Sosiale tjenester

Oppdatert 29.12.2022

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 03.03.2022

Vurdering av søknader om økonomisk stønad fra personer som er innvilget oppholdstillatelse under forutsetning av underhold

Arbeids- og sosialdepartementet har i brev datert 04.11.21, kommet med en klargjøring når det gjelder fortolkning av rettighetene til økonomisk stønad for personer som er innvilget oppholdstillatelse under forutsetning av underhold. Det vil si i de tilfeller der referansepersonen ikke har juridisk plikt til å forsørge familiegjenforente personer som ikke er referansepersonens barn eller ektefelle.


Publisert 05.10.2021

Mottakere av økonomisk stønad kan klage på utbetalingshyppighet

Utbetalingshyppighet er en del av et enkeltvedtak som kan påklages. Dette gjelder både når utbetalingshyppighet besluttes i opprinnelig vedtak om økonomisk stønad og når utbetalingshyppighet blir endret som konsekvens av brudd på vilkår.


Publisert 30.08.2021

Endring av statlige veiledende satser for sosialhjelp for aldersgruppen 0-5 år

Den veiledende satsen for økonomisk stønad til livsopphold i kategorien Barn 0-5 år er med virkning fra 1. september 2021 økt tilsvarende økningen i barnetrygden for barn i alderen null år inntil måneden før fylte seks år. 


Publisert 14.07.2021

Informasjon om kommunenes ansvar for personer som er på karantenehotell

Arbeids- og velferdsdirektoratet har mottatt spørsmål om oppholdskommunens ansvar for personer i karantenehotell. Vi oppfordrer kommunene til samarbeid om etablering av personer som har vært på karantenehotell. 


Publisert 26.03.2021

Tildeling av midler til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontorene for 2021

Statsforvalteren i Innlandet fikk i år 8.320.000 kroner til disposisjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som var øremerket tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknadsfristen var 01.02.21, og vi fikk inn 11 søknader om midler til nye prosjekter, samt 10 søknader om midler til videreføring av allerede eksisterende prosjekter.


Publisert 25.03.2021

Inntil-vedtak om sosialstønad er i strid med forvaltningsloven og sosialtjenesteloven

Mange Nav-kontor har hatt praksis med å gjøre “rammevedtak” eller “inntil‐vedtak” om sosialstønad, der det ikke kommer nøyaktig fram hvilket beløp Nav vil utbetale. Arbeids- og velferdsdirektoratet har nå slått fast at de som får innvilget økonomisk stønad har rett til samtidig utmåling.