Folk og samfunn

Som innbygger kan du komme i kontakt med Statsforvalteren i ulike situasjoner. På noen områder er Statsforvalteren den første offentlige instansen du møter, på andre områder er Statsforvalteren klageinstans for vedtak som er fattet av andre.


23.09.2021

Krisekonferansen 2021

Når verden stenger - pandemiens ringer i vann.


14.09.2021

Trivselsvertene i Gran kommune – en braksuksess

På Gran har det skjedd flere gode tiltak etter at Inspirasjonskorpset var på besøk i oktober 2020. Det kunne ordfører i Gran kommune Randi Eek Thorsen fortelle da Inspirasjonskorpset kom på et oppfølgende besøk. Trivselsvertene er et vellykket eksempel på at det å tenke nytt nytter i ei vanskelig tid.


23.08.2021

Kongens fortjenstmedalje tildelt Trond Vidar Vedum

Medaljen ble delt ut av statsforvalter Knut Storberget på Bjørby gård i Stange kommune søndag 22. august.


15.07.2021

Slik markerer Innlandet 22. juli

Ungdom som legger ned roser, kirkeklokker som ringer, minnetaler og minutter med stillhet. Den 22. juli vil bli markert over hele Innlandet. Statsforvalteren i Innlandet deltar i Hamar domkirke på kvelden.


12.07.2021

Oppstart av demensnettverk Innlandet

De tidligere demensnettverkene i gamle Hedmark og Oppland fylker slås sammen. Vi bygger videre på erfaringene, og har som mål å utveksle kunnskap og erfaringer mellom alle kommunene i Innlandet.


01.07.2021

Kongens fortjenstmedalje tildelt Jon Ødegård

Medaljen ble delt ut av velferdsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet Eli Blakstad på Kaupanger i Ringebu kommune søndag 27. juni.


16.06.2021

Storberget-utvalget overleverte rapport til statsråden

Onsdag overleverte Knut Storberget rapporten om finansiering av private barnehager til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Storberget har ledet barnehageutvalget og sekretariatet har bestått av ansatte fra Statsforvalteren i Innlandet.


11.06.2021

Beredskapsbrev 2021 - Arbeidet med sosial kontroll og æresrelatert vold

Erfaringsmessig er det økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold i sommermånedene. Dette brevet sendes ut for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med sommerferien.


11.06.2021

Foreløpig rapport fra tilsyn med Gjøvik kommunes tjenester til personer med utviklingshemming er klar

Statsforvalteren har etter tilsynet fått et godt inntrykk av kommunens helse- og omsorgstjenester til denne brukergruppen. Det ble påpekt lovbrudd på ett av de tre temaene for tilsynet. Kommunen blir nå bedt om å rette opp dette.


07.06.2021

Alle kommunene oppfordres til å markere 22. juli

I et brev til de 46 kommunene oppfordrer Statsforvalteren i Innlandet til å ha en markering for å minnes – og påminnes.


25.05.2021

Midlertidig styrking av eksisterende behandlingstilbud innen psykisk helse- og rusarbeid

Kunngjøring av ekstra tilskudd. Målgruppen er barn, unge og voksne med psykiske plager og rusproblemer som har behov for hjelp. Målgruppen for tilskuddet er kommunene.


06.05.2021

Sprer glede på tvers av generasjoner

Smittevernet setter begrensninger i kontakten mellom barn og eldre. Østre Toten kommune har gjennom prosjekter som Generasjonsmøter gitt livsglede for liten og stor.


29.04.2021

Et verdig hverdagsliv for de eldre i Stange

Pandemien har rammet eldre som bor på institusjoner hardt. Stange kommune har iverksatt tiltak med mål om å aktivisere og øke livskvaliteten til sine beboere.


26.04.2021

Koronavaksine til personer uten samtykkekompetanse?

Den siste tiden har vi mottatt en rekke henvendelser og spørsmål om koronavaksinering av personer som mangler samtykkekompetanse, særlig knyttet til personer med demens eller psykisk utviklingshemming. Her er regelverket som gjelder for denne pasientgruppen.


23.04.2021

Undersøkelser av alvorlige hendelser der psykisk syke personer har vært involvert

Våren 2020 tok Statsforvalteren i Innlandet kontakt med Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten (UKOM) der vi løftet en del prinsipielle problemstillinger rundt fire slike saker knyttet til alvorlige hendelser i 2019.


14.04.2021

Kva tyder det at helsepersonell har ein avgrensa autorisasjon?

Til kvar tid har fleire helsepersonell i Innlandet avgrensa autorisasjon etter alvorlege brot på helsepersonellova, men er ofte i arbeid dersom dei etterlever avgrensingane dei har fått.


06.04.2021

Eldre ut på middag

Nå kan kommunene i Innlandet søke om tilskudd til å invitere eldre ut på middag sammen med andre. Formålet er å ta vare på våre eldre som på grunnlag av pandemien har kjent på ensomhet. Det å dele et måltid med andre gir økt matglede og livsgnist.


25.03.2021

Møt besøksvert Audhild

Sårbare eldre er blant de som rammes hardest av pandemien. Åsnes kommune har fått midler fra tiltakspakken for sårbare eldre, og Audhild Myrvang er én av de som jobber frivillig for å gjøre en forskjell.


15.03.2021

Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid - rus og psykisk helse

Kunngjøring av tilskudd: Tilskudd til smittevern og oppfølgingsarbeid for personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer.


25.02.2021

Invitasjon til digitalt møte - kvalitetsreformen "Leve hele livet" inn i kommuneplanen

Møtet er en oppfølging av samlingen i desember 2020 hvor intergrering av Leve hele livet i kommunenes planer var tema.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel