Samfunnstryggleik og beredskap

Foto: DSB.
Oppdatert 06.03.2023

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

24.03.2023

Trusselvurderingene sier – vær mer på vakt!

Statsforvalteren i Innlandet med Knut Storberget i spissen inviterte nok en gang til et fellesmøte med kommunene i Innlandet og Fylkesberedskapsrådet. Han åpnet med å være tydelig på viktigheten av vi snakker godt sammen når verdenssituasjonen har blitt mer usikker, og vi trenger å håndtere konsekvensene av det.


24.02.2023

Styrket beredskap ett år etter invasjonen

På årsdagen for Russlands invasjon i Ukraina ser vi tilbake på et år som forandret verden. De første meldingene om missiler over Kyiv endret vårt syn på tiden vi lever i, også i Innlandet. Vi skjerpet sansene. I Fylkesberedskapsrådet følger vi utviklingen tett, og møtes ofte. 


24.02.2023

Styrket beredskap ett år etter invasjonen

På årsdagen for Russlands invasjon i Ukraina ser vi tilbake på et år som forandret verden. De første meldingene om missiler over Kyiv endret vårt syn på tiden vi lever i, også i Innlandet. Vi skjerpet sansene. I Fylkesberedskapsrådet følger vi utviklingen tett, og møtes ofte. 


01.02.2023

Forsvaret rekvirerer øvingslende i Østerdalen

Kunngjøring - Forsvaret rekvirerer øvingslende for øvelse i Åmot, Rendalen, Engerdal, Tynset, Tolga, Os, Røros og Holtålen i perioden 20. - 25. februar 2023.


27.01.2023

Kommunene i Innlandet bosatte over 2500 flyktninger i 2022

Flere kommuner tok imot flere enn det de ble anmodet om å gjøre.  De største kommunene har naturlig nok bosatt flest, men alle kommunene har gjort en formidabel innsats!


17.01.2023

Trygghet i forberedelser

- Vi må være forberedt på å kunne håndtere det som måtte komme av hendelser enten de er korte eller langvarige. Dette var fylkesberedskapssjef Asbjørn Lund sitt budskap da ca 30 beredskapsaktører møttes i Fylkesberedskapsrådet i Innlandet fredag 13. januar.


04.01.2023

2023 vil kreve mer av oss

Mens romjula legger seg stille over Innlandet utfordrer den sikkerhetspolitiske og økonomiske situasjonen oss til å vise ekstra stor omsorg for hverandre i året som kommer.


15.12.2022

Høring av 14 nye verneområder

Statsforvalteren har sendt ut et høringsforslag av 14 nye verneområder i Innlandet. Høringsfristen er 20. februar 2023.


17.11.2022

Lytt til ungdommene!

Statsforvalterens barn og ungepanel og barneberedskapsråd fikk møte hele 11 stortings- og regjeringsrepresentanter på Stortinget 26. oktober. Ungdommene fikk følge av Statsforvalter Knut Storberget, og inntrykkene ble mange og gode. 


16.11.2022

Søndre Land øvde på trusselsituasjon

Det kommer stadig ofter inn trusler xtil skoler. Som oftes er slike trusler ikke reelle, men i følge politiet må tas på alvor. Den 3. november var dette tema da Søndre-Land kommune øvde kriseledelsen sin.


16.11.2022

Statsforvalteren ledet redningsøvelse i Sverige

Tirsdag denne uka "gikk alarmen" på Scandinavian Mountains Airport i Sälen i Sverige. Heldigvis var det kun en øvelse der nødetatene og kommuner på begge siden av grensen var med. 


10.11.2022

Våler øvde på ulykke med farlig stoff

26.oktober øvde nødetatene og Våler kommune seg på å håndtere en stor ulykke der en tankbil med ammoniakk kolliderte med en minibuss med elever fra Våler videregående skole, avdeling Våler. Kjemikalieulykker er innenfor det som kalles CBRNE-hendelser (se faktaboks).

 

07.11.2022

Stor aktivitet for økt egenberedskap

Vi er alle en del av landets beredskap og kommunene i Innlandet har i år rekordmange aktiviteter for å lære befolkningen om egenberedskap.  For å være trygge, varme og klare oss godt dersom strøm, vann og telefon blir borte, må vi ha et lager og tenke på løsninger i eget hus.   


31.10.2022

Statsforvalteren har analysert Innlandets sårbarheter

20 regionale etater har jobbet sammen for å kartlegge hva som kan true samfunnssikkerheten de kommende fire årene. Den nye risiko og sårbarhetsanalysen for Innlandet gir oss et grunnlag for å forebygge og forberede samfunnet på å håndtere eventuelle hendelser som kan oppstå.  


25.10.2022

Innlandsungdommer møter stortingspolitikere for å snakke om beredskap

De 14 ungdommene er alle medlemmer i ett av Statsforvalteren sine to ungdomsråd. Onsdag den 26. drar de med Knut Storberget til Stortinget for å snakke om beredskap med politikerne.


24.10.2022

Ny veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har nylig lagt ut en revidert versjon av veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen. Den erstatter forrige veileder fra 2014.


21.10.2022

Lærte om strålevern og atomsikkerhet

Beredskapskoordinatorer fra kommunene i Innlandet fikk lære om strålevern og atomsikkerhet på to fagdager som Statsforvalteren i Innlandet arrangerte 5. og oktober.


21.10.2022

Vi må forberede oss på å være uten strøm i korte perioder

Statsforvalteren i Innlandet publiserer nå evalueringsrapporten etter uværet i Innlandet 19.-20. november 2021. Den viser at det er nødvendig å forberede seg på bortfall av strøm og elektronisk kommunikasjon. Det gjelder det offentlige, men egenberedskapen i befolkningen er også viktig.


03.10.2022

Kommuneøvelse i Lom

Lom kommune fikk øvd sin krisehåndtering fredag 23. september.  Dette var den første fysiske øvelsen vi har hatt siden pandemien.  Scenario var ras over RV15 og FV55 på grunn av mye regn og vind.  


27.09.2022

Du er en del av Norges beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer alle kommuner til å være med på Egenberedskapsuka 2022 – en kampanje der målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser. I år gjennomføres Egenberedskapsuka i uke 44, fra 31. oktober til 6. november


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel