Vasstiltak i landbruket

Kantvegetasjon i Njåstadelva. Foto: Øyvind Vatshelle, SFVL.

Avrenning av jord, næringsstoff og plantevernmiddel reduserer vasskvaliteten i vassdraga. 

Både av omsyn til vassmiljø og av ressursmessige omsyn må avrenning frå jordbruksdrift reduserast. Fysisk påverknad med utforming av kanalar, elvekantar, bruer og røyr kan påverke livet i vassdraget, og det kan vere behov for tiltak. 

Gjennom vassforskriftarbeidet har kommunane ansvar for å vurdere og følgje opp aktuelle landbrukstiltak med omsyn til vasskvalitet. 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 26.04.2024, Sist endret 26.04.2024

Kva bør bonden vite om dagleg drift nær vassdrag?

Sjølv om ein ønskjer gode avlingar, må ein halde avstand til bekken i den daglege jordbruksdrifta.


Publisert 17.01.2023

Nydyrking nær elver og bekkar

Nydyrking er ulovleg nær elver og bekkar. Dyrking som i spesielle tilfelle gir behov for tiltak nær vassdrag, krev løyve etter vassressurslova og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag.