Utvalgte naturtyper i Innlandet

Illustrasjonsbilde kartlegging.
Illustrasjonsbilde kartlegging. Foto: Victoria Marie Kristiansen / Victoria Marie Kristiansen.

Naturmangfoldloven gir mulighet for å gi enkelte naturtyper ekstra beskyttelse gjennom å gi de status som utvalgte naturtyper. Dette føres ved å fastsette en forskrift som angir at bestemte naturtyper er utvalgte i hele eller deler av landet. At en naturtype er utvalgt betyr at den anses som viktigere enn andre naturtyper, og at det skal tas spesielle hensyn til slike forekomster.

Både trua naturtyper og naturtyper som på en eller annen måte er viktige for å ta vare på naturmangfoldet kan være aktuelle kandidater for å få status som utvalgt naturtype. 

Det er Kongen i statsråd som kan utpeke en naturtype som utvalgt dersom:

  • det er negativ utvikling eller tilstand for naturtypen
  • naturtypen er viktig for en eller flere prioriterte arter
  • naturtypen har en vesentlig andel av sin utbredelse i Norge, eller
  • det er knyttet internasjonale forpliktelser til naturtypen

I forskriften for utvalgte naturtyper går det fram hvordan naturtypene er beskyttet. Bl.a. er det en generell aktsomhetsplikt og det er meldeplikt til kommunen for jord- og skogbrukstiltak som ellers ikke krever tillatelse, før det gjøres tiltak i disse naturtypene. Offentlige myndigheter skal også ta hensyn til naturtypene ved tilskuddsforvaltning. Tillatelse til inngrep i utvalgte naturtyper forutsetter at konsekvensene er kartlagt.

Slattemark, slåttemyr, hule eiker, kalksjøer, kalklindeskog, olivinskog, åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone og kystlynghet har så langt fått status som utvalgte naturtyper i Norge. Samtlige av disse, med unntak av olivinskog og kystlynghei, finnes i Innlandet.