Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir


Publisert 26.04.2017

Spreieareal for husdyrgjødsel

Her finn du diverse skjema og malar for spreieareal og bruk av husdyrgjødsel.


Publisert 13.03.2017

Vil redde vipa i jordbruksområder

Med enkle tiltak kan bønder ta vare på reir og vipeunger – Norsk ornitologisk forening ønsker samarbeid.


Publisert 22.09.2016

Anleggsarbeid kan spre planteskadegjørere

Mattilsynet har i år kampanje ovenfor anleggsvirksomhet.


Publisert 08.07.2016

Ny veileder om plantevernmidler

Oversikt over regelverket for alle som bruker, selger, importerer eller produserer plantevernmidler.


Publisert 23.08.2013

Faghefte om drenering

Fagheftet Drenering – teori og praksis formidler kunnskap om drenering av jordbruksjord.