Samfunnstryggleik og beredskap

Foto: DSB.
Oppdatert 11.07.2022

Alle har eit ansvar for å førebyggje uønskte hendingar og kriser, og å handtere dei viss dei likevel skjer. Vi må ta førebyggjande omsyn i alt frå arealplanlegging i kommunane til HMS-tiltak på den enkelte arbeidsplassen. Som innbyggjar kan du utruste deg til å klare deg sjølv i nokre dagar.

Statsforvaltaren er eit bindeledd mellom sentrale og lokale styresmakter, og har ei sjølvstendig rolle som pådrivar og rettleiar for arbeidet med samfunnstryggleik og beredskap.

I ein krisesituasjon er politiet, den ansvarlege fagetaten eller kommunen den viktigaste informasjonskjelda til innbyggjarane. Statsforvaltaren kan i ein del tilfelle ta eit samordningsansvar for krisehandteringa på regionalt nivå, for å sikre gode og samordna løysingar mellom aktørane. Fylkesberedskapsrådet er eit viktig forum for å ivareta samordningsansvaret. I rådet deltek leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. 

Råd om eigenberedskap til deg som er innbyggjar i Noreg

Du er ein del av Noregs beredskap. Dersom straumen blir vekke eller du blir isolert av veret, bør du vere rusta til å klare deg sjølv i nokre dagar. Styresmaktene ber oss difor vurdere risiko og sårbarheit i eigen heim. Du bør tenke gjennom kva som kan skje, kva konsekvensar det kan få, og korleis nettopp din familie kan handtere det. Finn gjerne også ut kven som kan trenge di hjelp og korleis du kan bidra. Dei grunnleggande behova dei tre første døgna av ei krise er varme, mat, drikke, legemiddel, hygiene og tilgang til informasjon. Mange av oss har alt ein god del av det vi treng for å klare oss sjølv i nokre dagar, så det er ofte ikkje så mykje som skal til for å komme helt i mål. Her får du gode idear til kva som bør vere på plass i ditt eige beredskapslager.

Vis meir

Fann du det du leitte etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønskjer at vi skal svare deg.

27.09.2022

Du er en del av Norges beredskap

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) inviterer alle kommuner til å være med på Egenberedskapsuka 2022 – en kampanje der målet er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser. I år gjennomføres Egenberedskapsuka i uke 44, fra 31. oktober til 6. november


15.09.2022

Beredskapsplaner ved atomulykke Ukraina

Dersom det skulle skje et utslipp av radioaktive stoff i Ukraina, vil konsekvensene for Norge være begrenset på grunn av avstanden mellom landene. 


12.09.2022

Forsvaret rekvirerer øvingslende i Åmot, Elverum og Våler

Forsvaret vil i perioden 16.-22. september 2022, rekvirere lende til gjennomføring av øvelsene «Home Run» og «Vega». Øvelsene vil berøre kommunene Åmot, Elverum og Våler.


09.09.2022

Fagdager beredskap

Statsforvalteren i Innlandet inviterer beredskapskoodinatorer og kommunedirektører til to beredskapsdager på Gjøvik. Den 6. oktober inviteres også deltagere på CBRN-øvelse til kompetanseheving på blant annet antomberedskap.


02.09.2022

Fjellskredberedskap - studietur til Møre og Romsdal

Fjellpartiet Skutshorn i Vang kommune i Valdres vil bli klassifisert som et høyrisikoobjekt og både kommunen og Statsforvalteren har et definert ansvar beskrevet i Nasjonal beredskapsplan for fjellskred.


06.07.2022

Over 1000 flyktninger bosatt i Innlandet

De aller fleste kommunene i Innlandet har allerede bosatt Ukrainere, og alle kommunene har avtaler om bosetting innen rimelig tid.


29.06.2022

Flomvarsel for Gudbrandsdalen

Det er onsdag meldt om stor vannføring med flom på oransje nivå i nedre deler av Otta og Gudbrandsdalslågen.  Det er noe synkende vannføring i Otta og øvre deler av lågen, men det tar noe lengre tid før vannføringen synker i nedre deler av Gudbrandsdalslågen.

 


26.06.2022

Varsel om flomfare, oransje nivå i fjellområder nordvest i Innlandet

NVE varsler om fortsatt flomfare, oransje nivå for elver og bekker i fjellområder nordvest i Innlandet. Kommunene Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Sel og Folldal er omfattet av det oransje varselet.. Det kan føre til stengte veier og bruer. NVE ber om at en holder seg oppdatert om situasjonen, rydder vekk verdier fra utsatte områder og rydder stikkrenner, kummer og andre vannveier for grus, kvist o.l Les mer på varsom.no

 


15.06.2022

Mange flyktninger forteller om krigsforbrytelser i Ukrainia

Kripos mener at langt flere enn de som har meldt fra, er blitt utsatt for, eller har vært vitne til krigsforbrytelser. Hvordan kan de som arbeider med flyktninger fra Ukraina i kommunene bidra til at flere mulige brudd på krigens folkerett etterforskes av Kripos?


13.06.2022

Midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina

Stortinget vedtatt midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina. Lovendringene trer i kraft fra 15.06.2022, og oppheves senest 1.7.2023.


29.05.2022

Statsforvalteren møtte flyktningkoordinatorer i Nord-Gudbrandsdalen

Tema for møtet var å diskutere mottak og integrering av flyktninger i regionen. Regionen har vedtatt å bosette over 200 flyktninger de neste årene, og har så langt fått 25 nye innbyggere. Det er også to akuttmottak i regionen. 


12.05.2022

Statsforvalteren ledet redningsøvelse i Sverige

Tirsdag denne uka "gikk alarmen" på Scandinavian Mountains Airport i Sälen i Sverige. Heldigvis var det kun en øvelse der nødetatene og kommuner på begge siden av grensen var med. 


29.04.2022

Stor fare for skogbrann i Sør-Norge

DSB og Varsom.no (meteorologisk institutt) advarer om stor skogbrannfare i Sør-Norge. Det er lokalt stor gress- og lyngbrannfare og veldig store områder kan bli berørt.  Vi minner om det generelle forbudet mot å tenne bål og grille i skog og annen utmark i perioden 15. april til 15. september.


25.04.2022

Temamøte Atomulykke i utlandet - radioaktivt nedfall i Norge

Situasjonen rundt krigshandlinger i Ukraina har skapt ny oppmerksomhet rundt faren for radioaktivt nedfall i Norge etter atomulykke i utlandet. Det var tema for møte som Statsforvalteren i Innlandet hadde med kommunene onsdag 22. april. 

 


10.04.2022

Nytt beredskapsråd for barn og unge

To år med pandemi, og nå krigen i Ukraina, har vist oss at det er behov for de unges perspektiv inn i beredskapsplanlegging og håndtering. Statsforvalteren i Innlandet har derfor tatt initiativ til et beredskapsråd for barn og unge, slik at deres stemme løftes fram. Barne- og ungdomsberedskapsrådet har hatt sitt første møte.


30.03.2022

Signering av unik samarbeidsavtale om skogbrannberedskap Innlandet

Tirsdag 29. mars signerte Statsforvalteren, brannvesen og skognæringen formelt samarbeidsavtalen for skogbrannberedskap i Innlandet. Dette er en avtale som styrker beredskap og samarbeid, og er unik for Norge.


23.03.2022

Frivilliges behov for politiattest

Det er stort behov for hjelp fra frivillige organisasjoner når vi skal bistå migranter fra Ukraina. Engasjementet fra frivillige organisasjoner er stort, men for noen jobber er det krav om politiattest.


18.03.2022

Kommunene får dekket kostnader for Ukraina-flyktninger i private hjem

Regjeringen har vedtatt at ukrainske flyktninger som bor i privat regi, får hjelp til livsopphold og kommunale tjenester. Kommuner som ønsker å delta i den frivillige ordningen, får tilskudd fra UDI.   


18.03.2022

Plikter og ansvar for rutinemessig tuberkulose-undersøkelse

Alle asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge, inkludert ukrainere som velger å søke om beskyttelse, har plikt til å gjennomføre tuberkuloseundersøkelse innen to uker etter at de kom til landet. 


16.03.2022

Daglig, ordinær helsehjelp til ukrainske barn kan gis med samtykke fra én forelder

Nå kommer mange ukrainske barn til Norge. For å ta ivareta helse- og omsorgsbehov hos disse, vil én forelder kunne samtykke til helsehjelp i de aller fleste tilfeller.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel