Samfunnstryggleik og beredskap

Foto: DSB.
Oppdatert 20.12.2023

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir


24.05.2024

Fylkesbereskapsrådet: Tørke og lyn gir fortsatt skogbrannfare

Tordenvær med mye lyn gjør at skogbrannfaren fortsatt er stor i Innlandet, og det er viktig å gjøre forberedelser. Det var budskapet til over 100 deltagere som deltok i Statsforvalterens kommunemøte og Fylkesberedskapsråd fredag.


23.05.2024

Din ild - ditt ansvar

Nå er det tørt og veldig stor skogbrannfare i Innlandet. Brannsjefene i Innlandet er bekymret da det har vært mange skogbrannhendelser den siste uken, så langt i år har det vært 57 hendelser. 


25.04.2024

Vi må gjøre vår del av jobben

Krig og kriser vil få følger lokalt, og angår også oss, sa statsforvalter Knut Storberget da han snakka til beredskapsansvarlige i 45 Innlandskommuner onsdag.


15.04.2024

Generelt bålforbud fra 15.april

Statsforvalteren minner om at mandag 15.april starter perioden med generelt bålforbud i Norge.


21.03.2024

Øystre Slidre øvde cyberangrep

Øystre Slidre fekk øvd på handtering av eit større cyberangrep frå ein truverdig trusselaktør. Naudetatane - politi, brann og helse var med i øvinga og kommunane i Valdresregionen deltok med ordførarar, kommunedirektørar og beredskapskoordinatorar. 


23.02.2024

Nye regler for flyktninger fra Ukraina

Regjeringen har bestemt at ordningen med kollektiv beskyttelse skal forlenges med ett år. Fra 1. mars 2024 vil flyktningene som hovedregel ikke få forlenget oppholdstillatelsen hvis de i tillegg til Ukraina også er statsborger i et annet, trygt land.


16.02.2024

Evaluering etter uværet Hans – Tidlig og god innsats begrenset skader

Evalueringsrapporten fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn gjelder veinettet, varsling og det å ta imot ekstern hjelp. Statsforvalteren ser også behovet for å ha en hjemmel for å kunne ta raske og effektive beslutninger når det haster.


14.02.2024

Kontaktmøte samfunnssikkerhet og beredskap

Statsforvalteren i Innlandet inviterer til det årlige kontaktmøte med kommuner og andre beredskapsaktører i Innlandet. Beredskapsfaglig møtepunkt med deling av informasjon og erfaringer.


09.02.2024

Kongsvinger viste frem både unge og voksne krefter

På kommunebesøk i Kongsvinger fortalte både elever og lærere hvordan de tester kunstig intelligens for å øke kvaliteten på det de gjør. Energi til industrien og inntektssystemet var også tema som ordfører Elin Såheim Bjørkli og kommuneledelsen tok opp, før vi ble fulladet av både energi og vafler på Seniorsenteret.


01.02.2024

Felles plan for evakuert-og pårørendesenter

Gjøvik-regionen har, i samarbeid med Innlandet Politidistrikt utarbeidet en felles plan for evakuerte og pårørende i en krise. Et evakuerte- og pårørendesenter (EPS) er et sted hvor kommunen og politiet kan ta imot, registrere og følge opp, fortrinnsvis fysisk uskadde, evakuerte fra et skadested og eventuelt gjenforene de med sine pårørende. Den er nylig revidert.


13.01.2024

Dovre har verdier for framtida

I Dovre er skolen et pulspunkt – med en rykende fersk suksess som Statsforvalteren ville markere på kommunebesøket. Jo lenger nord i Gudbrandsdalen man kommer, jo oftere kommer man til landsfinalen i NRKs Klassequiz!


09.01.2024

Test av nødvarsel

Klokken 12 onsdag 10. januar 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.


22.12.2023

Øvelse Advent - alle kommunene øver

Det er 1.desember og mange kommuner i Innlandet gjennomfører i dag beredskapsøvelsen «Advent».  Det er en diskusjonsøvelse som Statsforvalteren har lagd et øvingsopplegg for. Alle kommunene bruker samme scenario i øvelsen. Det er håndtering av evakuering og test av kommunens motstandskraft.


18.12.2023

Endringer i regelverk for flyktninger fra Ukraina

Fra og med 12. desember 2023 ble det strammet inn på adgangen til å reise frem og tilbake mellom Ukraina og Norge for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse.


05.12.2023

2614 flyktninger bosatt i Innlandet i år

I fjor ble det bosatt 2450 flyktninger. Til sammen har Innlandet nå bosatt like mange som det bor i Tynset kommune. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet ba kommunene i Innlandet om å bosette 3015 flyktninger i 2023. Kommunene vedtok å bosette 2960 og nå er altså 2614 bosatt.


01.12.2023

Øvelse Advent - alle kommunene øver

Det er 1.desember og mange kommuner i Innlandet gjennomfører i dag beredskapsøvelsen «Advent».  Det er en diskusjonsøvelse som Statsforvalteren har lagd et øvingsopplegg for. Alle kommunene bruker samme scenario i øvelsen. Det er håndtering av evakuering og test av kommunens motstandskraft.


20.11.2023

Lillehammer - utfordringer og muligheter

Rammen for besøket var Lillehammer brannstasjon som ble åpnet 27. november 2021. Stasjonen er for kommunene i Lillehammer regionen; Lillehammer, Øyer og Gausdal. Kommune CERT, flyktninger, digitalisering og velferd sto på programmet.


13.11.2023

Viktig å gjøre grep for å unngå større press i samfunnet

I Fylkesberedskapsrådet fredag ble alle bedt om å gjøre det de kan på sitt felt for at samfunnet skal klare å håndtere de store ankomstene av flyktninger.

 


10.11.2023

Heimevernet øver på Hedmarken

Heimevernet øver i Stange, Hamar, Løten, Elverum og Ringsaker kommune i tidsrommet 11. - 17. november.


30.10.2023

Hvor godt forberedt er du på en eventuell krise?

I dag starter den årlige egenberedskapsuka. Uka har som mål å gjøre oss bedre rustet til å stå imot kriser. Har du et egetberedskapslager og har du tenkt gjennom hvordan du skal håndtere ett langvarig strømbrudd?


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel