Økonomisk sosialhjelp

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikkje greier å forsørgje seg sjølv, kan søkje om sosialhjelp. Hjelpa kan ytast som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst vere ei mellombels yting, og meininga er at den som søkjer hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg sjølv etter kvart. Søknader om sosialhjelp skal sendast til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels støtte som skal dekkje nødvendige utgifter til å leve og bu. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte moglegheitene dine til å forsørgje deg sjølv. Det kan til dømes vere arbeid, andre inntekter eller eigne midlar. Dersom du treng hjelp til å finne ut kva moglegheiter du har, kan du kontakte Nav for å få råd og rettleiing. 

Hovudansvaret for sosialtenesta ligg i kommunane, og det er Nav-kontora som tek hand om kommunens oppgåver på dette området. Det er rettleiande retningslinjer for kor mykje stønad kvar enkelt kan få tildelt, men kommunane har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere kvar sak for seg.

Dei rettleiande satsane i dei statlege retningslinjene omfattar utgifter til heilt grunnleggjande behov, som mat, klede, kommunikasjon, hushaldsartiklar og hygiene med meir, og tek vidare omsyn til andre sider av dagleglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bustad, straum og oppvarming, bustad- og innbuforsikring og innbu og utstyr inngår i livsopphaldet, men er ikkje inkludert i dei rettleiande satsane sidan dette er utgifter som varierer mykje. Nav skal ikkje ta omsyn til om familien har barnetrygd når dei vurderer søknader frå familiar med barn.

Du kan klage

Dersom du søkjer om sosialhjelp og får avslag frå Nav, kan du klage på vedtaket. Dersom Nav er samd i klagen din, vil dei endre avgjerda og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpa du har rett på. Dersom Nav er usamd i klagen din, sender Nav klagen din vidare til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren behandlar klagen og svarer deg med eit brev.

Statsforvaltaren har også eit tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller pliktene sine etter kapittel 4 i lov om sosiale tenester i Nav. Kapittel 4 regulerer dei individuelle tenestene i lova, blant anna økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving

Kommunen skal tilby innbyggjarane sine økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tenester. Denne rådgivingstenesta er som regel eit tilbod ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvaltarens oppgåver er retta mot kommunane og omfattar blant anna å gi opplærings- og kurstilbod til dei tilsette som jobbar med dette i kommunen.

Vis meir


Publisert 04.01.2024

Rundskriv A-3/2023

Statlige rettledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2024.


Publisert 04.01.2024

Oppdatert veileder om samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsprogrammet

Hvordan få til et godt samarbeid rundt deltakere i introduksjonsprogrammet?


Publisert 22.06.2023

Nye statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad fra 1. juli 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har kommet med et oppdatert rundskriv for statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2023.

Satsene i de statlige veiledende retningslinjene blir justert med 10 pst. fra 1. juli 2023 i tråd med Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett for 2023.


Publisert 20.03.2023

Barnetrygd og sosialstønad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har 2. mars 2023 kommet med en uttalelse vedrørende barnetrygd og sosialstønad.


Publisert 15.03.2023

Oppfølging etter egenvurderingen av sosiale tjenester til unge

Statsforvalteren har skrevet en oppsummerende rapport etter egenvurderingen av sosiale tjenester til unge, som kommunene i Innlandet gjennomførte i 2022.


Publisert 30.01.2023

Kompetansesatsing på de sosiale tjenestene i Nav

Alle Nav-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvaltere.


Publisert 16.12.2022

Ekstra stønad i desember 2022

Stortinget har vedtatt å øke tilskuddet til kommunene med hundre millioner kroner slik at mottakere av sosialstønad kan få en ekstra utbetaling før jul.


Publisert 29.06.2022

Tildeling av midler til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene for 2022

Statsforvalteren i Innlandet fikk i år 8.600.000 kroner til disposisjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som var øremerket tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknadsfristen var 01.02.22, og vi fikk inn 19 søknader om midler til nye prosjekter, samt 18 søknader om midler til videreføring av allerede eksisterende prosjekter.


Publisert 29.06.2022

Unge får gode sosiale tjenester fra Nav

Kommunene i Innlandet har gjort en egenvurdering av sosiale tjenester til unge. Resultatet av tilsynet viser at de gir gode sosiale tjenester til unge, men alle ønsker å jobbe for tjenestene skal bli enda bedre. De sosiale tjenestene i kommunen, utføres av Nav-kontorene.


Publisert 28.06.2022

Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres fra 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett for 2022 (3,4 pst.)