Barnehage

Oppdatert 12.03.2024

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Barn skal ha det trygt og godt i barnehagen

Alle ansatte i barnehagen har plikt til å følge med på hvordan alle barna i barnehagen har det. Barnehagens ansatte skal gripe inn hvis barn utsettes for krenkelser. Eksempler på krenkelser er utestenging fra lek, plaging, mobbing, vold eller diskriminering.

Hvis ansatte oppdager at et barn ikke har det bra, må de melde fra til barnehagens styrer. I alvorlige tilfeller skal styrer melde fra til barnehageeier.  

Kommunens ansvar

Alle kommuner har en lovfestet plikt til å tilby nok barnehageplasser. Ut over foreldrebetalingen har kommunen et ansvar for å finansiere barnehagene, og kommunen gir tilskudd til godkjente private barnehager.

Det er barnehagemyndigheten i den enkelte kommune (eller bydel i Oslo) som skal påse at både kommunale og private barnehager drives i samsvar med regelverket, og barnehagemyndigheten skal gi veiledning og føre tilsyn.

Statsforvalteren veileder og fører tilsyn

Statsforvalteren veileder kommuner og barnehager etter barnehageloven, og fører tilsyn med kommunen (bydelen i Oslo) som barnehagemyndighet etter barnehageloven og tilhørende forskrifter. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller føre tilsyn med en enkelt barnehage.

Statsforvalteren er klageinstans

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i barnehageloven og tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har gjort vedtaket. Dersom denne instansen ikke har gitt deg medhold i klagen din, blir klagen din sendt videre til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 16.04.2024

Samiske barnehager - utviklingsarbeid

Utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid for samiske barnehager, barnehager med samisk avdeling og barnehager med samiske barn. Dere kan søke om inntil 30 000 kroner til et prosjekt.


Publisert 08.01.2024

Svømmeopplæring for barn i barnehage

Svømming i barnehagen- det kan alle være med på! Barn i barnehagene i Troms og Finnmark kan få svømmeopplæring. Kommuner, barnehager og frivillige organisasjoner kan søke om midler til svømmeopplæring for barnehagebarn.

Søknadsfristen er utløpt.


Publisert 04.12.2023

Svømmemidler 2023 - årsrapportering

Mottakere av svømmetilskudd for barnehager i 2023, skal innen 15. januar 2024 levere rapport til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.


Publisert 21.07.2023

Samiske prosjekter i barnehager i Troms og Finnmark

Denne våren har Statsforvalteren i Troms og Finnmark lyst ut midler til prosjekter i samiske barnehager, barnehager med samisk avdeling og barnehager med samiske barn.


Publisert 30.06.2023

Samiske barnehager

Troms og Finnmark har 19 samiske barnehager og 6 barnehager med samiske avdelinger.


Publisert 30.06.2023

Troms og Finnmark trenger samisktalende barnehagelærere

Troms og Finnmark har 19 samiske barnehager og 6 barnehager med samisk avdeling.  Vi trenger samiske barnehagelærere til disse barnehagene.

 


Publisert 30.06.2023

Fra og med 1.august er det disse ordninger som gjelder

Foreldrebetaling for barnehageplass og moderasjonsordninger


Publisert 29.06.2023

Spesialpedagogisk hjelp for barnehagebarn

Barn som har behov for det, har rett til spesialpedagogisk hjelp. Barnet har rett på hjep fra fødselen, og uannsett om han eller hun går i barnehage eller ikke. PP -tjenesten vurderer behovet.

Hjelpen kan for eksempel være støtte til språklig, sosial eller motorisk utvikling. 


Publisert 30.03.2023

Barnehage for en ny tid

Kunnskapsdepartemenetet har kommet med en ny barnehagestrategi


Publisert 28.02.2023

Samiske barnehager - utviklingsarbeid

Utlysning av midler til pedagogisk utviklingsarbeid for samiske barnehager, barnehager med samisk avdeling og barnehager med samiske barn. Dere kan søke om inntil 30 000 kroner til et prosjekt.