Forurensning

Oppdatert 05.01.2024

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Statsforvalterens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Statsforvalteren, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


Publisert 12.03.2024

Statsforvaltaren har meldt Statkraft for forureining

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har meldt Statkraft Energi AS for brot på forureiningslova etter det store slamutsleppet i Surna.


Publisert 16.01.2024, Sist endret 16.01.2024

Snødeponi - for å hindre forureining

Forureina snø skal ikkje dumpast i elver, vatn eller sjø, men samlast i snødeponi der ein kan hindre at forureining blir spreidd i naturen.


Publisert 03.10.2023

Avvik ved alle deponi i fylket

Tilsyn viser at dei tre deponia for avfall i Møre og Romsdal har avvik frå krava som gjeld reinsing av vatn frå deponia. 


Publisert 05.09.2023

Finansiell sikring for farleg avfall

Alle verksemder som har løyve til å ta imot farleg avfall, må sørge for at dei har ei oppdatert finansiell sikring.


Publisert 15.06.2023

Å brenne avfall er skadeleg og ulovleg

I feiringa av sankthansaften er det mange som ønskjer å brenne bål. Nokre vel å sette fyr på avfallet sitt, men å brenne avfall er både skadeleg og ulovleg.


Publisert 08.06.2023

Tiltak i det nedlagde avfallsanlegget på Eide

Statsforvaltaren sitt arbeid for å hindre forureining frå det nedlagde avfallsanlegget på Eide, held fram med nye midlar.


Publisert 07.03.2023

Tiltak mot forureining etter Miljøservice Eide

Statsforvaltaren i Møre og Romsdal har sett i gang tiltak for å hindre spreiing av forureining frå anlegget til Miljøservice Eide AS som gjekk konkurs i 2020.


Publisert 08.11.2022

Romundset Transport AS i Aure får ikkje ta imot avfall

Tilhøva i anlegget gjer det umogleg å halde krava til sortering og omlasting av avfall. Anlegget ligg dessutan på ein eigedom der det ikkje er gitt løyve til drift.


Publisert 10.06.2022

Vedtak om stans i mottak av farleg avfall hos Sunnmøre Transport AS

Statsforvaltaren gjennomførte tilsyn med Sunnmøre Transport AS den 2. juni 2022.

Tilsynet vart gjennomført etter ei bekymringsmelding frå Ålesund brannvesen om mogleg fare for forureining.


Publisert 10.06.2022

Veidekke må betale tvangsmulkt

Veidekke i Kristiansund har ikkje gjennomført alle tiltaka som Statsforvaltaren sette som krav for å redusere lukta frå anlegget. Dei må betale tvangsmulkt.