Krisehandtering og samordning

Oppdatert 08.04.2024

Ansvarsprinsippet inneber at den instansen som er ansvarleg for eit område i ein normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendingar og kriser. Nærleiksprinsippet inneber at kriser skal handterast på lågast mogleg nivå.

Statsforvaltaren kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofar er det ofte fleire instansar som er involverte i krisehandteringa. I slike situasjonar kan Statsforvaltaren samordne innsatsen. Dersom det blir aktuelt å setje i verk ei slik regional samordning, skal det opprettast kontakt mellom Statsforvaltaren og dei aktuelle etatane. Her kan fylkesberedskapsrådet vere eit viktig forum.

Alle fylke skal ha eit fylkesberedskapsråd

Fylkesberedskapsrådet er sett saman av leiarar av offentlege beredskapsetatar, kommunar, næringsliv og frivillige organisasjonar. Rådet er eit forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i ein krisesituasjon vil rådet vere eit sentralt samarbeids- og støtteorgan for Statsforvaltaren.

Ved krig har Statsforvaltaren mynde til å ta hand om viktige samfunnsinteresser dersom kommunikasjonen med regjeringa blir broten.

Vis meir


Publisert 25.04.2024

Vi må gjøre vår del av jobben

Krig og kriser vil få følger lokalt, og angår også oss, sa statsforvalter Knut Storberget da han snakka til beredskapsansvarlige i 45 Innlandskommuner onsdag.


Publisert 19.04.2024

Ingen stor fare for vårflom i Innlandet slik det ser ut nå

Dette var meldingen fra Paul Christen Røhr fra NVE på møte med kommunene i Innlandet og fylkesberedskapsrådet i dag. Været er kjøligere enn det pleier og det ser fortsatt ut som om det blir forholdsvis kaldt fremover. Jevn snøsmelting vil redusere vårflomfaren.


Publisert 16.02.2024

Evaluering etter uværet Hans – Tidlig og god innsats begrenset skader

Evalueringsrapporten fra uværet «Hans» er nå ferdig. Viktige funn gjelder veinettet, varsling og det å ta imot ekstern hjelp. Statsforvalteren ser også behovet for å ha en hjemmel for å kunne ta raske og effektive beslutninger når det haster.


Publisert 21.08.2023

Opprydding etter uværet "Hans" - støtteordninger og veiledning

Dette er en samleside for økonmiske støtteordninger og veiledning i forbindelse med opprydding etter uværet "Hans". Vi vil legge ut informasjon fortløpende på siden.


Publisert 16.08.2023

Hvis hjemmet ditt rammes av flom

Å oppleve at hus og eiendom rammes av flom kan være både skremmende og trist. Når vannet trekker seg tilbake, kan det dukke opp mange spørsmål. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget gode råd til de som vender hjem til en bolig som er rammet av flom.


Publisert 14.08.2023

Oransje varsel om jord- og flomskred

Varsom har oppdatert farevarsel om jord- og flomskredfare på oransje nivå for deler av Innlandet og Viken. Det oransje området går fra Gran mot nord-øst i Innlandet, og MET varsler mye nedbør innenfor området i morgen ettermiddag.


Publisert 12.08.2023, Sist endra 12.08.2023

Viktig melding til brukere av planoverganger på Rørosbanen

Som følge av at Dovrebanen fortsatt er stengt vil det nå bli mer trafikk en vanlig på Rørosbanen. Bane NOR ber brukere av planoverganger om å være årvåkne og følge ringerutiner der de finnes.

 


Publisert 09.08.2023

Stabil situasjon ved Braskereidfoss kraftverk

Det er nå tilnærmet lik vannstand oppstrøms og nedstrøms kraftverksdammen. NVE melder at det ikke vil bli noen ytterligere økning i vannstand nedstrøms på grunn av bruddet i dammen. Dambruddsbølgen er liten, og blir mindre og mindre nedover vassdraget.


Publisert 09.08.2023

Vent med tungtransport til «Hans» er over

Politiet, Statsforvalteren, Statens vegvesen og Innlandet fylkeskommune ber alle i transportbransjen om å vente med transport som ikke er helt nødvendig til situasjonen på vegene i Innlandet har blitt mer normal.


Publisert 09.08.2023

Ekstremværet "Hans" - råd til befolkningen fremover

Selv om regnet og været roer seg, er farene ikke over. Flomtoppene er ikke nådd og rasfaren er fortsatt stor. Følg rådene under, så unngår vi farlige situasjoner.