Miljøtiltak i jordbruket

Oppdatert 08.04.2024

Miljøtiltak i jordbruket skal bidra til mest mulig miljøvennlig matproduksjon. Bønder som oppfyller gitte miljøkrav, får rett til fullt produksjonstilskudd. De kan også søke om tilskudd fra regionalt miljøprogram og ordninger for spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering av jordbruksjord.

Statsforvalteren har ansvar for å utarbeide og gjennomføre et regionalt miljøprogram for jordbruket (RMP), basert på et nasjonalt miljøprogram. Miljøprogrammene skal bidra til å målrette miljøarbeidet i landbruket og til å synliggjøre miljøinnsatsen i jordbruket. Tilskuddsordningene i regionalt miljøprogram rettes mot utfordringer i det enkelte fylke.

Kulturlandskapet er en del av kulturarven

Det er en viktig oppgave i norsk landbruk å ta vare på kulturlandskapet i jordbruket, som er en del av kulturarven vår. Kulturlandskapet er det landskapet som er påvirket av mennesker. I moderne tid har kulturlandskapet forandret seg svært mye på grunn av nye driftsformer i jordbruket og omdisponering av jordbruksareal. En rekke planter, insekter og andre organismer som har gammel kulturmark som levested, er i ferd med å bli sjeldne eller borte for alltid. Gamle ferdselsårer, kulturminner, eldre tekniske anlegg og verneverdige bygninger gror igjen og forfaller. Gamle husdyrraser og tradisjonelle plantesorter utgjør viktige genressurser, som nå står i fare for å forsvinne.

For å ta vare på miljøverdiene i kulturlandskapet er det nødvendig å opprettholde tradisjonell drift eller sette i gang skjøtsels- og restaureringstiltak. Regionalt miljøprogram skal stimulere til dette, sammen med tilskuddene som gis til spesielle miljøtiltak i jordbruket.

Statsforvalteren skal også motivere kommunene til å ta vare på jordbruksareal med verdifullt kulturlandskap. Enkelte nasjonalt utvalgte kulturlandskap i jordbruket får spesiell oppfølging gjennom langsiktige skjøtselsavtaler og samarbeid mellom involverte grunneiere, kommuner og landbruks-, miljø- og kulturminnemyndighetene på fylkesnivå.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 06.03.2024

Biorest kan gje auka forureining frå landbruket

I Vestland er det store planar for produksjon av biogass, og industriaktørane ønskjer å bruke bioresten som gjødsel på landbruksareala. Høgt næringsinnhald i jorda kan setje ein stoppar for dette.


Publisert 08.02.2024

Midlar til regionale klima- og miljøtiltak 2024

Forskings- og utgreiingsinstitusjonar, fag- og næringsorganisasjonar kan søkje om støtte til praktisk retta utgreiings- og informasjonsprosjekt som fører til auka kunnskap om meir miljøvenleg matproduksjon tilpassa eit endra klima. Søknadsfristen er 15. mars 2024


Publisert 15.06.2023

Tildeling av midlar frå klima og miljøprogrammet 2023

Klima- og miljøprogrammet skal bidra til å nå landbrukspolitikken sine mål innan klima og miljø.


Publisert 02.06.2023

Desse finalistane fekk besøk av juryen for kulturlandskapsprisen

Kulturlandskapsprisen for Vestland skal delast ut for første gong i 2023. Etter siling av dei nominerte, besøkte juryen dei tre finalistane i deira kulturlandskap tysdag og onsdag denne veka.


Publisert 28.04.2023

Tilskot til bygging av gjødsellager

Fekk den noko seine våren deg til å tenke på lagerkapasitet for husdyrgjødsel? Det er mogleg å søkje Innovasjon Norge om støtte til å bygge nytt gjødsellager. Kommunen kan også løyve SMIL-midlar til tak/dekke over eksisterande gjødsellager.


Publisert 26.04.2023

Endra tilskot for miljøvennleg gjødsling nær vassdrag

Regionalt miljøprogram har gode tilskotsordningar for gjødselhandtering. Frå i år er det endringar for kven som kan søke på tiltaka. Sjekk før vårgjødslinga om du kan søke!


Publisert 11.04.2023, Sist endret 11.04.2023

Kven fortener kulturlandskapsprisen for Vestland?

Kulturlandskapprisen for Vestland skal delast ut for første gong i 2023. Du kan nominere kandidatar fram til 13. april. Prisen er på 30 000 kr, og skal heidre nokon som har gjort ein ekstra innsats med å ta vare på og utvikle kulturlandskapet.


Publisert 08.12.2022

Tidleg gjødsling kan redde ein godt gøymd skatt

Skatten heiter elvemusling. Dette er eit skjel som lever i ferskvatn, og som er i slekt med blåskjel, kamskjel og hjarteskjel som vi finn i saltvatn. Statsforvaltaren i Vestland har vore på elvemuslingtur til Sunnfjord, Nordhordland og Midthordland saman med kommunar og bønder.


Publisert 16.09.2022

Vil du gjere gardsdrifta betre og meir framtidsretta?

Når du tek klimarådgjeving, får du hjelp til å optimalisere drifta på garden og kan dermed oppnå både betre økonomi og reduserte klimautslepp. I rådgjevinga ser de òg på kva tilpassingar du bør gjere for å tilpasse og ruste drifta og garden i møte med klimaendringane.


Publisert 18.05.2022

Fordeling av klima- og miljømidlar for 2022

Midlane til fylkesvise prosjekt i Vestland frå Klima- og miljøprogrammet er fordelte for 2022. Prosjekt som styrkar kunnskapsgrunnlaget om klimavennleg driftspraksis vart prioriterte.