Trus- og livssynssamfunn

Oppdatert 20.12.2023

Trus- og livssynssamfunn kan krevje tilskot frå staten. Trussamfunnslova stiller krav om minst 50 tilskotsteljande medlemmer. Nye trus- og livssynssamfunn må registrere seg før dei kan få tilskot. Alle samfunna skal bruke den digitale løysinga til å sende inn søknad om registrering, krav om tilskot med meir. Fristen for å kreve tilskot er 1. mars kvart år.

Satsen som blir brukt for å berekne statstilskotet til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja er 1419 kroner per medlem. 

  • Statsforvaltaren i Oslo og Viken behandlar saker som gjeld samfunn i Oslo og Viken.
  • Saker som gjeld trus- og livssynssamfunn med adresse utanfor Oslo og Viken blir behandlla hos Statsforvaltaren i Agder.

Frist for å sende inn årsrapport og rekneskap er 10. april.

Sjå meir informasjon om ordninga og bruk av den digitale løysinga.

Vis meir


Publisert 21.10.2020

Ny lov om tros- og livssynssamfunn

Den nye loven trer i kraft 1. januar 2021 og vil erstatte lov om trudomssamfunn og ymist anna og lov om tilskott til livssynssamfunn


Publisert 19.05.2020

Tros- og livssynssamfunn - Innsending av årsmelding og regnskap for 2019

Samtlige tros- og livssynssamfunn som mottar tilskudd skal sende årlige regnskap og årsmelding. Fristen var i år forlenget til 15. mai, men det kan søkes Fylkesmannen om å få ytterligere utsatt frist. 


Publisert 06.02.2020

Fristen for å søke om tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2020 er 1. mars

Fast frist for å kreve statlig og kommunalt tilskudd til tros- go livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. I år faller første mars på en søndag og kravfristen forskyves derfor til 2. mars.


Publisert 03.09.2019

Ny frist for tros- og livssynssamfunn for å sende inn korrigert oversikt i 2019

Fristen for å sende eller levere inn korrigert oversikt i 2019 forlenges til 13. september 2019, se departementets nettsider: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-forlenget-frist-for-a-sende-inn-korrigert-oversikt-i-2019/id2666520/.


Publisert 21.08.2019

Ny frist for å kreve tilskudd til tros- og livssynssamfunn i 2019

Barne- og familiedepartementet har besluttet at tros- og livssynssamfunn som ikke har krevd tilskudd for 2019 innen fristen som var 1. mars skal få mulighet til å fremme krav om tilskudd for 2019. Ny frist er 13. september 2019.


Publisert 26.02.2019

Frist for å sette frem krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn er 1. mars

Søknader fra tros- og livssynssamfunn som er registrert i Hedmark og Oppland skal sendes Fylkesmannen i Innlandet. Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.