Regional beredskap

Statsforvalteren har ansvar for å ha oversikt, samordne og informere om arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap i fylket. Statsforvalterens samordningsansvar gjelder både overfor kommunene (kommunal beredskap) og overfor regionale aktører i fylket (regional beredskap).

Regional beredskap er både å forebygge kriser og gi bedre beredskap til å håndtere kriser.  Offentlige regionale myndigheter samarbeider med næringsliv og frivillige organisasjoner for å få dette til.  Sentralt i arbeidet er utvikling av risiko- og sårbarhetsanalyser, samordning av beredskapsplaner og å være kjent med hverandres ressurser og kapasitet. 

For å gjennomføre dette har man forskjellige virkemidler i regionen - de viktigste er:

  • Fylkesberedskapsrådet
  • Utarbeidelse av Regional risiko- og sårbarhetsanalyse (FylkesROS) med oppfølgingsplan
  • Deling av informasjon og kunnskap
  • Samfunnssikkerhet knyttet til arealplanlegging - herunder klimatilpasning 
  • Kunnskap- og informasjonsdeling
  • Samordning i håndteringen av uønskede hendelser

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.