Landbruk og mat

Oppdatert 15.06.2021

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


15.06.2021

Draumen om fagskule for frukt og bær kan no bli verkeleg

Det er ei politisk satsing på grøntsektoren, og kompetanse i landbruket har komme endå meir på agendaen under koronapandemien.


14.06.2021

Miljøutfordringar i vatn og vassdrag

I Vestfold og delar av Telemark er jordbruket den største påverknadsfaktoren i vatn og vassdrag, og ambisiøse tiltakspakker må til for å møta utfordringane.


09.06.2021

Snøbrekk og fare for borkbiller – skadeførebygging er viktig

Det er lokalt store skadar i skogen på grunn av tungt snøfall i vinter. Opprydding i skogen er viktig for å unngå oppblomstring av borkbiller og å redde tømmerverdiar, og det hastar i juni!


19.05.2021

Samla risikonivå på 3

I Sandefjord, Færder, Larvik, Nome, Midt-Telemark og Hjartdal er risikonivået stigande. Holmestrand, Porsgrunn og Skien vurderer risikonivået til 4 (utbreidd spreiing) medan risikonivået i Tønsberg, Larvik, Bamble og Midt-Telemark er vurdert til 3 (aukande spreiing).


04.05.2021

Aukande smittespreiing i fleire kommunar i fylket

Sidan førre situasjonsrapport for ei veke sidan, har det samla risikonivået i fylket auka frå risikonivå 2 til 3 – aukande spreiing.


20.04.2021

Stort sett kontroll med smitten

Kommunene vurderer sitt risikonivå som stabilt eller synkende. Samlet risikonivå i fylket vurderes til risikonivå 2 – kontroll med klynger.


14.04.2021

Synkanda, men framleis høgt risikonivå

Samla risikonivå i fylket blir vurdert til eit framleis risikonivå 3. Risikonivået blir vurdert som synkande, men framleis høgt, i Vestfold- og Grenlandskommunane.


26.03.2021

Søknadsordning for utanlandsk arbeidskraft til grøntnæringa

Det er no fastsett forskrift om søknad om unntak frå innreiserestriksjonane for utanlandsk arbeidskraft som er strengt naudsynt for å halde oppe forsvarleg drift i grøntnæringa.


26.03.2021

Vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark 2022-2027

Utkast til nye plandokument er lagt ut til høyring med frist 31. mai 2021. I samband med dette arrangerer Vannregion Vestfold og Telemark møter og webinarar.


25.03.2021

Grøntnæringa er avhengig av kompetent arbeidskraft

Utanlandske sesongarbeidarar har delteke i frukt- og grøntnæringa i Noreg i meir enn 35 år. Sesongarbeidarane kjem tilbake til same arbeidsgivar år etter år, og næringa har vorte avhengig av deira kompetanse.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel