Helse, omsorg og sosialtenester

Alle som treng det, skal få gode og forsvarlege helse- og sosialtenester – uavhengig av alder, inntekt og diagnose. Det er i stor grad kommunane og helseføretaka (sjukehusa) som tilbyr desse tenestene.

Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har òg ansvar for å føre tilsyn og kontroll med helse- og sosialtenestene. Mykje av tilsyns- og kontrollarbeidet blir gjort av Statsforvaltaren.

Vis meir


26.11.2021

Statsforvaltaren er ikkje klageinstans for eigendel på mellombelse butilbod

Når Nav krev eigendel for opphald på hospits eller campinghytte, så er ikkje eigendelskravet noko som er regulert etter sosialtenestelova, og difor er ikkje statsforvaltaren klageinstans.


25.11.2021

Leve heile livet-reforma inn i ny fase og status i Vestland

Leve heile livet-konferansane i regi av det regionale støtteapparatet hadde deltakarar frå nær alle kommunane i fylket. Fekk du ikkje med deg konferansen, kan du sjå innlegget frå Helsedirektoratet her.


24.11.2021, Endra 24.11.2021

Ein har ikkje rett på sosialstønad for å betale gjeld

I mange av sosialklagesakene som Statsforvaltaren i Vestland behandlar har klagar gjeldsproblem, og gjelda kan ha medverka til at klagar har fått økonomiske vanskar.


22.11.2021

Webinar om bustad og tenester

Metoden Housing First handlar om hjelp til personar med utfordringar med rus og/eller psykisk helse, til eigen bustad og ambulant oppfølging. Tredje del i ein serie frittståande og gratis webinar om metoden blir arrangert 9. desember kl. 13.00–14.30. 


19.11.2021, Endra 19.11.2021

Ledig verv i Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane

I Kontrollkommisjonen for Sogn og Fjordane er det frå 1. mai 2022 ledig verv som vara for legekyndig medlem. Søknadsfristen er 15. januar 2022.


04.11.2021

Mann som drap Nav-tilsett hadde fått forsvarleg helsehjelp i åra før hendinga

I september gjekk ein mann til angrep på to tilsette ved eit Nav-kontor. Statsforvaltaren har vurdert om mannen fekk forsvarleg helsehjelp og oppfølging i åra før hendinga. Vår vurdering er at helsehjelpa frå alle tenestene var forsvarleg.


21.10.2021, Endra 22.10.2021

Konferanse om barnevernsreforma

Barnevernsreforma er tema på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sin årlege nasjonale barnevernskonferanse. Konferansen går føre seg 17. november og er heildigital.


13.10.2021

Ny nasjonal ordning for oppbevaring av journalar ved opphøyr og overdraging av verksemder

Ordninga gjeld frå 1. oktober 2021 og omfattar også innlevering av pasientjournalar ved tap og suspensjon av autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning.


13.10.2021, Endra 05.11.2021

Leve heile livet-konferansar i Sogndal og Bergen

«Leve heile livet inn i ny fase» er hovudtema for konferansane som det regionale støtteapparatet arrangerer i Sogndal 8. november og i Bergen 15. november. 


11.10.2021

Uforsvarleg handtering av vaksinar

Statsforvaltaren har konkludert i tilsynssaka med fastlegevikaren som vi fekk bekymringsmelding om i mai 2021.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel