Sosiale tjenester

Oppdatert 04.07.2022

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Publisert 29.06.2022

Tildeling av midler til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene for 2022

Statsforvalteren i Innlandet fikk i år 8.600.000 kroner til disposisjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som var øremerket tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknadsfristen var 01.02.22, og vi fikk inn 19 søknader om midler til nye prosjekter, samt 18 søknader om midler til videreføring av allerede eksisterende prosjekter.


Publisert 29.06.2022

Unge får gode sosiale tjenester fra Nav

Kommunene i Innlandet har gjort en egenvurdering av sosiale tjenester til unge. Resultatet av tilsynet viser at de gir gode sosiale tjenester til unge, men alle ønsker å jobbe for tjenestene skal bli enda bedre. De sosiale tjenestene i kommunen, utføres av Nav-kontorene.


Publisert 28.06.2022

Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres fra 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett for 2022 (3,4 pst.)


Publisert 28.06.2022

Reiseutgifter til barn som har fått innvilget familiegjenforening

Arbeids- og velferdsdirektoratet har 23.05.22 kommet med en uttalelse/avklaring vedrørende reiseutgifter til barn som har fått innvilget familiegjenforening.


Publisert 28.06.2022

Oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger

Arbeids- og velferdsdirektoratet har kommet med en uttalelse angående oppholdsrett som familiemedlem til EØS-borger.


Publisert 17.06.2022

Prisvekstens betydning for utmåling av økonomisk sosialhjelp

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har bedt Arbeids- og velferdsdirektoratet videreformidle informasjon til kommunene om prisvekstens betydning for utmåling av økonomisk sosialhjelp.


Publisert 06.05.2022

Vilkår om å flytte

Kan man stille vilkår etter sosialtjenesteloven om å flytte dersom bosted er til hinder for, eller vanskeliggjør det å være i aktivitet?


Publisert 05.05.2022

Lovtolkninger fra Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeids -og velferdsdirektoratet har kommet med uttalelser når det gjelder stønad til bil, stønad til britiske borgere, stønad til personer uten lovlig opphold og stønad til depositum i form av depositumsforsikring fra private tilbydere. 

 


Publisert 11.03.2022

Velferdsrettigheter til Ukrainske flyktninger

Regjeringen har besluttet å gi midlertidig kollektiv beskyttelse til ukrainske statsborgere, slik også EU har gjort. For å få slik beskyttelse må ukrainske statsborgere søke om beskyttelse (asyl) og de får da velferdsrettigheter i Norge.


Publisert 03.03.2022

Vurdering av søknader om økonomisk stønad fra personer som er innvilget oppholdstillatelse under forutsetning av underhold

Arbeids- og sosialdepartementet har i brev datert 04.11.21, kommet med en klargjøring når det gjelder fortolkning av rettighetene til økonomisk stønad for personer som er innvilget oppholdstillatelse under forutsetning av underhold. Det vil si i de tilfeller der referansepersonen ikke har juridisk plikt til å forsørge familiegjenforente personer som ikke er referansepersonens barn eller ektefelle.