Landbruk og mat

Oppdatert 15.06.2021

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


16.09.2021

E-læringskurs om mat- og måltidsgleder

Det er utvikla eit e-læringskurs for å inspirera til auka mat- og måltidsglede hos eldre. Kurset kjem frå prosjektet "Matgledekorpset", men blir no òg tilbode til alle Inn på tunet-gardar som tek imot eldre.


27.08.2021

Regionalt miljøtilskot i jordbruket (RMP-tilskot)

Rettleiingshefte for regionalt miljøtilskot i Vestfold og Telemark er no ferdigstilla. Rettleiingsheftet blir sendt ut i ein bladbar elektronisk versjon til bøndene i fylket i veke 36.


23.08.2021

Landbruksdirektoratet lyser ut 17,2 mill. kroner til klima- og miljøprosjekt

Organisasjonar, forskingsinstitutt og føretak kan innan 15. september søke Landbruksdirektoratet om støtte frå Klima- og miljøprogrammet i landbruket. 


23.08.2021

Digital oppstartkonferanse for "Robust småskala grønt"

17. september 12-13.30 kan du få høyre meir om kva for problem og moglegheiter småskala produsentar møter.


09.08.2021

Kurstilbod frå Kompetansenettverk lokalmat øst

Noreg er delt inn i fem Kompetansenav som utarbeider tilbod om kurs, seminar, nettverk, studieturar, hospitering og vitjingsordning som er tilpassa bedriftenes behov. I tillegg til disse fem regionale Kompetansenavene, tilbyr også Matmerk kompetanse innan marknadstenester for same målgruppe.


09.08.2021

Betre enn frykta på jordbruksareala

Satsinga «Areal ute av drift» syner at meir areal er i drift enn først avdekt. Telemark og Vestfold har om lag 4 % jordbruksareal. Det er lite samanlikna med det totale landarealet i fylket, det er i tillegg store skilnadar innad i fylket med variasjonar frå fjell til kyst. Jordbruksarealet er såleis ein svært avgrensa ressurs og ikkje fornybar.


15.07.2021

Barkbille- og tørkeskader overvaka av Sentinel – 2 (satellitt)

NIBIO har i samarbeid med ei brukargruppe samansett av AT-skog, Fritzøe skogar og Statsforvaltaren i Vestfold og Telemark, utvikla ei nær-sanntid overvaking av bille- og tørkeskadar på gran.


09.07.2021

Sommarsnakk med Matgledekorpsene

I sommar vil matgledeskorpset.no presentera alle matgledekorpsmedlemmene i landet, og no er det Vestfold og Telemark si tur, representert ved Liv-Grethe Ekre.


08.07.2021

Areal ute av drift- satsinga er i gong i kommunane

Kommunane i Vestfold og Telemark er no i gong med ei felles oppfølging av jordbruksareal som kan vere ute av drift i fylket.


02.07.2021

Sesongkalender for frukt, bær, grønsaker og potet

Denne kalenderen skal hjelpa deg å finna norske sesongprodukt av frukt, bær, grønsaker og potet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel