Næringsutvikling

Oppdatert 08.04.2024

Statsforvaltaren skal leggje til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktørar. Regionale og lokale fortrinn og moglegheiter skal vernast og utviklast, slik at vi sikrar det økonomiske grunnlaget for framtida. Statsforvaltaren skal også medverke til å skape eit godt samspel mellom landbruket og andre sektorar. 

Samarbeid om fylkesplanar, næringsplanar, Inn på tunet-tiltak, reiselivsplanar, utvikling av matproduksjonen, skogbruksplanar og bioenergiprogram står sentralt i dette arbeidet. 

Statsforvaltaren har ei pådrivarrolle knytt til Innovasjon Noregs utviklingsprogram for lokalmat. Utviklingsprogrammet har økonomiske  verkemiddel innan  områda vekstbedrift, bedriftsnettverk, kompetanse og omdømmebygging.

Innovasjon Noreg forvaltar bedriftsretta midlar til investering og bedriftsutvikling (IBU-midlar). Fylkeskommunen har ansvaret for regionalt næringsprogram og forvaltning av midlar til regional tilrettelegging, kystskogbruket og rekruttering og kompetanseheving  på landbruks- og matområdet.

Vis meir


Publisert 22.02.2022

Skolehagesatsning i Kristiansand

Nytt skolehagenettverk inviterer til nettverkssamlinger og kurs vårsemesteret 2022.


Publisert 26.01.2022

Tøft for gartnernæringa på Agder – biovarme en del av løsningen

Høye og uforutsigbare energipriser har gjort situasjonen for gartnernæringa utfordrende.


Publisert 11.11.2021

Margit Dale fekk pris for arbeid med lokal matkultur

Innovasjon Norges bedriftsutviklingspris i landbruket i Agder for 2021 gjekk til matformidlaren frå Valle.


Publisert 26.08.2021

Demensomsorg på gård gir en god hverdag

Engasjerende Inn på tunet-seminar under Arendalsuka.


Publisert 25.06.2021

Skog- og trebasert næring er en bærebjelke på Agder

Skog- og trebasert næring har historisk vært viktig for Agder og er det fortsatt.


Publisert 25.06.2021

Matdestinasjon Agder

Fylkeskommunen ønsker satsing på Agder som matfylke.


Publisert 25.02.2021

Nasjonal strategi for urbant landbruk

Regjeringen ønsker matproduksjon i byer og tettsteder.


Publisert 24.02.2021

Næringsutvikling og kompetansetiltak i landbruket

Fylkeskommunen, Statsforvalteren, Landbruksdirektoratet og Innovasjon Norge gir tilskudd til ulike tiltak.


Publisert 09.11.2020

BU-pris til osteproduksjon i Lillesand

Melkeprodusent Johan Isak Tveit og Osteverkstedet AS ved Andrea Maggioni fikk Bygdeutviklingsprisen i landbruket i Agder.


Publisert 02.09.2020

Det blomstrer i Andelslandbrukene på Agder

Flere dager i uka møtes andelshaverne på jordene «sine» for å høste av sommerens arbeid med såing og grasing