Folk og samfunn

Som innbyggjar kan du komme i kontakt med Statsforvaltaren i ulike situasjonar. På ein del område er Statsforvaltaren den første offentlege instansen du møter, på andre område er Statsforvaltaren klageinstans for vedtak som er gjorde av andre.


16.06.2021

Storberget-utvalget overleverte rapport til statsråden

Onsdag overleverte Knut Storberget rapporten om finansiering av private barnehager til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Storberget har ledet barnehageutvalget og sekretariatet har bestått av ansatte fra Statsforvalteren i Innlandet.


11.06.2021

Beredskapsbrev 2021 - Arbeidet med sosial kontroll og æresrelatert vold

Erfaringsmessig er det økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold i sommermånedene. Dette brevet sendes ut for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med sommerferien.


11.06.2021

Foreløpig rapport fra tilsyn med Gjøvik kommunes tjenester til personer med utviklingshemming er klar

Statsforvalteren har etter tilsynet fått et godt inntrykk av kommunens helse- og omsorgstjenester til denne brukergruppen. Det ble påpekt lovbrudd på ett av de tre temaene for tilsynet. Kommunen blir nå bedt om å rette opp dette.


07.06.2021

Alle kommunene oppfordres til å markere 22. juli

I et brev til de 46 kommunene oppfordrer Statsforvalteren i Innlandet til å ha en markering for å minnes – og påminnes.


25.05.2021

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Kunngjøring av ekstra tilskudd. Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer som har behov for hjelp. Målgruppen for tilskuddet er kommunene.


06.05.2021

Sprer glede på tvers av generasjoner

Smittevernet setter begrensninger i kontakten mellom barn og eldre. Østre Toten kommune har gjennom prosjekter som Generasjonsmøter gitt livsglede for liten og stor.


29.04.2021

Et verdig hverdagsliv for de eldre i Stange

Pandemien har rammet eldre som bor på institusjoner hardt. Stange kommune har iverksatt tiltak med mål om å aktivisere og øke livskvaliteten til sine beboere.


26.04.2021

Koronavaksine til personer uten samtykkekompetanse?

Den siste tiden har vi mottatt en rekke henvendelser og spørsmål om koronavaksinering av personer som mangler samtykkekompetanse, særlig knyttet til personer med demens eller psykisk utviklingshemming. Her er regelverket som gjelder for denne pasientgruppen.


23.04.2021

Undersøkelser av alvorlige hendelser der psykisk syke personer har vært involvert

Våren 2020 tok Statsforvalteren i Innlandet kontakt med Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) der vi løftet en del prinsipielle problemstillinger rundt fire slike saker knyttet til alvorlige hendelser i 2019.


14.04.2021

Kva tyder det at helsepersonell har ein avgrensa autorisasjon?

Til kvar tid har fleire helsepersonell i Innlandet avgrensa autorisasjon etter alvorlege brot på helsepersonellova, men er ofte i arbeid dersom dei etterlever avgrensingane dei har fått.


06.04.2021

Eldre ut på middag

Nå kan kommunene i Innlandet søke om tilskudd til å invitere eldre ut på middag sammen med andre. Formålet er å ta vare på våre eldre som på grunnlag av pandemien har kjent på ensomhet. Det å dele et måltid med andre gir økt matglede og livsgnist.


25.03.2021

Møt besøksvert Audhild

Sårbare eldre er blant de som rammes hardest av pandemien. Åsnes kommune har fått midler fra tiltakspakken for sårbare eldre, og Audhild Myrvang er én av de som jobber frivillig for å gjøre en forskjell.


15.03.2021

Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid - rus og psykisk helse

Kunngjøring av tilskudd: Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.


25.02.2021

Invitasjon til digitalt møte - kvalitetsreformen "Leve hele livet" inn i kommuneplanen

Møtet er en oppfølging av samlingen i desember 2020 hvor intergrering av Leve hele livet i kommunenes planer var tema.


17.02.2021

Oppløftende om tilstanden i helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Innlandet

Den sentrale koordineringsgruppa for utsatte barn og unge samler data fra kommunene om disse tjenestene – her er en kort oppsummering for Innlandet.


16.02.2021

Tiltakspakke sårbare eldre

Regjeringen viderefører tilskuddene til tiltakspakke for sårbare eldre i 2021.


12.02.2021

Smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger

Kommunene i Innlandet har vært ulikt rammet av covid-19 viruset, og har dermed forskjellig erfaring med håndtering av smitte i helsetjenestene. Statsforvalteren har på oppdrag fra Helsetilsynet fulgt opp smittevern i sykehjem og heldøgns omsorgsboliger.

 


11.02.2021

Kongens fortjenstmedalje tildelt Rigmor Noer

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget på Kongsvinger Festning torsdag 11. februar.


05.02.2021

11,6 millioner til utdeling - tilskudd til kompetanseheving innenfor lindrende omsorg

Tilskuddet skal styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter som trenger lindrende behandling og omsorg, bidra til samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kompetansehevende tiltak og bidra til at pårørende blir ivaretatt.


05.02.2021

Tilskudd: Tilbud til voksne med langvarige og sammensatte tjenestebehov

Kunngjøring av tilskudd: Tilbud til voksne med langvarig og sammensatte tjenestebehov.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel