Barnevern

Oppdatert 12.03.2024

Barnevernets hovudoppgåve er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet skal dessutan medverke til trygge oppvekstkår for alle barn og unge. Dersom du er misnøgd med barnevernet, kan du klage til Statsforvaltaren.

Kommunens oppgåver

Alle kommunar skal ha ei barnevernsteneste som utfører det daglege arbeidet etter barnevernslova. Barnevernstenesta skal setje i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hjelpa kan givast i form av råd og rettleiing, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Vanlege hjelpetiltak er for eksempel barnehageplass, støttekontakt, råd og rettleiing og avlastningstiltak i heimen.

Barnevernstenesta har også ansvar for å gripe inn dersom tiltaka i heimen ikkje er tilstrekkelege for å sikre barnets behov. Barnevernstenesta kan då for ein periode i samråd med foreldra formidle plass i fosterheim eller på institusjon, eller på eit senter for foreldre og barn. Dersom eit barn skal plasserast utanfor heimen utan samtykke frå foreldra, må det gjerast vedtak om dette i barneverns- og helsenemnda.

Barn og unge har rett til å klage på barnevernet

Barn og ungdom som har kontakt med barnevernet, har rett til å klage. Du kan seie meininga di om det barnevernet gjer, slik at det kan bli betre. Det gjeld uansett om du bor heime, i fosterheim eller på barnevernsinstitusjon. Du kan klage på alt du meiner ikkje er rett. Statsforvaltaren skal passe på at barnevernet gjer jobben sin, og ei av dei viktigaste oppgåvene våre er å følgje med på at barnevernet følger lovar og reglar. Derfor kan du klage til oss!

Sei frå her

På denne sida kan du lese meir og sjå døme på kva andre barnevernsbarn har klaga på. 

Dersom det hastar veldig, du ringe Alarmtelefonen for barn og unge, tlf. 116 111.

Vi gir også råd og hjelper alle som tek kontakt med oss: barn, ungdom, besteforeldre, mamma, pappa, fosterforeldre, barnevernstenesta og barnevernsinstitusjonar. Viss du er vaksen og ønskjer å klage på barnevernet, ber vi deg bruke det digitale meldingsskjemaet Melding til Statsforvaltaren.

Barneverns- og helsenemnda

Barneverns- og helsenemnda har mynde til å ta avgjerder blant anna i saker om omsorgsovertaking og i saker som gjeld tvangsinngrep overfor ungdom med alvorlege åtferdsvanskar. Avgjerder som er tekne av barneverns- og helsenemnda, kan bringast inn for domstolane. Denne nemnda heitte tidlegare fylkesnemnda, men endra namn til barneverns- og helsenemda med den nye barnevernslova. 

Statsforvaltarens oppgåver

Statsforvaltaren fører tilsyn med barnevernsverksemda i kommunen. Dette inneber blant anna at Statsforvaltaren behandlar klager på saksbehandlinga i barnevernstenesta og tek stilling til om barnevernstenesta har utført arbeidet sitt etter barnevernslova og forvaltningslova.

Statsforvaltaren er klageinstans for enkeltvedtak som barnevernstenesta gjer etter barnevernslova. Dette vil i dei fleste tilfella vere saker der barn eller foreldre klagar over at dei ikkje får det hjelpetiltaket dei ønskjer.

Statsforvaltaren fører også tilsyn med at barn på barnevernsinstitusjonar får forsvarleg omsorg og god behandling. Vidare skal tilsynet sjå til at barna blir behandla omsynsfullt og med respekt for integriteten til den enkelte. Dette inneber blant anna at barn som blir utsette for tvang på ein barnevernsinstitusjon, kan klage til Statsforvaltaren.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

Publisert 30.10.2017

Bruk av private aktørar i det kommunale barnevernet

Bruk av private aktørar i barnevernet har auka over tid og private selskap er i dag ein viktig leverandør av tenester og tiltak i fleire kommunar. Barne- og likestillingsdepartementet har i eit brev gjennomgått kommunane sitt høve til å nytte seg av private aktørar.


Publisert 23.10.2017

Del kunnskap om alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge er ein nasjonal hjelpetelefon for barn og unge under 18 år som opplever vald, overgrep, omsorgssvikt eller som har det vondt og vanskeleg på andre måtar.


Publisert 29.09.2017

Faglege tilrådingar for førebygging og handtering av konfliktfylte situasjonar på barneverninstitusjonar

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utarbeida faglege tilrådingar for korleis førebyggje og handtere konfliktfylte situasjonar og uønskte hendingar.


Publisert 24.07.2017

Kva ansvar har kommunar for familiar med pålagte hjelpetiltak frå barnevernet?

Når ein familie med pålagte hjelpetiltak frå barneverntenesta flytter til ein anna kommune er fråflyttingskommunen ikkje ansvarleg for oppfølging. Barneverntenesta må likevel ta kontakt med barneverntenesta i kommunen familien flytter til.


Publisert 12.06.2017

Nytt rundskriv om sakshandsaminga i barnevernstenesta

Rundskrivet er utarbeidd av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det tek føre seg dei ulike fasane i ei barnevernssak, og gir ei oversikt over regelverket og sentrale problemstillingar.


Publisert 12.06.2017

Digitalt verktøy til bruk ved hasteflyttingar i barnevernet

Verktøyet er til bruk i situasjonar der barnevernstenesta har bestemt å hasteflytte barn.


Publisert 11.04.2017

Vil du snakke med oss?

Fylkesmannen skal sjekke at barnevernet respekterer rettane til deg som er barn eller ungdom på institusjon. Ta kontakt med oss her!


Publisert 06.04.2017

Barnevernstenesta si bruk av SMS og e-post i enkeltsaker

Barnevernstenesta har ansvar for å passe på personvernet når dei nyttar SMS og e-post i kontakt med barn og foreldre.


Publisert 06.03.2017

Hjelp frå politiet i akutte faresituasjonar på barnevernsinstitusjonar

I utgangspunktet skal barnevernsinstitusjonar kunne handtere akutte faresituasjonar sjølv, men det kan oppstå uforutsette hendingar der institusjonen må be om hjelp frå politiet


Publisert 06.03.2017

Dersom institusjonen mistenker at barn oppbevarer rusmiddel eller farlege gjenstandar

Barnevernsinstitusjonen kan ikkje be politiet om å løyse institusjonens eigne oppgåver, til dømes ransaking etter reglane i rettigheitsforskrifta.