Landbruk og mat

Oppdatert 20.12.2023

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


19.02.2024

Fagskolen for frukt og bær

Fagskolen frukt og bær starter opp høsten 2024.


09.02.2024

Økt gjennomføring av miljøtiltak i jordbruket

I 2023 har gårdbrukere spesielt satset ekstra på jordbrukstiltak som fører til mindre avrenning til vann. Mange forskjellige tiltak som ivaretar kulturlandskapet og biologisk mangfold er også gjennomført.


10.01.2024

Søk om tilskudd til klima- og miljøprosjekter i jordbruket

Har du en prosjektidé om klima- eller miljøutfordringer i jordbruket? Da kan du søke midler fra Klima- og miljøprogrammet. Søknadsfristen er 15. februar. 


08.01.2024

Følg opp borkbiller i kommunar med stormskadar

Den kraftige stormen i november 2021 førte til store mengder vindfelt og svekka gran i fleire kommunar nord og vest i Telemark, og fangstane i borkbilleovervakinga viste aukande billeførekomst i nokre av dei i 2023. Det er difor grunn til å følgje nøye med på borkbillesituasjonen i 2024.


19.12.2023

Tiltak for å bedre veterinærtjenestene i distriktene

Basert på ny rapport om tilgangen på veterinærtjenester i Norge, har regjeringen foreslått å sette av mer midler til kommunene, og å opprette mentorordning for studenter med mer.


28.09.2023

Nye kommunenummer frå 2024

Deling av fylke og kommunar inneber endringar i fylke- og kommunenummer.


14.09.2023

Husk at RMP-satsene til 'Ingen jordarbeiding om høsten' er økt

Ingen jordarbeiding om høsten er en av de viktigste tiltakene gårdbrukere kan gjennomføre for å redusere avrenning av jordpartikler og næringsstoffer fra jordbruksjord til vassdrag, innsjøer, og Oslofjorden.


12.09.2023

Midlar til utvikling av eit undervisningsopplegg om berekraftig matproduksjon

Landbruks- og matdepartement har løyvd midlar til å utvikla eit undervisningsopplegg til bruk i ungdomsskular og vidaregåande skular. Undervisninga skal handla om korleis maten vår blir produsert, og tek utgangspunkt i nettsida www.bærekraftigmatproduksjon.no


12.09.2023

Midlar til utvikling av eit undervisningsopplegg om berekraftig matproduksjon

Landbruks- og matdepartement har løyvd midlar til å utvikla eit undervisningsopplegg til bruk i ungdomsskular og vidaregåande skular. Undervisninga skal handla om korleis maten vår blir produsert, og tek utgangspunkt i nettsida www.bærekraftigmatproduksjon.no


14.07.2023

Yngelråte på bigård

Mattilsynet informerer om at det er bekreftet lukket yngelråte i en bigård i Kviteseid. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Aktuelt

Planer for Vestfold og Telemark

Arealbarometer for Vestfold og Telemark


Om bærekraftig matproduksjon

Nettsiden www.bærekraftigmatproduksjon.no viser på en pedagogisk måte den kompliserte sammenhengen mellom matproduksjon, klima og bruk av areal.

Vi følger familien Hansen som stiller spørsmål før de kan bestemme seg hva de skal ha til middag. Blant annet lurer de på: ’Skal vi velge vegetarburger eller hamburger’, ‘Har dyra hatt det bra’, ‘Er det så viktig at maten er produsert i Norge?’ og ‘Hva koster det egentlig?’.

Nettsiden passer fint for å formidle hvordan maten blir produsert. Bruk gjerne nettsiden i skolen!