Samfunnstryggleik og beredskap

Oppdatert 10.05.2022

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

12.05.2022

Statsforvalteren ledet redningsøvelse i Sverige

Tirsdag denne uka "gikk alarmen" på Scandinavian Mountains Airport i Sälen i Sverige. Heldigvis var det kun en øvelse der nødetatene og kommuner på begge siden av grensen var med. 


29.04.2022

Stor fare for skogbrann i Sør-Norge

DSB og Varsom.no (meteorologisk institutt) advarer om stor skogbrannfare i Sør-Norge. Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare og veldig store områder kan bli berørt.  Vi minner om det generelle forbudet mot å tenne bål og grille i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.


25.04.2022

Temamøte Atomulykke i utlandet - radioaktivt nedfall i Norge

Situasjonen rundt krigshandlinger i Ukraina har skapt ny oppmerksomhet rundt faren for radioaktivt nedfall i Norge etter atomulykke i utlandet. Det var tema for møte som Statsforvalteren i Innlandet hadde med kommunene onsdag 22. april. 

 


10.04.2022

Nytt beredskapsråd for barn og unge

To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram. Barne- og ungdomsberedskapsrådet har hatt sitt første møte.


30.03.2022

Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet

Tirsdag 29. mars signerte Statsforvalteren, brannvesen og skognæringen formelt samarbeidsavtalen for skogbrannberedskap i Innlandet. Dette er en avtale som styrker beredskap og samarbeid, og er unik for Norge.


23.03.2022

Frivilliges behov for politiattest

Det er stort behov for hjelp fra frivillige organisasjoner når vi skal bistå migranter fra Ukraina. Engasjementet fra frivillige organisasjoner er stort, men for noen jobber er det krav om politiattest.


18.03.2022

Kommunene får dekket kostnader for Ukraina-flyktninger i private hjem

Regjeringen har vedtatt at ukrainske flyktninger som bor i privat regi, får hjelp til livsopphold og kommunale tjenester. Kommuner som ønsker å delta i den frivillige ordningen, får tilskudd fra UDI.   


18.03.2022

Plikter og ansvar for rutinemessig tuberkulose-undersøkelse

Alle asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge, inkludert ukrainere som velger å søke om beskyttelse, har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til landet. 


16.03.2022

Daglig, ordinær helsehjelp til ukrainske barn kan gis med samtykke fra én forelder

Nå kommer mange ukrainske barn til Norge. For å ta ivareta helse- og omsorgsbehov hos disse, vil én forelder kunne samtykke til helsehjelp i de aller fleste tilfeller.


14.03.2022

Kommunene må ruste seg for den største flyktningeutfordringen vi har hatt

På Statsforvalterens møte torsdag fikk kommunene i Innlandet orientering fra de nasjonale aktørene som håndterer flyktningsituasjonen. – Nå må vi heller gjøre for mye forberedelser enn for lite, sa statsforvalter Knut Storberget.


11.03.2022

Regjeringen råder kommunene til å se på it-sikkerhetstiltak

Russlands invasjon av Ukraina har økt usikkerheten rundt trusselnivået i det digitale rom. Kommunal- og distriktsdepartementet og KS ber derfor alle kommuner vurdere sin egen sikkerhets- og sårbarhetssituasjon.


10.03.2022

Øvelsen Cold Response 2022

Den neste måneden gjennomføres øvelsen Cold Response 22 i Norge. Med den pågående krigen i Ukraina er det viktig at barn og unge er trygge på hva denne øvelsen er. Øvelsen vil også påvirke trafikken på innlandsveiene.


08.03.2022

Statsforvalteren i Innlandet øker beredskapen

Russlands angrep på Ukraina gjør at Statsforvalteren i Innlandet er tilbake i oransje beredskap. Vi håndterer nå to hendelser samtidig – pandemi og situasjonen i Ukraina.


03.03.2022

Kommuner i Innlandet ønsker å ta imot flyktninger

Tirsdag inviterte Statsforvalteren i Innlandet til kommunemøte med orienteringer om situasjonen i Ukraina og samtale om hvordan dette påvirker arbeidet i kommunene i Innlandet.


03.03.2022

Greit å vite om jodtabletter

Det er mange som lurer på om man trenger å ta jodtabletter som følge av situasjonen i Ukraina. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.


02.03.2022

Kommuner i Innlandet ønsker å ta imot flyktninger

Tirsdag inviterte Statsforvalteren i Innlandet til kommunemøte med orienteringer om situasjonen i Ukraina og samtale om hvordan dette påvirker arbeidet i kommunene i Innlandet.


01.03.2022

Greit å vite om jodtabletter

Det er mange som lurer på om man trenger å ta jodtabletter som følge av situasjonen i Ukraina. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge.


03.02.2022

Innsigelse mot veiplan opprettholdes – mener planen ikke sikrer mot 200- års flom

Statsforvalteren opprettholder innsigelse til reguleringsplanen for RV 3 Evenstad – Imsroa i Stor-Elvdal. Statsforvalteren mener at reguleringsplanen ikke tilfredsstiller kravene i risiko- og sårbarhetsanalysen når det gjelder vurdering av uønsket hendelse «Flom – veg oversvømmes».


28.01.2022

MET melder om svært kraftige vindkast i Innlandet - oransje nivå

MET melder oransje varsel med svært kraftige vindkast i Innlandet fra lørdag 29. til søndag 30. januar.


25.01.2022

Innlandsstatistikk lanseres

Statsforvalteren i Innlandet har jobbet sammen med gode samarbeidspartnere om Innlandsstatistikk. 25. januar lanseres nettsidene som vil være en viktig fakta- og kunnskapsbank for hele Innlandet.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel