Opprydding etter uværet "Hans" - støtteordninger og veiledning

Flom på gård
Flom i Lobygda Nord-Audal Foto: Ivar Svensson / Ivar Svensson.

Dette er en samleside for økonmiske støtteordninger og veiledning i forbindelse med opprydding etter uværet "Hans". Vi vil legge ut informasjon fortløpende på siden.

Publisert 21.08.2023

Kommuner, landbruket og private

Ordningen forvaltes av Norsk Naturskadepool.

De offentlige støtteordningene dekker kun naturskader som ikke kan forsikres. De som er berørt av naturhendelser må derfor først sjekke hva forsikringen dekker. Norsk Naturskadepool har mer informasjon på sin hjemmeside.

Utgifter som dekkes av forsikring vil ikke bli dekket av de øvrige ordningene.

Naturskade.no: Erstatningsordningene ved naturskade

Informasjon til Statsforvalterne om ekstremværet "Hans", videreformidlet til kommunene 10.08.2023 (pdf)

Generell orientering til kommunene som er berørt av ekstremværet "Hans" 17.08.2023 (pdf)

 

Kontaktinformasjon

Epost: pool@finansnorge.no

Telefon: 23 28 42 00

Ordningen forvaltes av Statsforvalteren.

Kommunene i Innlandet skal søke Statsforvalteren i Innlandet om skjønnsmidler for sine utgifter ved naturskader. Ved kostnader over 250 kr per innbygger vil Statsforvalteren videresende søknaden til Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD).

I brev av 19. september 2023 fra KDD til Statsforvalterene, ble det informert om den videre prosessen for skjønnsmiddelsøknader.

Følgende gjelder:

30. september - kommunene sender inn et grovt anslag på omfang og kostnader etter uforutsette hendelser i 2023.

30. oktober - kommunene sender inn søknader om skjønnsmidler etter uforutsette hendelser i 2023. Her skal det gis en mer utførlig beskrivelse av skadene og kostnader til gjenoppbygging, standardheving og rydding.

Både anslagene og søknadene sendes Statsforvalteren i Innlandet, sfinpost@statsforvalteren.no.

Retningslinjer for skjønnstildelingen 2023 legges til grunn.

Utgifter som kan dekkes:

 • Kommunenes ekstraordinære utgifter ved
  • håndtering av den akutte krisesituasjonen
  • opprydding, kommunal og privat grunn (midlertidig utvidelse)
  • gjenoppbygging/tilbakeføring av kommunal infrastruktur
 • Dokumenterte påløpte utgifter og anslag for utgifter 
 • Utgifter som ikke dekkes av forsikring eller andre ordninger

Med unntak av kommunenes ordinære lønnsutgifter, kan alle kostnader inngå i søknadene. Kostnader til gjenoppbygging av vann- og avløpsnettet kan inngå. 

Det kan også gis kompensasjon for standardheving hvis nyere byggetekniske forskrifter o.l. tilsier at standarden må heves. Dersom kommunene vurderer det som nødvendig og ønskelig å heve standarden i andre tilfeller enn der forskrifter krever det, må kommunen spesifisere hvor stor del av kostnadene som gjelder tilbakeføring til opprinnelig nivå og hvor stor del som gjelder standardheving. 

I henhold til retningslinjene kan skjønnstilskuddet dekke kostnader til opprydding på kommunal infrastruktur. Det innføres nå en midlertidig utvidelse av ordningen der også opprydding på annet enn kommunal infrastruktur omfattes, forutsatt at dette ikke dekkes av andre ordninger.

Det er ingen oppsatt mal for søknadene, men de skal inneholde følgende:

 • Beskrivelse av hendelsen og skadeomfang i kommunen
 • Beskrivelse av påløpte kostnader og skade på kommunal infrastruktur
 • Registrerte påløpte utgifter og anslag for utgifter til gjenoppbygging og opprydding
 • Kostnadene fordeles på hvilket år de antas å oppstå
 • Alle kostnader, påløpte og estimerte, skal oppgis uten merverdiavgift (må bekreftes)
 • Anslag for når nødvendige tiltak skal gjennomføres
 • Bekreftelse på at reparasjonsutgifter kun gjelder infrastruktur i kommunalt eie
 • Bekreftelse på at utgiftene gjelder kommunal infrastruktur som ikke er forsikret
 • Bekreftelse på at gjenoppbygging og reparasjoner er tilbakeføring til opprinnelig standard, evt. standardheving må omtales særskilt

Har du spørsmål, kontakt:

Christen Ness, Ness, christen.ness@statsforvalteren.no  eller
Marte Kari Huse, martekari.huse@statsforvalteren.no 

Det er skader på eiendom som ikke kan forsikres ved en alminnelig forsikringsordning, som kan erstattes gjennom den statlige naturskadeordningen hos Landbruksdirektoratet (fra direktoratets hjemmeside).

Hvem kan søke:

 • Alle privatpersoner kan søke erstatning hos naturskadeordningen
 • Private selskaper, sammenslutninger, stiftelser og veilag

Under følger kun kort informasjon om krav til innhold i søknad om Naturskadeerstatning, for mer informasjon gå til Landbruksdirektoratets hjemmeside,

Landbruksdirektoratet.no: Naturskadeerstatning etter «Hans».

Søknad må sendes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet

I tillegg skal du legge ved:

 • Bilder av skadestedet og området rundt.
 • Kart der du merker av området som er skadet. Merk gjerne på kartet hvor de forskjellige bildene er tatt.
 • Dokumentasjon av bruksverdien til skadeobjektet. Dette kan være opplysninger om avkasting, leieinntekt, billettinntekter eller lignende. Les mer om bruksverdi.
 • Gjenopprettingskostnader skal dokumenteres gjennom skadeoppgave, takst eller anbud.
 • Fullmakt dersom man søker på annen eiers grunn.

Landbruksdirektoratet vil bestille takst i enkelte tilfeller.

Søknadsfrist er 3 måneder etter hendelsen. Vedlegg kan ettersendes i løpet av 3 måneders perioden.

Landbruksdirektoratet anbefaler alle å benytte den elektroniske løsningen som ligger på deres hjemmeside.

Landbruksdirektoratet.no: Naturskadeordningen

Landbruksdirektoratet anbefaler å benytte PC/Mac til søknadsskrivingen, da de har erfaring med at håndholdte enheter som notebook, ipad og mobiltelefoner har problemer med den digitale løsningen. Det er også åpning for å sende inn skriftlig søknad, men det må da påregnes lengre saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon Landbruksdirektoratet:

Jordbruksforetak med vesentlig produksjonssvikt kan søke om tilskudd. Før du søker må du ha meldt fra om svikten til kommunen (fra direktoratets hjemmeside).

Søknaden må sendes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Du skal legge ved dokumentasjon på 

 • skade og skadeårsak
 • avling i skadeår og gjennomsnittsperiode (gjennomsnittsperiode gjelder ikke vekstgruppe grovfôr i foretak med husdyr)

Det gis tilskudd kun til skader som skyldes klimatiske forhold.

Søknadsfrist: 31. oktober

Tilskudd ved produksjonssvikt

Generelt for de to ordningene gjelder anbefaling fra Landbruksdirektoratet om å benytte PC/Mac til søknadsskrivingen, da de har erfaring med at håndholdte enheter som notebook, ipad og mobiltelefoner har problemer med den digitale løsningen. Det er også åpning for å sende inn skriftlig søknad, men det må da påregnes lengre saksbehandlingstid.

Kontaktinformasjon Landbruksdirektoratet:

NVE har en tilskuddsordning hvor kommuner kan få tilskudd til krisetiltak etter ekstremværetDette er et rent økonomisk tilskudd til kommuner som har fått uforutsette utgifter i forbindelse med flom- og skredhendelser.

Det vil gis krisetilskudd for å avverge ytterligere fare etter ekstremværet, og for å dekke oppryddingskostnader der bebyggelse har blitt eller kan bli ytterlige påvirket av flom- og/eller skredhendelser. Du finner mer informasjon om dette i brevet "Oppfølging av kommuner etter ekstremværet "Hans" "(pdf)  som er sendt ut til kommunene. 

For mer informasjon se NVEs hjemmeside.

NVE: Skader etter ekstremværet Hans

Kontaktinformasjon:

E-post: nve@nve.no

Telefon: NVEs sentralbord: 22 95 95 95

Veiledninger for kommuner og private

Norsk Naturskadepool

Spørsmål og svar (naturskade.no)

Landbruksdirektoratet

Naturskadeerstatning og tilskudd ved produksjonssvikt etter "Hans" - Landbruksdirektoratet (landbruksdirektoratet.no. Spørsmål og svar ligger nederst på siden)

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)

Ofte stilte spørsmål | Varsom.no

Statsforvalteren i Innlandet (fra møte med Landbruksdirektoratet)

Etter møte om naturskadeordningen | Statsforvalteren i Innlandet

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Ekstremværet Hans - svar på spørsmål fra kommunene | Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Innlandet og Oslo og Viken

Ofte stilte spørsmål etter ekstremværet "Hans" - skogbruk

 

Statsforvalteren i Innlandet - Svar på spørsmål fra kommunene i Innlandet

Sikringstiltak i elver og vassdrag som ble iverksatt for å forebygge eventuelle flomskader, blir disse dekket?

Statsforvalteren mener dette inngår som en del av kommunenes krisehåndtering, forutsatt at tiltaket ble iverksatt etter at flomvarselet ble sendt ut.  NVE har sendt brev til kommunene der de redegjør hva som kan dekkes. De opplyser blant annet om at sikringstiltak iverksatt som forebygging for å unngå flomskader kan dekkes.

For å forebygge fremtidige skader på kommunale og fylkeskommunale veier er det nødvendig med en standardheving. Vil dette kunne bli dekket av de offentlige støtteordningene?

I utgangspunktet dekkes ikke kostnader som standardheving av skjønnsmidlene. Statsforvalteren må her avvente om det kommer nye retningslinjer fra Kommunal- og distriktsdepartementet før vi kan si mer om dette. 

Opprydding i Mjøsa, Randsfjorden og elver påvirker flere kommuner. Hvem koordinerer oppryddingsarbeidet, og hvem finansierer dette?

Forurensing- arbeid med å fjerne elementer som bidrar til å forurense (plast til rundballer, kjemikalier, gassbeholdere osv.) vann og vannforekomster koordineres av Statsforvalteren. Kystverket vil vurdere å dekke kostnadene etter søknad.

Fjerning av ikke forurensende materialer- det vil fremover være nødvendig å rydde opp i vassdragene etter flommen, både på kort og lengre sikt. Statsforvalteren vil kunne bidra inn i et koordinerende arbeid, men en eller flere kommuner må ta et overordnet ansvar for oppryddingen i samarbeid med berørte kommuner. Statsforvalteren informeres om arbeidet.

Evakuering- personer som er direkte berørt av flom eller ras, eller av sikkerhetsmessige grunner har blitt evakuert - hvem dekker disse kostnadene?

De ti første dagene vil ikke bli dekket av forsikringsordningene for de private som er direkte berørte av naturskader. Personer som er evakuert av sikkerhetsmessige grunner kan ikke kreve dette dekket av forsikringsordningene. Kommunene må her eventuelt legge ut for de som er evakuert. Kostnadene til kommunene vil inngå som en del av kostnadene ved uforutsette naturhendelser, og gjennom det inngå som en del av beregningen til skjønnsmiddelutbetalingen.

Tapte inntekter for kommunene - dekkes disse?

Inntektstapet må dokumenteres og spesifiseres som en del av kommunenes tap for følgene ved flom/ras. Tapet inngår som en del av det samlede kravet om skjønnsmidler fra kommunene til Statsforvalteren.

 

Kontaktpersonar