Sosiale tjenester

Oppdatert 23.02.2024

Den som ikke greier å forsørge seg selv, kan søke om sosialhjelp. Hjelpen kan ytes som bidrag, lån eller garanti for lån. Økonomisk sosialhjelp skal først og fremst være en midlertidig ytelse, og meningen er at den som søker hjelp, skal bli i stand til å hjelpe seg selv etter hvert. Søknader om sosialhjelp skal sendes til Nav-kontoret i kommunen.

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig økonomisk støtte som skal betale nødvendige utgifter til å leve og bo. Før du kan få sosialhjelp må du utnytte egne muligheter til å forsørge deg selv. Det kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler. Hvis du trenger hjelp til å finne ut hvilke muligheter du har, kan du kontakte Nav for råd og veiledning. 

Hovedansvaret for sosialtjenesten ligger i kommunene, og det er Nav-kontorene som ivaretar kommunens oppgaver på dette området. Det er veiledende retningslinjer for hvor mye stønad hver enkelt kan få tildelt, men kommunene har rett og plikt til å bruke skjønn og vurdere hver sak for seg.

De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar dessuten hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Utgifter til andre nødvendige ting, som bolig, strøm og oppvarming, bolig- og innboforsikring og innbo og utstyr inngår i livsoppholdet, men er ikke inkludert ved fastsetting av de veiledende retningslinjene, da dette er utgifter som varierer mye. Nav skal ikke ta hensyn til om familien har barnetrygd når de vurderer søknader fra familier med barn.

Du kan klage

Hvis du søker om sosialhjelp og får avslag fra Nav, kan du klage på vedtaket. Hvis Nav er enig i klagen din, vil de endre avgjørelsen og ta kontakt med deg for å gi deg hjelpen du har rett på. Hvis Nav er uenig i klagen din, sender Nav klagen din videre til Statsforvalteren. Statsforvalteren behandler klagen og svarer deg med et brev.

Statsforvalteren har også et tilsynsansvar som gir rett og plikt til å føre tilsyn med om kommunen oppfyller sine plikter i sosialtjenesteloven. Kapittel 4 regulerer de individuelle tjenestene i loven, blant annet økonomisk stønad.

Gjeldsrådgiving 

Kommunen skal tilby innbyggerne økonomisk rådgiving eller gjeldsrådgiving i tråd med lov om sosiale tjenester. Denne rådgivingstjenesten er som regel et tilbud ved det lokale Nav-kontoret. Statsforvalterens oppgaver er rettet mot kommunene og innebærer blant annet å gi opplærings- og kurstilbud til kommunens ansatte.

Vis mer


Publisert 04.01.2024

Rundskriv A-3/2023

Statlige rettledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2024.


Publisert 04.01.2024

Oppdatert veileder om samarbeid mellom kommunen og NAV om introduksjonsprogrammet

Hvordan få til et godt samarbeid rundt deltakere i introduksjonsprogrammet?


Publisert 22.06.2023

Nye statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad fra 1. juli 2023

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har kommet med et oppdatert rundskriv for statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2023.

Satsene i de statlige veiledende retningslinjene blir justert med 10 pst. fra 1. juli 2023 i tråd med Stortingets vedtak om revidert nasjonalbudsjett for 2023.


Publisert 20.03.2023

Barnetrygd og sosialstønad

Arbeids- og velferdsdirektoratet har 2. mars 2023 kommet med en uttalelse vedrørende barnetrygd og sosialstønad.


Publisert 15.03.2023

Oppfølging etter egenvurderingen av sosiale tjenester til unge

Statsforvalteren har skrevet en oppsummerende rapport etter egenvurderingen av sosiale tjenester til unge, som kommunene i Innlandet gjennomførte i 2022.


Publisert 30.01.2023

Kompetansesatsing på de sosiale tjenestene i Nav

Alle Nav-kontor har fått tilgang til nytt kompetansemateriell om sosiale tjenester. Materiellet er utviklet i samarbeid mellom Arbeids- og velferdsdirektoratet og statsforvaltere.


Publisert 16.12.2022

Ekstra stønad i desember 2022

Stortinget har vedtatt å øke tilskuddet til kommunene med hundre millioner kroner slik at mottakere av sosialstønad kan få en ekstra utbetaling før jul.


Publisert 29.06.2022

Tildeling av midler til utvikling av de sosiale tjenestene i Nav-kontorene for 2022

Statsforvalteren i Innlandet fikk i år 8.600.000 kroner til disposisjon fra Arbeids- og velferdsdirektoratet som var øremerket tilskudd til utvikling av de sosiale tjenestene i NAV-kontoret.

Søknadsfristen var 01.02.22, og vi fikk inn 19 søknader om midler til nye prosjekter, samt 18 søknader om midler til videreføring av allerede eksisterende prosjekter.


Publisert 29.06.2022

Unge får gode sosiale tjenester fra Nav

Kommunene i Innlandet har gjort en egenvurdering av sosiale tjenester til unge. Resultatet av tilsynet viser at de gir gode sosiale tjenester til unge, men alle ønsker å jobbe for tjenestene skal bli enda bedre. De sosiale tjenestene i kommunen, utføres av Nav-kontorene.


Publisert 28.06.2022

Rundskriv A-1/2022 Statlige veiledende retningslinjer for økonomisk stønad for 2022

Satsene i de veiledende retningslinjene prisjusteres fra 1. juli 2022 i tråd med anslaget for vekst i konsumprisene i revidert nasjonalbudsjett for 2022 (3,4 pst.)