Barnehage og opplæring

Oppdatert 20.12.2023

Barn og unge har rett til et godt utviklings- og opplæringsløp fra barnehagealder til fullført videregående opplæring.

  • Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året det blir søkt om barnehageplass. Barnet kan få plass i kommunal eller ikke-kommunal barnehage.
  • Barn og unge har plikt og rett til en tiårig grunnskoleopplæring fra de fyller seks år, og rett til å få denne finansiert av det offentlige. Det er kommunene som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.
  • Ungdom mellom 16 og 19 år har rett til offentlig finansiert videregående opplæring. Det er fylkeskommunene som har ansvaret for opplæring på videregående skole 

Statsforvalteren gjennomfører tilsyn og behandler klager

Statsforvalteren informerer og veileder innbyggere og eiere av barnehager og skoler etter opplæringsloven, privatskoleloven og barnehageloven med tilhørende forskrifter. Statsforvalteren er også klageinstans for enkeltvedtak på dette området og fører tilsyn etter opplæringsloven og barnehageloven.

Tilskudd til skoler og barnehager

Det er i hovedsak skole- eller barnehageeieren og kommunene som har rett til offentlige tilskudd. Statsforvalteren har oppgaver knyttet til kontroll, klage og oppfølging av slike tilskudd.

Vis mer


Publisert 21.11.2023

Oadjebas ja buorre mánáidgárdebiras

Buot mánáin galgá leat oadjebas ja buorre mánáidgárddis. Jus du mielas ii leat du mánás oadjebas ja buorre mánáidgárdebiras, de fertet váldit oktavuođa mánáidgárddiin.  Jus it oaččo veahki mánáidgárddis dahje gielddas, de sáhtát váldit oktavuođa minguin Stáhtahálddašeaddjis.


Publisert 11.01.2023

Har du rett til samisk opplæring i skolen?

Statsforvalterne inviterer til to nettseminar om samisk opplæring 1. og 2. februar. Det første er for skoleeiere, det andre går på kveldstid og er for foreldre og barn. For foreldre og barn er det også informasjon om samisk språk i barnehagen.


Publisert 04.11.2021

FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD)

Mennesker med nedsatt funkjonsevne har også rettigheter. Disse er nedfelt i en egen FN-konvensjon.


Publisert 30.09.2020

Statsforvalterens nyhetssendinger

Oppvekst- og barnevernsavdelingen har nyhetssendinger en gang i måneden. 

 

 


Publisert 20.04.2020

Barnehager og skoler åpnes: Smittevern

Barnehager og skoler skal åpnes gradvis. Åpningen skal skje kontrollert med nødvendige smitteverntiltak på plass. Barnehager og skoler finner viktig informasjon om åpning her.