Offentlighetsloven

Oppdatert 02.01.2023

Alle kan be om innsyn i saksdokumenter hos de forvaltningsorganene som er omfattet av offentligloven. Bruk eInnsyn til å be om innsyn i brev og dokumenter fra statlige virksomheter.

Statsforvalteren veileder og gir råd på offentliglovens område, blant annet overfor kommunene. Ifølge offentligloven er forvaltningens saksdokumenter i prinsippet åpne for innsyn. Loven gjelder også for en del selvstendige rettssubjekter der det offentlige har en vesentlig eierandel, for eksempel energi- og renovasjonsselskaper.

Avslag på innsyn

Avslag på krav om innsyn skal alltid være skriftlig, og det skal vise til den bestemmelsen i loven som gir grunnlag for å unnta opplysningene. Selv om det er hjemmel for å nekte innsyn, skal forvaltningsorganet likevel vurdere om du kan få innsyn i dokumentet eller opplysninger i dokumentet. Dette er i tråd med det såkalte prinsippet om meroffentlighet. Taushets­belagte opplysninger er unntatt offentlighet. 

Klage på avslag om innsyn

Hvis kommunale eller fylkeskommunale organer eller offentlig eide rettssubjekter har avslått søknaden din om innsyn, kan du klage til Statsforvalteren. Hvis du er nektet innsyn i Statsforvalterens dokumenter, er det ansvarlig fagdepartementet som er klageinstans. En klage etter offentligloven skal sendes til og først behandles av det organet som avslo innsyn.

Vis mer


Publisert 08.03.2022

Øyer kommune må gi innsyn i internt notat

NRK ba om innsyn i dokumenter på en hytteeiendom i Øyer kommune. Kommunen avslo innsynskravet og begrunnet det med at de mente store deler av dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger. Statsforvalteren er delvis uenig i kommunens konklusjon.


Publisert 04.02.2022

Arbeidsmiljørapport i Vestre Toten er unntatt innsyn

Statsforvalteren har vurdert om Oppland Arbeiderblad har rett til innsyn i en arbeidsmiljørapport. Svaret ble nei. Nedenfor kan du lese om hvorfor.