Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Motorferdsel

Kjøring med motorisert kjøretøy i utmark reguleres av motorferdselloven med tilhørende forskrifter. Det er kommunene som håndhever loven på dette området. Statsforvalteren gir veiledning til kommunene og er klagemyndighet for kommunale vedtak.

Formålet med motorferdselloven er å verne om naturmiljøet og sikre rekreasjonsverdier. Loven har som utgangspunkt at all motorisert ferdsel i utmark og vassdrag er forbudt. Regelverket åpner imidlertid for nødvendig kjøring i forbindelse med for eksempel nødutrykning eller forsvarsøvelser.

Endringer i regelverket i 2015 gjør at kommunene nå kan legge ut snøskuterløyper for kjøring på vinterføre. I Finnmark og Nord-Troms er det egne regler.

Vis mer

Her kan du lese om:


Regler for søknad om dispensasjon/klage

Stenging av løyper/områder for motorferdsel

Myndighetenes ansvar

Oversikt over forskrifter og snøskuter- og barmarksløyper

Nyheter om motorferdsel

 


Regler for søknad om dispensasjon/klage

Bruk av motorkjøretøyer som ikke er tillatt direkte i motorferdseloven eller den nasjonale forskriften, krever dispensasjon fra forbudet mot motorferdsel i utmark.

1 | Skriftlig, begrunnet søknad sendes kommunen.

2 | Søknaden må gjelde et av de foran nevnte formål, eller det må påvises et særlig behov som ikke kan dekkes på annen måte, og som ikke knytter seg til turkjøring.

3 | Tillatelsen må medbringes under transporten.

Kommunen skal vurdere transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, og kan sette vilkår for tillatelse. For noen kjøreformål kan kommunen gi tillatelse for et bestemt antall år.

Vedtaket kan påklages til statsforvalteren. Klagen sendes via kommunen innen 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.

Det er viktig å søke i god tid, ellers kan man risikere at kommunen ikke rekker å behandle søknaden før man ønsker å kjøre.


Stenging av løyper/områder for motorferdsel


Myndighetenes ansvar

Kommunen er dispensasjonsmyndighet etter motorferdselloven, og har ansvar for å regulere motorferdsel i utmark. Kommunen kan gi dispensasjon til å bruke snøskuter, for eksempel til å frakte bagasje og utstyr til private hytter. Dispensasjonen skal begrenses, og være mulig å kontrollere.

Statsforvalteren veileder kommunene, og har ansvar for å gjøre lovlighetskontroll av kommunale vedtak. Gjennom veiledning ønsker vi å oppnå lovlige og kontrollerbare vedtak.

Politiet, SNO og Fjelltjenesten skal håndheve loven i utmark. De kontrollerer også dispensasjoner i felt. Klare brudd på loven blir anmeldt. De gir også tilbakemelding til kommunen og Statsforvalteren om de finner ulovlige vedtak under en kontroll.


Snøskuter- og barmarksløyper

Her finner du oversikt og lenker til alle gjeldende forskrifter for snøskuterløyper og barmarksløyper.

Kart over løypene i Finnmark fylke finnes på www.nordatlas.no/plan. Løypene kan også lastes ned på GPS.

 Forskrifter for snøskuterløyper i Troms

 Forskrifter for snøskuterløyper i Finnmark 

  Forskrifter for barmarksløyper i Finnmark fylke 


Til toppen av siden.


Nyheter om motorferdsel:


15.05.2020

Forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms

Vi har forlenget åpning av seks snøskuterløyper i Nord-Troms til og med 17. mai. Departementet endret sine føringer. Nå skal søknader om forlenget åpning av snøskuterløyper i Nord-Troms og Finnmark behandles likt. 


05.05.2020

Praksis for forlenget åpning av snøskuterløyper

Det er stilt spørsmål ved praksisen for forlenget åpning av snøskuterløyper i Troms og Finnmark. Dagens regelverk gir ikke rom for å gi dispensasjon til forlenget åpning av skuterløyper i Nord-Troms, da dette ikke tidligere har vært praksis der. Vi legger fram denne saken for Klima- og miljødepartementet.


30.04.2020

Forlenget åpning av snøskuterløyper etter 4. mai

4. mai trer motorferdselforbudet i kraft, men kommunene kan søke om å få forlenget åpning av løypene. Her finner du oversikt over snøskuterløyper som er åpne etter 4. mai i Troms og Finnmark. 


30.04.2020

Åpner løyper i Alta og Porsanger

Fra og med 30. april åpner løyper 9, 10 og 12 i Alta og løype 14 i Porsanger.


30.04.2020

Åpner løyper i Porsanger og Kautokeino

Snøskuterløype 4 i Porsanger og løype 2 i Kautokeino er åpne fra og med 30. april. Løypene har vært midlertidig stengt av hensyn til sårbar rein. 


29.04.2020

Skuterløyper i Kåfjord åpne til 5. mai

Oppdatert: 29. april varslet vi om mulig stenging, men reinbeitedistrikt 37 Skarfvaggi ønsker ikke å stenge løyper unødvendig. De gjør derfor alt de kan for å bremse flokken med tilleggsforing. Fylkesmannen vil derfor ikke fatte vedtak om motorferdselforbud i dag. 


28.04.2020

Åpner og stenger løyper i Porsanger

På grunn av sårbar rein, stenges løype 4, 7, 8, 9 og 10 i Porsanger kommune fra og med 29. april og inntil videre. Samtidig åpnes løype 11 og 12 fra og med 28. april. Vi gjør oppmerksom på at løypene kan bli stengt igjen på kort varsel.


27.04.2020

Stenger løyper i Porsanger

På grunn av sårbar rein, stenges stenges løype 1 og 2 i Porsanger kommune fra og med 27. april og inntil videre.


27.04.2020

Åpner løype og område i Karasjok

Fra og med 27. april åpnes snøskuterløype 1 og tilknyttet områdeforbud i Karasjok kommune.


24.04.2020

Åpner løyper i Lebesby

Fra og med 23. april 16:00 åpner deler av snøskuterløype 8 og 15 i Lebesby kommune som har vært stengt siden 11. mars. 


23.04.2020

Opphver motorferdselsforbud i område i Tana

Fra og med 23. april kl. 11:00 oppheves motorferdselsforbudet i området mellom Smalfjorden, Vestertana og Sommervann i Tana kommune.


22.04.2020

Stengte snøskuterløyper i Troms og Finnmark

Per 30. april er 26 skuterløyper i Troms og Finnmark helt eller delvis stengt og tre områder stengt for motorferdsel av hensyn til rein. Her finner du oversikten. (Oppdateres). 


22.04.2020

Stenger snøskuterløyper i Porsanger kommune

På grunn av sårbar rein, stenges deler av snøskuterløyper 11 og 12 i Porsanger kommune fra og med 24. april og inntil videre.


21.04.2020

Stenger snøskuterløyper i Nordkapp kommune

På grunn av sårbar rein, stenger snøskuterløyper 1, 2, 3 og 4 i Nordkapp kommune fra og med 22. april og inntil videre.


17.04.2020

Stenger løype 14 og 15 i Porsanger

Av hensyn til dyrevelferden, har Fylkesmannen besluttet å stenge deler av snøskuterløype 14 og 15 i Porsanger kommune fra og med 20. april 2020 og inntil videre.


Definisjoner i motorferdselloven

Motorferdsel er bruk av kjøretøy som bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter, båt eller annet flytende/svevende fartøy drevet med motor.

Utmark er udyrket mark som ikke regnes som innmark i lov om friluftsliv. Veier som ikke er bygget for bil og veier som ikke er vinterbrøytet for bil, regnes som utmark.

Les detaljene i motorferdselloven.

Når er motorferdsel lov og når er det forbudt?

Motorferdsel i utmark er i utgangspunktet forbudt, med mindre det er hjemlet direkte i lov eller forskrift, eller med dispensasjon fra en kommune.

Hjemmel i lov

Kommuner, hjelpekorps, idrettslag, Turlag eller turistbedrifter har for eksempel direkte hjemmel i nasjonal forskrift § 3 e, til å preparere og opparbeide skiløyper for allmennheten og for konkurranser. Grunneier har også direkte hjemmel til å bruke snøskuter til transport av ved, fra egen eiendom til fast bopel.

Dispensasjon fra kommunen

Kommunen kan for eksempel gi dispensasjon til hytteeier til å bruke snøskuter, for transport av bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte, der hytta ligger minst 2,5 km fra brøytet bilvei. En forutsetning for å gi tillatelse er at det ikke er mulighet for leiekjøring i området.

Ulovlig motorferdsel

Highmarking, snøskutersafari, bruk av ATV for å holde oppsyn med egen eiendom, er eksempel på hva som ikke er tillatt med direkte hjemmel i loven, og hva kommunen ikke kan gi dispensasjon til.