Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og mat

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


05.03.2021

Jordvernpris 2021

Vi ber om forslag til kandidatar frå Vestfold og Telemark til nasjonal jordvernpris for 2021. Frist er 25. mars.


05.03.2021

Vannforvaltningsplan for Vestfold og Telemark 2022-2027

Utkast til nye plandokument er lagt ut til høyring med frist 31. mai 2021. I samband med dette arrangerer Vannregion Vestfold og Telemark møter og webinarar.


04.03.2021

WEBINAR – autorisasjonskurs plantevern

Mange treng plantevernbevis før våronna. Det ligger dessverre ikkje til rette for fysiske kurs per nå. Bygdevis arrangerer difor digitalt kurs i plantevern.


03.03.2021

Framleis risikonivå 2

Kommunane melder om stabile smittetall frå uke 7 til 8 med unntak av stigande smitte i Tønsberg, Færder og Notodden og synkande smitte i Holmestrand, Vinje og Larvik kommunar.


01.03.2021

Rettleiaren for smittevern for grøntprodusentar er oppdatera, ei påminning nå som våren kjem

Rettleiaren skal bidra til at arbeidstakarane på gardsbruka held seg friske og at produksjon av mat kan oppretthaldast og skjer på sikker måte.


23.02.2021

Nok ei veke med risikonivå 2

Me har stabile smittetal frå veke 6 til veke 7 i alle kommunane med unntak av Sandefjord, Larvik, Notodden, Horten og Skien. Desse kommunane melder om stigande smitte.


12.02.2021

Nettbasert Autorisasjonskurs for gnagemidlar, over to kveldar. NLR Østafjells

Onsdag 3. mars kl 17-21 og Onsdag 10. mars kl 17-20 (med eksamen på siste kurskveld)


12.02.2021

Matnasjonen Noreg

Regjeringa la i dag fram strategien Matnasjonen Noreg. Bak denne strategien stend Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.


10.02.2021

Inspirasjonsfilm for å auke matgleda for eldre på institusjonar

Alle som arbeider med å kjøpe inn, lage og servere mat til eldre vil ha nytte og glede av Matgledekorpset.


09.02.2021

Lansering av ny nasjonal strategi for urbant landbruk – «Dyrk byer og tettsteder» - verktøy for auka berekraft

Tysdag 9. februar lanserer Landbruks- og matdepartementet regjeringa sin nye nasjonale strategi for urbant landbruk «Dyrk byer og tettsteder». Statsforvaltaren vil bidraga til å gjere strategien kjent slik at den generelt kan bli eit verktøy for auka berekraft, samt byggje kunnskap kring matproduksjon og dei store samanhengane. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel