Jordbruk

Oppdatert 08.04.2024

Jordbruk omfattar dyrking av plantar og husdyrhald. Jordbruksarealet i Noreg utgjer omtrent tre prosent av landarealet, og det er store variasjonar mellom fylka.

Statsforvaltaren skal medverke til at jordbrukspolitikken blir realisert

Statsforvaltaren skal medverke til å gjennomføre den nasjonale jordbrukspolitikken ved hjelp av informasjon, forvaltning av verkemiddel og lokalt tilpassa tiltak. Statsforvaltarens oppgåver innan jordbruk er i hovudsak knytt til forvaltning av tilskots- og erstatningsordningar. Vi er også klageinstans for søknader om løyve til nydyrking og planering, og dessutan for kommunale vedtak som gjeld husdyrgjødsel og forureining. 

Statsforvaltaren gir råd og informerer om verkemiddelbruk overfor kommunane, landbruksrådgivinga og næringsutøvarar innan jord- og hagebruk. Statsforvaltaren skal fungere som initiativtakar og pådrivar for verdiskaping og utvikling innan sektoren.

Vis meir


Publisert 04.03.2021

Forbudet mot nydyrking av myr

Nydyrking er som hovedregel ikke tillatt, men dispensasjon kan gis i visse tilfeller.


Publisert 22.12.2020

Kartlegger framtidig behov for lagerinvesteringer i grøntsektoren

Norsk landbruksrådgiving (NLR) henter inn status på kjølelager blant potet- og grønnsaksprodusenter. 


Publisert 20.11.2020

Mentorordninga i landbruket

Ferske bønder kan få en erfaren kollega som diskusjonspartner i drifta gjennom ett år.


Publisert 22.06.2020

Endra krav til avstand fra vann ved bruk av plantevernmidler

Kravene er nå mer differensiert etter plantevernmiddel, utstyr og teknikk.


Publisert 14.04.2020

Utvikling og status i jordbruket i Agderfylkene 2019

Etter høy aktivitet i 2018, er bildet mer sammensatt for 2019.


Publisert 12.02.2020

Beredskapsplan for jordbruket i Agder

Etter tørkesommeren 2018 dannet Fylkesmannen og næringen Jordbrukets beredskapsforum.


Publisert 05.06.2019

Hvordan klassifiseres jordbruksarealene?

Viktig for korrekte arealtilskudd! Kommunene har vært på kurs.


Publisert 30.04.2019

Utvikling og status i jordbruket i Agderfylkene 2018

Kurvene for jordbruket i Agderfylkene peker oppover.


Publisert 10.07.2018

Plante som er giftig for storfe og hest funnet i Arendal

Landøyda har i flere år vært et problem langs kysten av Vest-Agder.


Publisert 04.10.2017

Naturskadeerstatning kan dekke flomskader

Du kan søke erstatning for skader på veier, jordbruksarealer, murer, gjerder og annet som ikke private forsikringer dekker.