Samfunnssikkerhet og beredskap

Oppdatert 10.05.2022

Alle har et ansvar for å forebygge uønskede hendelser og kriser, og å håndtere disse om de likevel oppstår. Vi må ta forebyggende hensyn i alt fra arealplanlegging i kommunene til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplass. Som innbygger kan du utruste deg til å klare deg selv i noen dager.

Statsforvalteren er et bindeledd mellom sentrale og lokale myndigheter, og har en selvstendig rolle som pådriver og veileder for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.

I en krisesituasjon er politiet, den ansvarlige fagetaten eller kommunen den viktigste informasjonskilden for innbyggerne. Statsforvalteren kan i noen tilfeller ta et samordningsansvar for krisehåndteringen på regionalt nivå, for å sikre gode og samordnede løsninger mellom aktørene. Fylkesberedskapsrådet er et viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltar ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. 

Råd om egenberedskap til deg som er innbygger i Norge

Du er en del av Norges beredskap. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager. Myndighetene ber oss derfor vurdere risiko og sårbarhet i eget hjem. Du bør tenke gjennom hva som kan skje, hvilke konsekvenser det kan få, og hvordan nettopp din familie kan håndtere det. Finn gjerne også ut hvem som kan trenge din hjelp og hvordan du kan bidra. De grunnleggende behovene de tre første døgnene av en krise er varme, mat, drikke, legemidler, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i noen dager, så det er ofte ikke så mye som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode ideer til hva som bør være på plass i ditt eget beredskapslager.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

26.06.2022

Varsel om flomfare, oransje nivå i fjellområder nordvest i Innlandet

NVE varsler om flomfare, oransje nivå for elver og bekker i fjellområder nordvest i Innlandet. Det kan føre til stengte veier og bruer. NVE ber om at en holder seg oppdatert om situasjonen, rydder vekk verdier fra utsatte områder og rydder stikkrenner, kummer og andre vannveier for grus, kvist o.l Les mer på varsom.no

 


15.06.2022

Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener at langt flere enn de som har meldt fra, er blitt utsatt for, eller har vært vitne til krigsforbrytelser. Hvordan kan de som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene bidra til at flere mulige brudd på krigens folkerett etterforskes av Kripos?


13.06.2022

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Stortinget vedtatt midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Lovendringene trer i kraft fra 15.06.2022, og oppheves senest 1.7.2023.


29.05.2022

Statsforvalteren møtte flyktningkoordinatorer i Nord-Gudbrandsdalen

Tema for møtet var å diskutere mottak og integrering av flyktninger i regionen. Regionen har vedtatt å bosette over 200 flyktninger de neste årene, og har så langt fått 25 nye innbyggere. Det er også to akuttmottak i regionen. 


12.05.2022

Statsforvalteren ledet redningsøvelse i Sverige

Tirsdag denne uka "gikk alarmen" på Scandinavian Mountains Airport i Sälen i Sverige. Heldigvis var det kun en øvelse der nødetatene og kommuner på begge siden av grensen var med. 


29.04.2022

Stor fare for skogbrann i Sør-Norge

DSB og Varsom.no (meteorologisk institutt) advarer om stor skogbrannfare i Sør-Norge. Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare og veldig store områder kan bli berørt.  Vi minner om det generelle forbudet mot å tenne bål og grille i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.


25.04.2022

Temamøte Atomulykke i utlandet - radioaktivt nedfall i Norge

Situasjonen rundt krigshandlinger i Ukraina har skapt ny oppmerksomhet rundt faren for radioaktivt nedfall i Norge etter atomulykke i utlandet. Det var tema for møte som Statsforvalteren i Innlandet hadde med kommunene onsdag 22. april. 

 


10.04.2022

Nytt beredskapsråd for barn og unge

To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram. Barne- og ungdomsberedskapsrådet har hatt sitt første møte.


30.03.2022

Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet

Tirsdag 29. mars signerte Statsforvalteren, brannvesen og skognæringen formelt samarbeidsavtalen for skogbrannberedskap i Innlandet. Dette er en avtale som styrker beredskap og samarbeid, og er unik for Norge.


23.03.2022

Frivilliges behov for politiattest

Det er stort behov for hjelp fra frivillige organisasjoner når vi skal bistå migranter fra Ukraina. Engasjementet fra frivillige organisasjoner er stort, men for noen jobber er det krav om politiattest.


18.03.2022

Kommunene får dekket kostnader for Ukraina-flyktninger i private hjem

Regjeringen har vedtatt at ukrainske flyktninger som bor i privat regi, får hjelp til livsopphold og kommunale tjenester. Kommuner som ønsker å delta i den frivillige ordningen, får tilskudd fra UDI.   


18.03.2022

Plikter og ansvar for rutinemessig tuberkulose-undersøkelse

Alle asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge, inkludert ukrainere som velger å søke om beskyttelse, har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til landet. 


16.03.2022

Daglig, ordinær helsehjelp til ukrainske barn kan gis med samtykke fra én forelder

Nå kommer mange ukrainske barn til Norge. For å ta ivareta helse- og omsorgsbehov hos disse, vil én forelder kunne samtykke til helsehjelp i de aller fleste tilfeller.


14.03.2022

Kommunene må ruste seg for den største flyktningeutfordringen vi har hatt

På Statsforvalterens møte torsdag fikk kommunene i Innlandet orientering fra de nasjonale aktørene som håndterer flyktningsituasjonen. – Nå må vi heller gjøre for mye forberedelser enn for lite, sa statsforvalter Knut Storberget.


11.03.2022

Regjeringen råder kommunene til å se på it-sikkerhetstiltak

Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom. Kommunal- og distriktsdepartementet og KS ber derfor alle kommuner vurdere sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon.


10.03.2022

Øvelsen Cold Response 2022

Den neste måneden gjennomføres øvelsen Cold Response 22 i Norge. Med den pågående krigen i Ukraina er det viktig at barn og unge er trygge på hva denne øvelsen er. Øvelsen vil også påvirke trafikken på innlandsveiene.


08.03.2022

Statsforvalteren i Innlandet øker beredskapen

Russlands angrep på Ukraina gjør at Statsforvalteren i Innlandet er tilbake i oransje beredskap. Vi håndterer nå to hendelser samtidig – pandemi og situasjonen i Ukraina.


03.03.2022

Kommuner i Innlandet ønsker å ta imot flyktninger

Tirsdag inviterte Statsforvalteren i Innlandet til kommunemøte med orienteringer om situasjonen i Ukraina og samtale om hvordan dette påvirker arbeidet i kommunene i Innlandet.


03.03.2022

Greit å vite om jodtabletter

Det er mange som lurer på om man trenger å ta jodtabletter som følge av situasjonen i Ukraina. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.


02.03.2022

Kommuner i Innlandet ønsker å ta imot flyktninger

Tirsdag inviterte Statsforvalteren i Innlandet til kommunemøte med orienteringer om situasjonen i Ukraina og samtale om hvordan dette påvirker arbeidet i kommunene i Innlandet.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel