Informasjon om barnevernet på andre språk

Fleire offentlege nettstader har informasjon og brosjyrar om barnevernet på andre språk enn norsk. 

Barnevernet skal sikre både barn og familiar. Barnevernlova gjeld for alle barn som oppheld seg i Norge.

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade helsa og utviklinga deira, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Vidare skal barnevernet medverke til trygge oppvekstvilkår for alle barn og unge.

Barnevernstenesta i kommunen kan ta barn ut av heimen dersom barnet er utsett for alvorleg omsorgssvikt, vald eller overgrep. Barnevernet kan ikkje flytte barn på grunn av foreldra sin religion.   

For å få til gode prosessar og medverknad er det viktig å gi tydeleg informasjon om kva reglar og rettar foreldre og barn har. Barnevernstenesta skal bruke tolk når det er nødvendig.

Under har vi samla lenker til informasjon om barnevernet på andre språk, særskilt mynta på foreldre. Sjå eigen boks for informasjon til barn på barnevernsinstitusjonar.

 

Brosjyre på fleire språk om barnvernet

ميثاق الامم المتحدة لحقوق الاطفال (arabisk)

 کنوانسیون کودکان سازمان ملل متحد (dari)

کنوانسیون کودکان سازمان ملل (farsi)

СЛУЖБА ОХРАНЫ ДЕТСТВА За лучшее для детей (russisk)

HAY'ADDA MAADINTA CARRUURTA sida danta ilmuhu ku jirto (somali)

สำนักงำนคุ้มครองเด็กและเยำวชน สิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเด็ก (thai)

اقوام متحدہ کا بچوں کا کنونشن (urdu)

CƠ QUAN BẢO NHI Điều tốt đẹp nhất cho đứa trẻ (vietnam)

URZĄD OCHRONY PRAW DZIECKA Dla dobra dziecka (polsk)

BARNEVERNET Til barnets beste (norsk)

CHILD WELFARE SERVICE In the best interests of the child (engelsk)

Brosjyre til foreldre som blir fråtekne omsorga

Til deg som er fråteken omsorga for barnet ditt: brosjyre på bokmål, nynorsk, arabisk, engelsk, polsk, russisk, samisk og somali.

 

Information in english on child welfare services

Information from The Ministry of Children, Equality and Social Inclusion(Barne- og likestillings- og inkluderingsdepartementet)

Information from The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Barne- ungdoms- og familieetaten/Bufdir)

Information from The County Governor (Fylkesmannen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.