Skogbruk

Oppdatert 13.03.2023

Statsforvaltarens oppgåver innanfor skogbruk er knytte til den langsiktige forvaltninga av skog som ressurs for lønnsam næringsverksemd. I samarbeid med andre aktørar er Statsforvaltaren er også engasjert i arbeidet for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff.

Statsforvaltaren skal vere ein pådrivar for auka bruk av trevirke som bygningsmateriale og til produksjon av bioenergi. Det er også eit viktig mål å medverke til at vi har ein infrastruktur som kan sikre ein effektiv og lønnsam hogst, samtidig som næringa tek omsyn til miljøet.

Statsforvaltaren gir rettleiing og assistanse til kommunane på område som vegplanlegging, bioenergi, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområde er koordinering av skogbruksplanlegginga i fylket, forvaltning av skogavgiftsordninga, tilskotsforvaltning og kontrolloppgåver.

Vis meir


Publisert 01.11.2023

Søk støtte fra skogbrukets rentemidler

Alle som fremmer interesse for eller utvikling av skogbruket kan søke tilskudd fra Statsforvalterens andel av rentemidlene på Agder – frist 15. november 2023.


Publisert 23.06.2023

Flott sommersamling for skogbruket i Agder

8. juni var offentlig og privat skogforvaltning samlet til den årlige sommersamlingen for Agderskogbruket.


Publisert 22.06.2023

Felles storsatsing på ungskogpleie i Agderskogen

Prosjektet er i gang. Nå skal det bli stell på ungskogen i Agder.


Publisert 03.05.2023

Skogbruket i Agder i tall 2022

Fortsatt høyt nivå på avvirkninga i Agder og store svingninger i markedet for trelast preget skogbruksåret 2022.


Publisert 27.04.2023

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Skogeier kan søke tilskudd til tiltak som ivaretar og videreutvikler miljøverdier – biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.


Publisert 17.03.2023

Tilskuddssatser for skogkulturtiltak i Agder 2023

Statsforvalteren har fordelt videre til kommunene 10 millioner kroner i statstilskudd til skogkulturtiltak (NMSK).


Publisert 14.03.2023

Kystskogmidler 2023

Prosjektmidler til å bygge opp infrastruktur og kompetanse i skognæringen langs kysten.


Publisert 14.03.2023

Skogkultur – satser

Gjennomsnittskostnader for 2022 og anbefalte maks.kostander for 2023.


Publisert 25.01.2023

Fornyet satsing på ungskogpleie i Agder

Behov for å øke ungskogpleieaktiviteten – nytt prosjekt på gang.


Publisert 09.11.2022

Granbarkbille – registrering 2022

NIBIO-rapport viser nedgang i fangstene etter økningen fra 2019 til 2021.