 2022 ble lagt fram 11. mai. Vi har laget et sammendrag av viktige hovedpunkt.


07.05.2021

Kommunereformen har ingen sluttdato

De aller fleste tror at kommunereformen er avsluttet og at et endelig punktum ble satt 1. januar 2020, da de nye kommunene ble etablert. Det stemmer ikke. Kommunereformen er inne i sin andre periode, en periode uten sluttdato.


07.05.2021

– Heiter det Statsforvaltaren i Rogaland eller Statsforvalteren i Rogaland?

Me har fått ein del spørsmål om dette etter nyttår. Då endra me namn frå Fylkesmannen i Rogaland til Statsforvaltaren i Rogaland.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel