Spesielle miljøtiltak i landbruket

Solblom er ein trua og sjeldan plante, som krev ekstra omsyn ved beiting.
Solblom er ein trua og sjeldan plante, som krev ekstra omsyn ved beiting.. Foto: Øyvind Vatshelle, SFVL.

Føremålet med SMIL (spesielle miljøtiltak i jordbruket) er å fremje natur- og kulturminneverdiane i jordbruket sitt kulturlandskap og redusere forureininga i jordbruket, utover det som er venta gjennom vanleg jordbruksdrift. 

Det kan løyvast investeringstilskot til tiltak som tek i vare og fremjar natur- og kulturminneverdiar i kulturlandskapet (kulturlandskapstiltak) og investeringstiltak som medverkar til å redusere forureining eller risiko for forureining frå jordbruket (forureiningstiltak). Tiltaka må ikkje kome i konflikt med viktige naturverdiar eller kulturminne. 

Kommunen fastset lokale retningslinjer for bruken av midlane og søknadsfrist i tillegg til å handsame søknad og gjere vedtak om SMIL-tilskot.

Statsforvaltaren er klageinstans. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 02.02.2022

SMIL-midlar til klima- og forureiningstiltak

Tilskot til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) kan nyttast til å betre vassmiljøet og samstundes gjere garden rusta for eit endra klima.


Publisert 29.09.2020

Endring i SMIL-forskrift

Forskrift om spesielle miljøtiltak i jordbruket er endra, slik at det ikkje lenger er krav om å ha eit føretak for å kunne få SMIL-tilskot.