Grunnskole og videregående opplæring

Oppdatert 12.03.2024

Grunnopplæringen består av grunnskole og videregående opplæring. Opplæring på grunnskolenivå er et kommunalt ansvar. Fylkeskommunen har ansvar for opplæring på videregående nivå. Private skoler godkjent etter privatskoleloven kan også tilby grunnopplæring.

Statsforvalteren har ansvaret for at eksamen i grunnskolen og på videregående skole, nasjonale prøver og obligatoriske elektroniske kartleggingsprøver blir gjennomført etter gjeldende lover og retningslinjer.

Statsforvalteren veileder fylkeskommunale, kommunale og private skoleeiere etter opplæringsloven og privatskoleloven. Vi skal også føre tilsyn med at skoleeierne driver i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Mobbing og andre former for krenkende ord og handlinger

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing og krenkelser. Hvis du som elev ikke har det trygt og godt på skolen, skal skolen hjelpe til. Hvis skolen ikke hjelper til, kan du ta kontakt med oss hos Statsforvalteren. Vi har mer informasjon om hvordan du får en trygg skoledag uten mobbing. 

Klage til Statsforvalteren

Statsforvalteren behandler klager på enkeltvedtak etter bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven med tilhørende forskrifter. Hvis du ønsker å klage på et enkeltvedtak, sender du klagen til den instansen som har truffet vedtaket. Dersom denne instansen ikke gir medhold i klagen din, blir klagen automatisk sendt til Statsforvalteren for endelig behandling.

Vis mer


Publisert 25.04.2023

Dronning Sonjas skolepris 2023

Statsforvalteren skal nominere skoler til Dronning Sonjas skolepris. Nominasjonsprosessen krever en innsats fra skoleledelsen i kommunene og fylkeskommunen for å identifisere kandidater blant skolene i grunnopplæringen, og tilsvarende når det gjelder de private skolene.


Publisert 18.01.2023, Sist endret 03.01.2024

Eksamen grunnskolen 2024

Den informasjonen som vi publiserer på denne siden, er datoer og informasjon som kun gjelder sensuren Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ansvar for.


Publisert 02.01.2023, Sist endret 03.01.2024

Eksamen i videregående skole

Den informasjonen som vi publiserer på denne siden, er datoer og informasjon som kun gjelder sensuren Statsforvalteren i Troms og Finnmark har ansvar for.


Publisert 17.08.2021

Alt du bør vite om skolestart

Mange skoler starter opp igjen denne eller neste uke. Her er nyttig informasjon til deg som er skole-eier, har barn i skolen eller bare er nysgjerrig. 


Publisert 28.04.2021

Dronning Sonjas skolepris 2021

Eiere av offentlige og private grunnskoler og videregående skoler kan nominere sine skoler til Dronning Sonjas skolepris


Publisert 02.02.2021

Endringer i regler for hjemmeopplæring

Hovedregel for gult tiltaksnivå under den pågående pandemien er at opplæringen skal skje på skolen. Det er en plikt å melde fra til Statsforvalteren om endringer. 


Publisert 04.06.2020

Presiseringer om skoleskyss

Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratet har presisert tolkningen av smittvernreglene for skoleskyss. Retten til skoleskyss skal gå foran avstandskravet hvis lokale helsemyndigheter vurderer at smittesituasjonen tillater det. 


Publisert 20.05.2020

Standpunktvurdering

Standpunktkarakter skal settes ved avslutninga av opplæringa i fag. Elevene skal få muligheten til å vise kompetanse på flere og varierte måter. Grunnlaget for vurderinga er kompetansemålene i faget forstått i lys av teksten Om faget i læreplanen. Standpunktvurderinga skal være et uttrykk for den samla kompetansen eleven har ved avslutninga av opplæringa, og eleven skal få vite hva faglærer har lagt vekt på når standpunktkarakteren fastsettes. 

Elevene kan klage på standpunktkarakteren.


Publisert 22.04.2020

Veileder om smittevern i skolen

Mandag 27. april gjenåpner deler av skolene. Her er nyttig informasjon og den nye smitteveilederen.


Publisert 16.10.2019

Fritak fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk

Elever på studieforberedende studieprogram som er sterkt rammet av dysleksi eller har spesifikke språkvansker, kan søke Statsforvalteren om dispensasjon (fritak) fra vurdering med karakter i fremmedspråk, dersom individuell tilrettelegging ikke er mulig. Eleven skal ikke være med i eksamenstrekket for fremmedspråk. Eleven får ikke fritak fra opplæringa i faget. Dispensasjonen gjelder ikke engelsk.